HomePress & MediaΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

AΠ-20170125-000046                             Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΝΩΣΕΙΣ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

 

Συνάδελφοι,

Όπως γνωρίζετε στις 7 Δεκεμβρίου 2016 δημοσιεύτηκε η απόφαση της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.» (ΦΕΚ Β΄ 3923/07.12.2016). Κάποιες από τις ρυθμίσεις του Κανονισμού, όπως αυτές προσδιορίστηκαν με τη βοήθεια της Νομικής Συμβούλου της Ομοσπονδίας και παρουσιάστηκαν κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2016, δεν είναι ευνοϊκές για τους πράκτορες.

Αναφορικά με τις δυνατότητες άμυνας κατά των παραπάνω δυσμενών ρυθμίσεων του Κανονισμού η Νομική Σύμβουλος της Ομοσπονδίας έθεσε υπόψη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης της ΠΟΕΠΠΠ τα εξής:

α) Κατά του Κανονισμού μπορεί να ασκηθεί αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) μέχρι τις 3 Φεβρουάριου 2017. Για να είναι βάσιμη η αίτηση ακύρωσης, δηλαδή για να μην απορριφθεί επί της ουσίας, πρέπει να αφορά ρυθμίσεις που είναι παράνομες και όχι ρυθμίσεις που απλώς δεν είναι συμφέρουσες για τους πράκτορες. Με άλλα λόγια, με την αίτηση ακύρωσης μπορεί να ζητείται η ακύρωση μόνο ρυθμίσεων που τέθηκαν είτε κατά παράβαση ή καθ’ υπέρβαση της διάταξης νόμου που προβλέπει την έκδοση του Κανονισμού είτε κατά παράβαση διατάξεων του Συντάγματος ή/και του κοινοτικού δικαίου.

β) Με βάση τη νομολογία του ΣτΕ επί προσβολής κανονιστικού χαρακτήρα διοικητικών πράξεων, όπως είναι κατεξοχήν ο Κανονισμός που εξέδωσε η ΕΕΕΠ, θεωρείται βέβαιη η απόρριψη σχετικής αίτησης αναστολής και προσωρινής διαταγής. Αυτό σημαίνει ότι μέχρι την έκδοση απόφασης επί τυχόν ασκηθησόμενης αίτησης ακύρωσης (μετά από τουλάχιστον ενάμισι έτος), οι ρυθμίσεις του Κανονισμού θα εξακολουθούν να ισχύουν κανονικά.

γ) Με βάση τη νομολογία του ΣτΕ, ανεξάρτητα από το ζήτημα της βασιμότητας των λόγων ακύρωσης, θεωρείται πολύ πιθανή η απόρριψη της αίτησης ακύρωσης ως απαράδεκτης, δηλαδή για τυπικούς λόγους, λόγω ελλείψεως άμεσου και ενεστώτος εννόμου συμφέροντος, δεδομένου ότι η βλάβη των πρακτόρων, ακόμη και από τυχόν παράνομες ρυθμίσεις, δεν επέρχεται αυτόματα με αυτές καθαυτές τις ρυθμίσεις του Κανονισμού, αλλά πρέπει να μεσολαβήσουν άλλες ενέργειες, εν προκειμένω, είτε από μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε της ΕΕΕΠ, για να επέλθει η επικαλούμενη βλάβη.

Με βάση τα παραπάνω, προκρίθηκε ως πλέον αποτελεσματική και άμεση η λύση της προσπάθειας τροποποίησης του Κανονισμού με νεότερη απόφαση της ΕΕΕΠ. Στο πλαίσιο αυτό, κατά την τελευταία Γενική Συνέλευση της ΠΟΕΠΠΠ εξουσιοδοτήθηκε το Διοικητικό Συμβούλιο να έρθει σε επαφή με την ΕΕΕΠ και να ζητήσει την έκδοση νεότερης απόφασης με την οποία θα τροποποιούνται οι μη συμφέρουσες για τους πράκτορες ρυθμίσεις, ακόμη κι αν αυτές δεν είναι παράνομες. Ως πλέον κρίσιμη αξιολογήθηκε η τροποποίηση της ρύθμισης του άρθρου 1 και ειδικότερα του ορισμού της Εμπορικής Πολιτικής, από τον οποίο προέκυπτε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. είχε το δικαίωμα να διαμορφώνει μονομερώς τους οικονομικούς όρους συνεργασίας με τους πράκτορες, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται αυτονόητα και η προμήθεια.

Σε εκτέλεση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης, το Διοικητικό Συμβούλιο μετά από συστηματικές επαφές με την ΕΕΕΠ πέτυχε να πείσει την ανεξάρτητη αρχή να προβεί σε τροποποίηση των πλέον κρίσιμων για τον κλάδο αρνητικών ρυθμίσεων, τις οποίες μάλιστα δεν όφειλε η ΕΕΕΠ στο σύνολό τους να τροποποιήσει, διότι δεν ήταν όλες εξ αυτών παράνομες, δηλαδή δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί η δικαστική τους ακύρωση.

Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει και από το πρακτικό της συνεδρίασης της ΕΕΕΠ της περασμένης Τρίτης, το οποίο τέθηκε υπόψη μας, η ανεξάρτητη αρχή αποφάσισε την τροποποίηση του προσφάτως εκδοθέντος Κανονισμού Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. στα εξής επιμέρους σημεία για τα οποία ζητήθηκαν αλλαγές από την ΠΟΕΠΠΠ:

α) Στο άρθρο 1 του Κανονισμού αντικαταστάθηκαν οι ορισμοί της Εμπορικής Πολιτικής και της Σύμβασης Πρακτόρευσης κατά τρόπο που πλέον ο καθορισμός της προμήθειας δεν επαφίεται στη μονομερή βούληση της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως συνέβαινε με την αρχική διατύπωση των ανωτέρω ορισμών.

β) Προκειμένου να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα ιδίως με τα πρακτορεία που λειτουργούν σε χώρους με επιφάνεια μικρότερη των 30 τ.μ., ώστε να μπορούν αυτά να εξαιρεθούν από την υποχρέωση μετεγκατάστασης σε κατάλληλο χώρο εντός 24 μηνών, καθώς και για να αποφευχθεί η αναγκαστική καταγγελία της σύμβασής τους σε περίπτωση μη μετεγκατάστασής τους, στην παράγραφο 6.1 του άρθρου 6 προβλέφθηκε η δυνατότητα με απόφαση της ΕΕΕΠ να επιτρέπονται αποκλίσεις από τις προδιαγραφές πρακτορείων του άρθρου 6, στις οποίες συμπεριλαμβάνεται και ο κανόνας των 30 τ.μ. ανεξάρτητα από τη βούληση ή τη συναίνεση της ΟΠΑΠ Α.Ε..

γ) Αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5.3.4 του άρθρου 5, ώστε η εξαίρεση από τις προβλεπόμενες στον Κανονισμό αποστάσεις που προβλέφθηκε για τα υφιστάμενα πρακτορεία σε εμπορικές περιοχές που έχουν μικρότερη απόσταση, να μην είναι απεριόριστη, αλλά να ισχύουν για τα πρακτορεία αυτά οι αποστάσεις που είχαν κατά την έναρξη ισχύος του Κανονισμού.

δ) Στο άρθρο 11 προστέθηκε παράγραφος 11.5 ως μεταβατική διάταξη, στην οποία προβλέπεται ότι για τις αιτήσεις μεταβίβασης πρακτορείου που είχαν κατατεθεί στην ΟΠΑΠ Α.Ε. μέχρι την ημερομηνία δημοσίευσης του Κανονισμού, δηλαδή τις 7 Δεκεμβρίου 2016, θα εφαρμόζεται το προηγούμενο του Κανονισμού καθεστώς, δηλαδή οι προβλέψεις του άρθρου 20 της από 28.09.2009 σύμβασης πρακτόρευσης.

Επίσης, εντός της εβδομάδας αναμένεται η έκδοση Οδηγίας από την ΕΕΕΠ, με την οποία θα αποσαφηνίζεται ότι η δυνατότητα συστέγασης και εσωτερικής σύνδεσης των πρακτορείων, που προβλέπεται στην παράγραφο 5.2 του άρθρου 5 του Κανονισμού αφορά αποκλειστικά στη συστέγαση και εσωτερική σύνδεση μεταξύ των πρακτορείων τύπου Α΄ και τύπου Γ΄. Τούτο προκύπτει ήδη από τη συνδυαστική ερμηνεία της παραγράφου 5.2 του άρθρου 5 του Κανονισμού Πρακτόρων και της παραγράφου 41.2 του άρθρου 41 του Κανονισμού για τα VLT’s, όπου προβλέπεται ότι τα πρακτορεία τύπου Στ΄και Β΄ δεν επιτρέπεται με κανέναν τρόπο να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους ή με άλλους χώρους.

Η δημοσίευση της παραπάνω τροποποιητικής απόφασης της ΕΕΕΠ στο ΦΕΚ αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέχρι τα μέσα αυτής της εβδομάδας.

Σε συνέχεια των παραπάνω η Νομική Σύμβουλος εξέφρασε την άποψη ότι μετά και  τις εν λόγω τροποποιήσεις από την ΕΕΕΠ, δεν υπάρχει πεδίο προσβολής με αίτηση ακύρωσης του Κανονισμού, διότι στο σύνολό τους οι λοιπές μη ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν μπορούν να στοιχειοθετήσουν βάσιμο λόγο ακύρωσης, στο βαθμό που δεν είναι παράνομες, δηλαδή δεν αντίκεινται στο νόμο, στο Σύνταγμα ή/και στο κοινοτικό δίκαιο. Ειδικώς για το θέμα των μεταβιβάσεων, η Νομική Σύμβουλος εκτιμά ότι δεν πρέπει να ζητηθεί η ακύρωση των σχετικών ρυθμίσων του Κανονισμού (παράγραφοι 9.3.17, 9.3.18 και 9.3.19 του Κανονισμού), διότι αυτές αποτυπώνουν σε μεγάλο βαθμό τα δικαιώματα που είχαν οι πράκτορες με τις υφιστάμενες συμβάσεις και δεσμεύουν ταυτόχρονα την ΟΠΑΠ Α.Ε. να μην επιδιώξει την απαγόρευση των μεταβιβάσεων μέσα από την επιχειρούμενη τροποποίηση των υφιστάμενων συμβάσεων, όπως ήταν η αρχική της πρόθεση η οποία είχε εκφραστεί και ενώπιον της ΕΕΕΠ στο πλαίσιο της διαβούλευσης επί των σχεδίων του Κανονισμού Πρακτόρων, για τις οποίες η ΕΕΕΠ ζήτησε την υποβολή σχολίων από τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αναμένουμε τις παρατηρήσεις σας.

 

Τα μέλη του ΔΣ της ΠΟΕΠΠΠ

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο