Σύμβαση

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

 

 

 

ΜΕΤΑΞΥ

 

 

 

ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ:

 

«ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ

 

ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.»

 

 

 

ΚΑΙ

 

 

 

ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΟΡΑ

 

…………………………………………………………………………………

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

 

 1. 1.                Αντικείμενο της Σύμβασης………………………………….     4
 2. 2.                Θεμελιώδεις Αρχές……………………………………………     5
 3. 3.                Δηλώσεις και βεβαιώσεις Πράκτορα……………………..    7
  1. 4.                Κατάστημα δραστηριοποίησης…………………………….     9
  2. 5.                Βασικοί κανόνες λειτουργίας καταστήματος…………..   11
  3. 6.                Εξοπλισμός καταστήματος………………………………….   12
  4. 7.                Προσωπικό Πράκτορα……………………………………….   13
  5. 8.                Υποχρέωση επιμέλειας και τήρησης της ισχύουσας

νομοθεσίας……………………………………………………..   14

 1. 9.                Υποχρέωση επιμόρφωσης………………………………….   14
 2. 10.          Υποχρέωση εχεμύθειας……………………………………..   14
 3. 11.          Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα….    15
 4. 12.          Έλεγχοι………………………………………………………….    15
 5. 13.          Αποκλειστικότητα…………………………………………….    16
 6. 14.          Απαγόρευση ανταγωνισμού……………………………….    16
 7. 15.          Έντυπο υλικό – Διαφημιστικές ενέργειες……………..    17
 8. 16.          Σχέση Πράκτορα με διαγωνιζόμενους-πελάτες ΟΠΑΠ  18
 9. 17.          Απόδοση εισπράξεων………………………………………..   18
 10. 18.          Προμήθειες Πράκτορα………………………………………    19
 11. 19.          Υποχρεώσεις ΟΠΑΠ – Δικαιώματα Πράκτορα………..    19
 12. 20.          Μεταβίβαση ή μετατροπή επιχείρησης Πράκτορα…..    20
 13. 21.          Παροχή ασφάλειας / Εγγύηση……………………………    21
 14. 22.          Συστάσεις / Ποινική ρήτρα………………………………..    22
 15. 23.          Διάρκεια και λήξη Σύμβασης………………………………   23
 16. 24.          Θάνατος Πράκτορα (φυσικού προσώπου)…………….    24
 17. 25.          Έννομα αποτελέσματα της λύσης της σύμβασης…….   25
 18. 26.          Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού………….   25
 19. 27.          Τελικοί ορισμοί………………………………………………..   26

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I……………………………………………………….     27

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II………………………………………………………     29

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III…………………………………………………….     31

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV……………………………………………………..     33

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V……………………………………………………….     35

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI…………………………………………………..   37-38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Στην Αθήνα σήμερα, την ……………………………, μεταξύ της εταιρίας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Κηφισού αριθμός 62, έχει ΑρΜΑΕ 46329/01/Β/00/372 – Α.Φ.Μ.: 090027346 – Δ.Ο.Υ. ΦΑΕΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή

της παρούσας σύμβασης από τον κ. ……………………………………………………….  (στο εξής: η «ΟΠΑΠ») αφενός και αφετέρου του/της/των:

 

Α)Όνομα:………………………………….Επώνυμο:………………………………………

Β)Όνομα:………………………………….Επώνυμο: ……………………………………..

Γ)Όνομα:………………………………….Επώνυμο: ……………………………………..

Διεύθυνση:

οδός: ………………………………………………………………………… αριθ.: ……… πόλη/χωρίο/οικισμός: ………………………………….. Δήμος: ……………………….. Νομός: ……………………………………  ΑΦΜ/ΔΟΥ………………………………………

 

□ ενεργώντας για τον/τους εαυτό/εαυτούς του/της/τους

□ ως εκπρόσωπος του νομικού προσώπου με την επωνυμία «……………………

 

 ………………………………………………………………………………………………..»

που εδρεύει στην

οδός: ………………………………………………………………………… αριθ.: ……… πόλη/χωρίο/οικισμός: ………………………………….. Δήμος: ……………………….. Νομός: ……………………………………  ΑΦΜ/ΔΟΥ………………………………………

(στο εξής ο «Πράκτορας») συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαία αποδεκτά τα εξής:

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Η ΟΠΑΠ αποτελεί ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον ν. 2190/1920 και το Π.Δ. 228/1999 και έχει ως αντικείμενο δραστηριότητάς της, μεταξύ άλλων, την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διεξαγωγή τυχηρών παιγνίων και στοιχημάτων, καθώς και άλλες συναφείς με τις ως άνω δραστηριότητες. Η ΟΠΑΠ απολαμβάνει ιδιαίτερης φήμης στην ελληνική αγορά, διαθέτει δε σημαντική τεχνογνωσία στη διοργάνωση παιγνίων και στοιχημάτων.

2. Η ως άνω καταστατική δραστηριότητα της ΟΠΑΠ διέπεται, ιδίως, από τη διάταξη του άρθρου 27 του ν. 2843/2000, τις ειδικότερες κανονιστικές πράξεις (κανονισμοί) αναφορικά με την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διεξαγωγή των κατ’ ιδίαν παιγνίων, καθώς επίσης και την από 15 Δεκεμβρίου 2000 Σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ και του Ελληνικού Δημοσίου.

 

Ο Πράκτορας είναι

□φυσικό πρόσωπο /  □ νομικό πρόσωπο που είναι ενσωματωμένο στο δίκτυο πρακτόρων της ΟΠΑΠ ήδη από το έτος  …………, διατηρώντας πρακτορείο στην ως

άνω διεύθυνση.

 

ή

□ φυσικό πρόσωπο /  □ νομικό πρόσωπο, το οποίο επιθυμεί να δημιουργήσει

την υποδομή, η οποία επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο και αντικειμενικά θεωρείται αναγκαία για να ενσωματωθεί στο δίκτυο πρακτόρων της ΟΠΑΠ.

 

Στο πλαίσιο της ως άνω δραστηριότητας, και προς επίτευξη του εταιρικού της σκοπού, η ΟΠΑΠ διατηρεί σε όλη την ελληνική επικράτεια δίκτυο από Πράκτορες, οι οποίοι συνδέονται κατά αποκλειστικότητα με την ΟΠΑΠ ως προς τις δραστηριότητες, τις σχετικές με τα τυχηρά παίγνια. Το σύνολο των ενεργών Πρακτόρων αποτελούν το δίκτυο διάθεσης των τυχηρών παιγνίων που διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ. Για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η ΟΠΑΠ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τυχηρών παιγνίων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την υπάρχουσα σύμβασή της με την Ελληνική Δημοκρατία ή ενδεχόμενη ανανέωση ή αντικατάσταση αυτής, η ΟΠΑΠ θα διαθέτει κατά αποκλειστικότητα τα διαλαμβανόμενα από αυτήν παίγνια μέσω του ως άνω δικτύου Πρακτόρων, το οποίο αποτελεί το μοναδικό φυσικό δίκτυο της ΟΠΑΠ. Η εν λόγω πρόβλεψη υφίσταται και στην περίπτωση που η ΟΠΑΠ αποκτήσει από διαφορετική αιτία, παραλλήλως με το δικαίωμα που απορρέει από την ως άνω σύμβαση, το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής στην Ελλάδα άλλων τυχηρών παιγνίων. Εξαιρετικώς, σε περίπτωση που η ΟΠΑΠ, για οποιονδήποτε λόγο, αναλάβει την αποκλειστική οργάνωση, λειτουργία, διεξαγωγή και διαχείριση Στιγμιαίου Κρατικού Λαχείου, ως αυτό ορίζεται σύμφωνα με τις εκάστοτε κανονιστικές διατάξεις, η ΟΠΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να το διαθέτει και μέσω άλλων δικτύων, πέραν του δικτύου των πρακτόρων της. Η ΟΠΑΠ έχει την απόλυτη διακριτική ευχέρεια να ιδρύει υποκαταστήματα σε περιοχές που αντικειμενικά δεν εξυπηρετούνται τα επιχειρηματικά και επιχειρησιακά σχέδια της ΟΠΑΠ και δεν εκδηλώνεται σε εύλογο χρονικό διάστημα ενδιαφέρον, κατά σειρά προτεραιότητας, από ήδη υπάρχοντες πράκτορες ή νέους υποψηφίους, για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου. Ο έλεγχος προτεραιότητας των σχετικών αιτήσεων γίνεται με αντικειμενικά κριτήρια (Φερεγγυότητα κλπ).

 

Άρθρο 1

Αντικείμενο της Σύμβασης

 

1. Με την παρούσα σύμβαση, η ΟΠΑΠ αναθέτει και ο Πράκτορας αποδέχεται να αναλάβει

 

□  τη συνέχιση της πρακτόρευσης

 

□ την πρακτόρευση εργασιών και υπηρεσιών της ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τους

 

ειδικότερα αναφερόμενους στην παρούσα σύμβαση όρους και προϋποθέσεις.

 

Συγκεκριμένα:

 

 • με την παρούσα σύμβαση παρέχεται στον Πράκτορα ενιαία άδεια πρακτόρευσης,
 • η άδεια αυτή είναι αορίστου χρόνου, και
 • η άδεια περιλαμβάνει όλα τα παίγνια τα οποία, κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ στην Ελλάδα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της παρούσας σύμβασης, όπως και κάθε υπηρεσία που η τελευταία παρέχει προς το κοινό σύμφωνα με τους όρους που περιγράφονται κατωτέρω και ιδίως στην παρ. 2 του παρόντος άρθρου, εφ’ όσον το κατάστημα του πράκτορα είναι κατάλληλο για τον σκοπό αυτό, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα V της παρούσας σύμβασης, όπως αυτό θα τροποποιείται ανάλογα με τα παίγνια, τα οποία εκάστοτε θα διατίθενται στο κατάστημα, μετά από διαβούλευση με την ΠΟΕΠΠΠ  

 

Η άδεια πρακτόρευσης καταλαμβάνει και τυχόν παίγνια που οργανώνουν, λειτουργούν και διαχειρίζονται, κατά τη διάρκεια της παρούσας σύμβασης στην Ελλάδα, θυγατρικές της ΟΠΑΠ εταιρείες, καθώς και εταιρείες στις οποίες μπορεί να εκχωρηθεί από την ΟΠΑΠ η λειτουργία και διεξαγωγή, εν όλω ή εν μέρει, των τυχηρών παιγνίων που διοργανώνει η ΟΠΑΠ στην Ελλάδα.

 

Στην περίπτωση αυτή ο Πράκτορας αναλαμβάνει έναντι των θυγατρικών της ΟΠΑΠ ή των εταιρειών αυτών όλες τις προβλεπόμενες στην παρούσα σύμβαση υποχρεώσεις και απολαμβάνει όλα τα αντίστοιχα δικαιώματα, χωρίς να χρειάζεται να καταρτισθεί ειδική προς τούτο σύμβαση μεταξύ του Πράκτορα και των θυγατρικών ή των εταιρειών αυτών.

 

2. Αναλυτικός πίνακας των παιγνίων και των στοιχημάτων, τα οποία σήμερα οργανώνει η ΟΠΑΠ και των οποίων την πρακτόρευση αναλαμβάνει ο Πράκτορας παρατίθεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Η ΟΠΑΠ και οι θυγατρικές της καθώς και οι εταιρίες στις οποίες μπορεί να εκχωρηθεί η λειτουργία και διεξαγωγή, εν όλω ή εν μέρει, των τυχηρών παιγνίων που διοργανώνει, θα ενημερώνουν τον Πράκτορα για τυχόν νέα παίγνια που οργανώνουν, λειτουργούν και διαχειρίζονται, για το χρονικό σημείο από το οποίο θα είναι δυνατή η πρακτόρευσή τους, καθώς και για τις ιδιαίτερες απαιτήσεις, στις οποίες τυχόν θα κληθεί να ανταποκριθεί ο Πράκτορας, προκειμένου να του ανατεθεί καθένα από τα νέα παιχνίδια. Η ΟΠΑΠ θα παρέχει άδεια πρακτόρευσης των νέων παιγνίων στον πράκτορα, εφ’ όσον πληροί τις προϋποθέσεις που τυχόν θα οριστούν για καθένα από τα νέα παίγνια. Η ΟΠΑΠ έχει τη δυνατότητα να αρνείται την παροχή άδειας πρακτόρευσης για συγκεκριμένα παίγνια και για συγκεκριμένο ή μη χρόνο, εφ’ όσον αυτό επιβάλλεται από το εκάστοτε νομοθετικό κανονιστικό πλαίσιο.

 

3. Η ΟΠΑΠ έχει πάντοτε τη δυνατότητα, σύμφωνα με την επιχειρηματική της πολιτική και το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, να αποφασίζει τη διακοπή, την τροποποίηση, τη μεταβολή ή την αναστολή της διεξαγωγής ή λειτουργίας των αναφερόμενων στο Παράρτημα Ι παιγνίων και στοιχημάτων ή την οργάνωση νέων. Σημειώνεται, ιδίως, ότι η ΟΠΑΠ έχει πάντοτε και αζημίως τη δυνατότητα να μεταβάλλει τους όρους συμμετοχής στα παίγνια που διοργανώνει, δύναται δε να μεταθέτει, κατά την κρίση της, την τελική ημέρα και ώρα κατάθεσης των δελτίων των παιγνίων, εφόσον αυτό κρίνεται αναγκαίο ή σκόπιμο, ενημερώνοντας σχετικά τον Πράκτορα. Τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν ότι η άσκηση του ως άνω δικαιώματος από την ΟΠΑΠ δεν επηρεάζει κατ’ ουδένα τρόπο την παρούσα σύμβαση, ούτε αποτελεί λόγο καταγγελίας αυτής, καθώς η ΟΠΑΠ είναι υποχρεωμένη να αναπροσαρμόζει τις στρατηγικές της με βάση τα εκάστοτε δεδομένα της αγοράς.

 

Η ΟΠΑΠ δεν αναλαμβάνει υποχρέωση έναντι του Πράκτορα να οργανώνει καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης τα ως άνω αναφερόμενα παίγνια και στοιχήματα. Η ΟΠΑΠ δηλώνει, πάντως, ότι, εφ’ όσον διαρκούν τα εκ της συμβάσεώς της με το Ελληνικό Δημόσιο δικαιώματά της και εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε νομοθετική – κανονιστική ρύθμιση, θα συνεχίσει να προσφέρει στο κοινό, άμεσα ή έμμεσα μέσω θυγατρικών της, τουλάχιστον τα εκάστοτε δύο πλέον εμπορικά παίγνια.

 

Το ζήτημα της προμήθειας του Πράκτορα ρυθμίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 18.

 

Με την επιφύλαξη ειδικότερων όρων αυτής, η παρούσα σύμβαση δεν παρέχει στον Πράκτορα ή στην ΟΠΑΠ κανένα απολύτως δικαίωμα να συνομολογήσουν με τρίτους οποιαδήποτε υποχρέωση εις βάρος της ΟΠΑΠ ή του Πράκτορα, αντίστοιχα, όπως, ενδεικτικώς, να προβαίνουν στη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης ή στην παροχή εγγυήσεων ή στη διενέργεια ανακοινώσεων επ’ ονόματι ή για λογαριασμό ο ένας για τον άλλο ή να εμφανίζουν εαυτούς ως έχοντες τέτοιες εξουσίες, πλην της σχέσης πρακτόρευσης. Ως προς την τελευταία, ο Πράκτορας δεν ασκεί ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα σε σχέση με τις δραστηριότητες, οι οποίες του έχουν ανατεθεί από την ΟΠΑΠ.

 

Άρθρο 2

Θεμελιώδεις Αρχές

 

Τα συμβαλλόμενα μέρη δηλώνουν, βεβαιώνουν και αποδέχονται ότι η κατάρτιση της παρούσας σύμβασης βασίσθηκε στις ακόλουθες θεμελιώδεις αρχές, οι οποίες αποτελούν τη βάση για την ερμηνεία των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών:

 

1. Η ΟΠΑΠ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη στόχων κοινωνικής πολιτικής, σημαντικό δε μερίδιο εκ των εσόδων της διατίθεται για τη χρηματοδότηση κοινωφελών δραστηριοτήτων. Υπό αυτό το πρίσμα η επιχείρηση του Πράκτορα πρέπει να λειτουργεί κατά τρόπο ώστε να διασφαλίζεται:

 

 • η προστασία της ελληνικής κοινωνίας από τον εθισμό στα τυχηρά παίγνια,
 • η πρόληψη της απάτης, η καταστολή του εγκλήματος και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες
 • η προστασία των ανηλίκων
 • η προστασία του καταναλωτή
 • η εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των παιγνίων και
 • η άρτια εμπορική παρουσία της ΟΠΑΠ στην ελληνική επικράτεια,

καθώς επίσης και

 • η κανονική, απρόσκοπτη και ασφαλής διεξαγωγή των παιγνίων τα οποία διοργανώνει η ΟΠΑΠ.

 

2. Προς τούτο, η ΟΠΑΠ καταρτίζει κανονισμούς και εκδίδει εγκυκλίους, οι οποίοι ορίζουν το πλαίσιο λειτουργίας των πρακτορείων. Ο Πράκτορας αναγνωρίζει τη σημασία έγκαιρης και πλήρους συμμόρφωσής του με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς παιγνίων της ΟΠΑΠ προς επίτευξη των ανωτέρω στόχων, αναγνωρίζει δε ότι η μη τήρηση ή η πλημμελής τήρηση των κανόνων  αυτών δίδει στην ΟΠΑΠ δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας σύμβασης, καθώς επίσης και δικαίωμα να ζητήσει την αποκατάσταση οιασδήποτε περαιτέρω ζημίας της. Περαιτέρω, ο Πράκτορας είναι υποχρεωμένος να επιδεικνύει άκρα επιμέλεια, προκειμένου να λαμβάνει γνώση όλων των εγκυκλίων και μηνυμάτων που αποστέλλονται από την ΟΠΑΠ και να εφαρμόζει με ακρίβεια όσα διαλαμβάνονται στις εγκυκλίους ή τα μηνύματα, εφόσον απορρέουν από την παρούσα. Επίσης, η ΟΠΑΠ καταρτίζει πολιτική δικτύου σύμφωνα με τους στόχους της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. Στο πλαίσιο της πολιτικής αυτής καθορίζεται ο αριθμός των πρακτορείων σε σχέση με τον πληθυσμό της περιοχής. Σήμερα κατ’  αρχήν στόχος της πολιτικής δικτύου της εταιρείας σε εθνικό επίπεδο είναι να μην εκδίδονται νέες άδειες όπου παραβιάζεται η σχέση: μία άδεια ανά 3.500 κατοίκους, εξαιρουμένων των πρακτορείων σε απομακρυσμένες / απομονωμένες  περιοχές, στις οποίες επιτρέπεται η χορήγηση μιας (1) αδείας πρακτόρευσης, ακόμη και αν ο πληθυσμός τους είναι μικρότερος των 3.500 κατοίκων. 

 

3. Η σχέση που δημιουργείται μεταξύ ΟΠΑΠ και Πράκτορα έχει, λόγω της φύσης και του αντικειμένου αυτής, έντονο προσωπικό και εμπιστευτικό χαρακτήρα. Για τον λόγο αυτό, η σχέση ΟΠΑΠ-Πράκτορα είναι σχέση αποκλειστική, υπό την έννοια ότι απαγορεύεται στον Πράκτορα να παραχωρεί, να εκμισθώνει ή να μεταβιβάζει αυτήν ή δικαιώματα εξ αυτής σε οποιονδήποτε τρίτο και με οποιοδήποτε τρόπο και νομική μορφή, χωρίς προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΟΠΑΠ σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα, ιδίως, στα άρθρα 13, 14 και 20 της παρούσας σύμβασης. Για τον ίδιο λόγο, απαγορεύεται και η υποπρακτόρευση ή υποκατάσταση, καθώς επίσης και η εκχώρηση απαιτήσεων του Πράκτορα κατά της ΟΠΑΠ σε τρίτους. Απαγορεύεται, επίσης, στον Πράκτορα να συνεργάζεται με ανταγωνιστικές της ΟΠΑΠ επιχειρήσεις ή να διενεργεί ο ίδιος πράξεις ανταγωνισμού κατά τα ειδικότερα οριζόμενα, ιδίως, στα άρθρα 14 και 26 της παρούσας σύμβασης. Αντίθετα, η ΟΠΑΠ έχει πάντοτε τη δυνατότητα να συνεργάζεται, σύμφωνα με την εκάστοτε ακολουθούμενη πολιτική δικτύου, με περισσότερους Πράκτορες, τους οποίους επιλέγει ελευθέρως. Επίσης, η ΟΠΑΠ έχει δικαίωμα να εκχωρεί απαιτήσεις της έναντι του Πράκτορα σε τρίτους. Μεταφορά της διεύθυνσης του καταστήματος του Πράκτορα σε άλλη από την οριζόμενη στην παρούσα σύμβαση διεύθυνση επιτρέπεται μόνο υπό τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 4 της παρούσας.

 

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη αποδέχονται ότι η ΟΠΑΠ δεν φέρει ούτε αναλαμβάνει ευθύνη για την αποδοτικότητα του καταστήματος του Πράκτορα. Η βιωσιμότητα της επιχείρησης του Πράκτορα εξαρτάται κυρίως από την προσωπικότητα, τη συνέπεια, τη μεθοδικότητα και την εργατικότητα του Πράκτορα και του τυχόν προσωπικού του. Περαιτέρω, ο Πράκτορας αναγνωρίζει ότι: (α) η ΟΠΑΠ δεν του παρουσίασε οποιασδήποτε φύσης δεσμευτικές οικονομικές προβλέψεις για να διευκολυνθεί η κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, (β) η ΟΠΑΠ δεν εγγυήθηκε σε αυτόν την κερδοφορία του καταστήματός του και (γ) ο Πράκτορας έλαβε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λειτουργία και τις απαιτήσεις του δικτύου προκειμένου να αποφασίσει τη συνομολόγηση της παρούσας σύμβασης.

 

Άρθρο 3

Δηλώσεις και βεβαιώσεις Πράκτορα

 

1. Ο Πράκτορας δηλώνει και βεβαιώνει την ΟΠΑΠ τα ακόλουθα, η δε ΟΠΑΠ αποδέχεται εξ αιτίας της δήλωσης και βεβαίωσης αυτής την κατάρτιση της παρούσας συμβάσεως, ότι:

 

(α) έχει λάβει πλήρη γνώση της σχετικής νομοθεσίας που διέπει τη διενέργεια παιγνίων στην Ελλάδα, καθώς επίσης και των κανόνων λειτουργίας των πρακτορείων, όπως ισχύουν, και ότι θα τηρεί απαρέγκλιτα τις προβλέψεις που απαγορεύουν τον παράνομο ή ανταγωνιστικό στοιχηματισμό και τη διοργάνωση παράνομων ή ανταγωνιστικών στοιχημάτων ή εν γένει παιγνίων,

 

(β) έχει πραγματοποιήσει όλες τις  τυχόν απαιτούμενες διαδικαστικές ενέργειες για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, την ανάληψη υποχρεώσεων από την παρούσα σύμβαση, την υπογραφή της, τη νομιμοποίηση και την εξουσιοδότηση των προσώπων που την υπογράφουν για λογαριασμό του Πράκτορα (εφ’ όσον συντρέχει τέτοια περίπτωση) και έχει λάβει κάθε τυχόν απαραίτητη προς τούτο έγκριση,

 

(γ) δεν εκκρεμεί σε βάρος του δικαστική ή διοικητική διαδικασία και, εν γένει, δεν εκκρεμούν ούτε επαπειλούνται, κατά την ημέρα υπογραφής της παρούσας, σε βάρος του αγωγές, αιτήσεις ή προσφυγές σε δικαστήριο ή διοικητικό όργανο, οι οποίες  μπορεί να επηρεάσουν ουσιαστικά και κατά τρόπο αρνητικό τις εργασίες ή την οικονομική κατάσταση και δυνατότητά του να συνάψει την παρούσα σύμβαση και να εκπληρώσει τις εξ αυτής υποχρεώσεις του ή, άλλως, εφ’ όσον πρόκειται για πρόσωπο ήδη ενσωματωμένο στο δίκτυο της ΟΠΑΠ, δηλώνει και βεβαιώνει ότι εκκρεμούν σε βάρος του οι διαδικασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ και αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης της πρακτορείας,

 

(δ) δεν έχει υποβληθεί σε βάρος του αίτηση για την υπαγωγή του σε διαδικασία πτώχευσης ή διαδικασία εφαρμοζόμενη σε αναξιόχρεους οφειλέτες αντίστοιχες με εκείνης της πτώχευσης, ή για τη θέση του υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή άλλη αντίστοιχη διαδικασία, ούτε έχει υποβληθεί  δήλωση του Πράκτορα ότι αναστέλλει τις πληρωμές του, ούτε ο Πράκτορας έχει αναστείλει τις πληρωμές του, ούτε έχει καταρτίσει εξώδικο συμβιβασμό με τους δανειστές του, ούτε έχει διακόψει ή απειλήσει τη διακοπή των εργασιών του, ούτε έχει καταστεί οπωσδήποτε ανίκανος να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του ή έχει σφραγιστεί η περιουσία του,

 

(ε) δεν υφίσταται κανένα ελάττωμα, το οποίο να του απαγορεύει να προβεί  στη σύναψη ή και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης (λ.χ. δεν έχει την ιδιότητα δημοσίου υπαλλήλου ή στρατευμένου) και ότι έχει την απαιτούμενη προς εκτέλεση της παρούσας σύμβασης δικαιοπρακτική ικανότητα, καθώς επίσης και ότι η εκτέλεση από αυτόν της παρούσας σύμβασης και των ειδικότερων συμβάσεων δεν προσκρούει σε οποιοδήποτε νόμο, κανόνα ή κανονισμό, ο οποίος διέπει τον Πράκτορα και τις δραστηριότητές του ή σε οποιαδήποτε ανειλημμένη από τον Πράκτορα συμβατική υποχρέωση, ούτε και, εφ’ όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, σε καμία διάταξη του καταστατικού του Πράκτορα ή απόφαση των καταστατικών του οργάνων,

 

(στ) εφ’ όσον ο Πράκτορας είναι φυσικό πρόσωπο και δεν πρόκειται για πρόσωπο ήδη ενσωματωμένο στο δίκτυο της ΟΠΑΠ, ότι ο Πράκτορας διαθέτει τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή αντίστοιχο αυτού και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές.

 

(ζ) εφ’ όσον ο Πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο,

 • ότι έχει συσταθεί προσηκόντως και λειτουργεί νόμιμα στη χώρα στην οποία έχει συσταθεί και σύμφωνα με την νομοθεσία της,
 • ότι η κατάρτιση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης βρίσκονται εντός του σκοπού του Πράκτορα και έχουν δοθεί οι προσήκουσες εξουσιοδοτήσεις για όλες τις αναγκαίες ενέργειες, καθώς επίσης
 • ότι έχει προσκομίσει στην ΟΠΑΠ πλήρη στοιχεία από τα οποία η ΟΠΑΠ μπορεί να διαπιστώσει την ταυτότητα και να αξιολογήσει τις ιδιότητες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του και των μελών ή μετόχων του μέχρι φυσικού προσώπου, προκειμένου να διασφαλισθεί ότι τα πρόσωπα αυτά πληρούν τις προϋποθέσεις για τη σύναψη σύμβασης πρακτορείας και την αξιόπιστη και ασφαλή τήρηση των κανόνων δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που αποσκοπούν στην πλήρη εφαρμογή των αρχών του άρθρου 2. 

 

(η) ότι η λειτουργία του πρακτορείου αποτελεί την κύρια απασχόλησή του και δεν έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου ή εργαζομένου με σχέση εξαρτημένης εργασίας.

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΠΡΑΚΤΟΡΑ

 

 

 

 

2. Ο Πράκτορας δηλώνει και βεβαιώνει την ΟΠΑΠ, εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ότι ούτε ο ίδιος, ούτε ο/η σύζυγός του, ούτε συγγενής του έως και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας δεν έχουν και ότι θα εξακολουθήσουν να μην έχουν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης την ιδιότητα του εν ενεργεία αθλητή, προπονητή και διαιτητή των αθλημάτων που έχουν σχέση με τα παίγνια, τα οποία οργανώνει και διεξάγει η ΟΠΑΠ, και εν γένει ότι δεν έχουν ή διατηρούν ιδιότητα απαγορευτική («ασυμβίβαστο») σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση 6879 (ΦΕΚ 176/13-2-2006) των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και του Υφυπουργού Πολιτισμού ή τις κανονιστικές διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν. Εφ’ όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, η ως άνω δήλωση αφορά τα μέλη της διοικήσεώς του και τους εταίρους ή μετόχους του.

 

Επίσης, ο Πράκτορας δηλώνει και βεβαιώνει την ΟΠΑΠ ότι στο πρόσωπο του ιδίου ή του/της συζύγου αυτού, εφ’ όσον πρόκειται για φυσικό πρόσωπο, ή στο πρόσωπο των μελών της διοικήσεώς του ή των εταίρων ή μετόχων του, εφ’ όσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, συντρέχουν και θα εξακολουθήσουν να συντρέχουν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης οι ακόλουθες ιδιότητες:

 

(α) δεν του έχει αφαιρεθεί οριστικά, ούτε έχει ανασταλεί, η άδεια Πράκτορα, την οποία του έχει παράσχει φορέας που νόμιμα λειτουργεί και οργανώνει παίγνια ή στοιχήματα στην ελληνική επικράτεια, για άλλο λόγο πλην της επίτευξης οικονομικών στόχων, 

 

(β) δεν λειτουργεί στην Ελλάδα πρακτορείο παιγνίων και εν γένει υπηρεσιών προς το κοινό εταιρείας ανάλογης δραστηριότητας με αυτήν της ΟΠΑΠ, ούτε μετέχει με οποιαδήποτε ιδιότητα σε νομικό πρόσωπο που ασκεί τέτοια δραστηριότητα ή λειτουργεί μόνον ήδη αδειοδοτημένο πρακτορείο

□ ΟΔΙΕ

□ Κρατικών λαχείων,

 

(γ) δεν εργάζεται στην ΟΠΑΠ ή σε θυγατρικές ή συνδεδεμένες, κατά την έννοια του κ.ν. 2190/1920, με αυτήν επιχειρήσεις, ούτε συμμετέχει στη διοίκηση της ΟΠΑΠ ή θυγατρικών της επιχειρήσεων,

 

(δ) δεν έχει καταδικασθεί με ποινή στέρησης της ελευθερίας του για ατιμωτικά  και οικονομικά αδικήματα ή για αδικήματα τα οποία βάσιμα δημιουργούν υπόνοιες αφερεγγυότητας στις συναλλαγές του με την ΟΠΑΠ, ιδίως δε αδικήματα που αφορούν παράνομο στοιχηματισμό, και δεν εκκρεμεί ποινική δίωξη, πειθαρχική, φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη διαδικασία σε βάρος του για τα ως άνω αδικήματα, ή, άλλως, εφ’ όσον πρόκειται για πρόσωπο ήδη ενσωματωμένο στο δίκτυο της ΟΠΑΠ, έχει καταδικασθεί ή εκκρεμούν σε βάρος του οι διαδικασίες που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ,

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ  ΠΡΑΚΤΟΡΑ

 

 

 

 

3. Ο Πράκτορας δηλώνει και βεβαιώνει την ΟΠΑΠ ότι θα προβαίνει σε γνωστοποίηση κάθε μεταβολής που επέρχεται στο πρόσωπό του κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους (1και 2) ή, εφόσον πρόκειται για νομικό πρόσωπο, ότι θα προβαίνει σε γνωστοποίηση κάθε μεταβολής που επέρχεται στα μέλη της διοίκησής του ή των μελών ή μετόχους του ή του σκοπού του, κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω παραγράφους (1 και 2) χωρίς καμία καθυστέρηση.

 

4. Σε περίπτωση κατά την οποία οι ως άνω δηλώσεις και βεβαιώσεις του Πράκτορα αποδειχθούν ανακριβείς ή εφόσον ο Πράκτορας δεν προβεί σε δήλωση κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 ανωτέρω, θα καταπίπτει σε βάρος του εύλογη και εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα  € 5.000, η δε ΟΠΑΠ θα δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης, καθώς και να απαιτήσει αποζημίωση για οιαδήποτε περαιτέρω ζημία υποστεί εντεύθεν.

 

Άρθρο 4

Κατάστημα δραστηριοποίησης

 

1. Η ΟΠΑΠ δηλώνει και ο Πράκτορας αποδέχεται ότι η ίδρυση νέου πρακτορείου ή η μεταφορά σε άλλο κατάστημα επιτρέπεται μετά από αίτηση του Πράκτορα και έγκριση της ΟΠΑΠ, με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ.

 

2. Ο Πράκτορας δραστηριοποιείται αποκλειστικά στο κατάστημα, το οποίο περιγράφεται στο Παράρτημα III, το οποίο αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Το κατάστημα αυτό, πλην ειδικώς αιτιολογημένων περιπτώσεων, απέχει κατ’ ελάχιστον 200 μέτρα από υφιστάμενα πρακτορεία, της απόστασης αυτής υπολογιζόμενης επί της συντομότερης συνήθους πορείας πεζού. Σε εμπορικές περιοχές στις οποίες κατά την 31 Δεκεμβρίου 2008 λειτουργούσαν πρακτορεία σε αποστάσεις μικρότερες των 200 μέτρων, οι συγκεκριμένες αυτές μικρότερες αποστάσεις ορίζουν την ελάχιστη επιτρεπόμενη απόσταση των πρακτορείων της συγκεκριμένης περιοχής. Απαγορεύεται στον Πράκτορα να δραστηριοποιείται εκτός καταστήματος και ιδίως να διακινεί (μέσω λαχειοφόρων αγορών) επικυρωμένα δελτία των παιγνίων της ΟΠΑΠ εκτός του χώρου του πρακτορείου του, πλην της περίπτωσης να προβλέπεται αυτό από το νομοθετικό-κανονιστικό πλαίσιο οργάνωσης, λειτουργίας και διαχείρισης κάποιου τυχηρού παιγνίου της ΟΠΑΠ.

 

3. Το κατάστημα του Πράκτορα δεν αποτελεί επαγγελματική στέγη της ΟΠΑΠ, αλλά του Πράκτορα. Σε περίπτωση κατά την οποία το κατάστημα δεν είναι ιδιόκτητο, ο Πράκτορας οφείλει να γνωστοποιεί εγγράφως στην ΟΠΑΠ σύμβαση μισθώσεως του καταστήματός του. Στη μίσθωση αυτή πρέπει να περιλαμβάνονται οπωσδήποτε οι ακόλουθοι όροι:

 

(α) ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως πρακτορείο ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης,

 

(β) ότι το κατάστημα δεν θα χρησιμοποιείται για άλλο σκοπό πλην του ανωτέρω.

 

4. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ο Πράκτορας ευθύνεται για την ασφάλεια και απόδοση των εισπράξεων της ΟΠΑΠ κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 17 και 18, ευθυνόμενος πλήρως ακόμη και για τα τυχηρά σε περίπτωση μη εκπλήρωσης της υποχρέωσής του.

 

5. Η άδεια ισχύει για το κατάστημα, για το οποίο εκδόθηκε. Μεταφορά σε άλλο κατάστημα εντός της ίδιας περιοχής επιτρέπεται μετά από αίτηση του Πράκτορα και αιτιολογημένη εισήγηση της Επιτροπής Πρακτορείων Γενικών και Ειδικών Θεμάτων και απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΠΑΠ. Ως περιοχή ορίζεται ο οικισμός, το χωρίον και η πόλη, εφόσον δεν διαιρείται σε περισσότερους του ενός Δήμους. Στην ειδική περίπτωση των πόλεων που διαιρούνται σε περισσότερους Δήμους, μεταφορά του καταστήματος επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση σε όμορο Δήμο, μόνο όταν η νέα διεύθυνση απέχει από την προηγούμενη κατά μέγιστη απόσταση 500 μέτρα.  

 

Για την ίδρυση πρακτορείου ή τη μεταφορά του σε νέα διεύθυνση λαμβάνονται υπόψη:

 

 • η δημογραφική και πληθυσμιακή σύνθεση της περιοχής, στην οποία επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ο Πράκτορας,

 

 • η αναλογία του αριθμού πρακτορείων της περιοχής προς τον αριθμό των κατοίκων,

 

 • η εξυπηρέτηση των διαγωνιζομένων,

 

 • η εμπορικότητα της περιοχής,

 

 • η λειτουργικότητα και εμπορικότητα του προτεινομένου καταστήματος,

 

 • η βιωσιμότητα των λειτουργούντων πρακτορείων στην περιοχή, ιδίως σε σχέση με τις εισπράξεις και τα λειτουργικά τους έξοδα,

 

 • η απόσταση του προτεινόμενου πρακτορείου από τα ήδη υπάρχοντα πρακτορεία της περιοχής,

 

 • τα επιχειρησιακά σχέδια της εταιρείας και οι στόχοι που θέτει για κάθε παιγνίδι.

 

Ειδικά στη περίπτωση αίτησης μεταφοράς λαμβάνονται επιπλέον υπόψη:

 

 • η αιτία υποβολής του αιτήματος από τον Πράκτορα,

 

 • ο χρόνος λειτουργίας του προϋφιστάμενου πρακτορείου του Πράκτορα,

 

 • οι ανάγκες στην περιοχή που ήδη δραστηριοποιείται, καθώς και οι ανάγκες του Πράκτορα.

 

6. Σε κάθε περίπτωση, δεν εγκρίνεται μεταφορά για άλλο κατάστημα, εφ’ όσον δεν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών λειτουργίας του πρακτορείου στο κατάστημα, για το οποίο χορηγήθηκε η άδεια ή εγκρίθηκε η τελευταία του μεταφορά εκτός των περιπτώσεων της πλήρους καταστροφής του οικοδομήματος στο οποίο στεγάζεται ή της υποχρεωτικής έξωσης από αυτό λόγω ιδιόχρησης ή της ανάγκης προσαρμογής στα εκάστοτε ισχύοντα θεσμικά και κανονιστικά πλαίσια διεξαγωγής και λειτουργίας των παιγνίων και των εν γένει υπηρεσιών της ΟΠΑΠ προς το κοινό.

 

Άρθρο 5

Βασικοί κανόνες λειτουργίας καταστήματος

 

1. Η ΟΠΑΠ έχει αναπτύξει και συνεχίζει να αναπτύσσει κατευθυντήριες γραμμές, προδιαγραφές και βασικούς κανόνες-όρους, οι οποίοι αποβλέπουν στη διατήρηση και επέκταση της φήμης και στην παγίωση της ταυτότητας και της ομοιομορφίας των καταστημάτων των πρακτόρων, με στόχο την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη εμπορική επιτυχία και την καλύτερη λειτουργία του δικτύου από οικονομική άποψη, με ταυτόχρονη διαφύλαξη των θεμελιωδών αρχών που περιγράφονται στον άρθρο 2 της παρούσας σύμβασης. Οι κατευθυντήριες αυτές γραμμές και οι βασικές κανόνες, όπως ισχύουν ή όπως τυχόν θα διαμορφώνονται εκάστοτε από την ΟΠΑΠ, δεσμεύουν τον Πράκτορα και αποτελούν ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης. Για τον εξοπλισμό των καταστημάτων ισχύουν τα ειδικότερα αναφερόμενα στο άρθρο 6.

 

2. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι βασικοί κανόνες διαβιβάζονται στα  μέλη του δικτύου με τη μορφή εγχειριδίων, εγκυκλίων, υποδείξεων, γραπτών ή οπτικοακουστικών μηνυμάτων, σεμιναρίων και άλλων μέσων τα οποία θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Μπορούν, επίσης, να συγκεκριμενοποιούνται λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών κάθε συγκεκριμένης περίπτωσης.

 

3. Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι βασικοί κανόνες ρυθμίζουν, κυρίως, τα ακόλουθα θέματα:

 

(α) Μέγεθος, διαρρύθμιση, διακόσμηση, εξοπλισμός και λειτουργική διάταξη του καταστήματος με βάση τα τυπικά γνωρίσματα του δικτύου, συμπεριλαμβανομένων των εξωτερικών όψεων και επιγραφών του καταστήματος, της σύνθεσης των χρωμάτων, στο μέτρο που αποτελούν χαρακτηριστικά γνωρίσματα του δικτύου, και της εμφάνισης του προσωπικού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πράκτορας οφείλει να έχει αναρτημένη την άδεια λειτουργίας του πρακτορείου του, το ονοματεπώνυμο ή την επωνυμία και τον αριθμό του πρακτορείου σε εμφανές σημείο του καταστήματος. Τα χρώματα, οι πινακίδες και η συνολική διακόσμηση του καταστήματος θα είναι όμοια με εκείνα των άλλων καταστημάτων, έτσι ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία στους καταναλωτές ότι το κατάστημα είναι μέλος του δικτύου ΟΠΑΠ. Οι ως άνω προδιαγραφές θα είναι σε κάθε περίπτωση σύμφωνες με τις ισχύουσες διατάξεις (λ.χ. πολεοδομικές) στην περιοχή λειτουργίας του πρακτορείου.

 

(β) Ώρες λειτουργίας του καταστήματος, με στόχο πάντα την εξάντληση των δυνατοτήτων που παρέχονται από τη σχετική νομοθεσία. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πράκτορας υποχρεούται να λειτουργήσει το κατάστημά του άμεσα από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης, σύμφωνα με τις υποδείξεις και τις προδιαγραφές της ΟΠΑΠ. Επίσης, υποχρεούται να λειτουργεί το κατάστημά του στα πλαίσια του καθοριζόμενου από την ΟΠΑΠ ωραρίου. Σε κάθε περίπτωση, το κατάστημα του Πράκτορα πρέπει να εξυπηρετεί τους διαγωνιζόμενους κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής των παιγνίων της ΟΠΑΠ και τουλάχιστον κατά τις ώρες νόμιμης λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων. Αποκλίσεις που δικαιολογούνται από λόγους οικονομικής φύσεως θα επιτρέπονται μόνον μετά από προηγούμενη συνεννόηση με την ΟΠΑΠ και έγκριση της τελευταίας. Διακοπή της  λειτουργίας του καταστήματος του Πράκτορα είναι δυνατή μόνον για σπουδαίο λόγο και ύστερα από σχετική άδεια της ΟΠΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 παρ. 4 και 5. Σε κάθε περίπτωση, κάθε διακοπή λειτουργίας του καταστήματος ανακοινώνεται άμεσα, εγγράφως, στην ΟΠΑΠ.

 

(γ) Ζητήματα που αφορούν την οικονομική, λογιστική και εμπορική οργάνωση του καταστήματος. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Πράκτορας υποχρεούται να συμμορφώνεται με την τιμολογιακή πολιτική της ΟΠΑΠ, απαγορεύεται δε να κάνει εκπτώσεις ή και οποιεσδήποτε άλλες οικονομικές ευκολίες στους διαγωνιζόμενους (ιδίως πιστώσεις). Επίσης, η ΟΠΑΠ δύναται να καθορίζει ανώτατα όρια οικονομικών συναλλαγών για το κατάστημα του Πράκτορα, να ζητά εγγυητικές επιστολές ή άλλες εξασφαλίσεις για τη διενέργεια συναλλαγών πάνω από συγκεκριμένα όρια, καθώς επίσης και να απαγορεύει την κατάρτιση συναλλαγών σε περίπτωση υπέρβασης των ορίων αυτών.

 

(δ) Μέτρα που αφορούν την αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαγορεύεται αυστηρά στον Πράκτορα να διατηρεί οποιασδήποτε μορφής αρχείο παραγγελιών στοιχηματισμού, εκτός των επικυρωμένων δελτίων από τα τερματικά της ΟΠΑΠ. Απαγορεύεται, επίσης, στον Πράκτορα να ακυρώνει επικυρωμένα δελτία αν δεν έχει τη δυνατότητα καταγραφής σε ειδικό αρχείο, όπου θα επισυνάπτονται τόσο η απόδειξη επικύρωσης όσο και η αντίστοιχη της ακύρωσης. Ο πράκτορας είναι υποχρεωμένος να παραδίδει το αρχείο αυτό και τα δελτία, στους επιθεωρητές της ΟΠΑΠ ή σε εξουσιοδοτημένα προς τούτο πρόσωπα. Παράβαση των ως άνω υποχρεώσεων του Πράκτορα ή άρνησή του να συμμορφωθεί με τις ως άνω υποχρεώσεις αποτελούν σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας σύβασης.

 

4. Σε κάθε περίπτωση, η ΟΠΑΠ έχει δικαίωμα να μεταβάλλει τις κατευθυντήριες γραμμές και τους βασικούς κανόνες, προκειμένου να προσαρμοσθεί στις υπάρχουσες ανάγκες. Ειδικότερα, από καιρό σε καιρό, η ΟΠΑΠ δύναται να υποδεικνύει αλλαγές στον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του καταστήματος του Πράκτορα προς όφελος των εργασιών και για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η ΟΠΑΠ κατά τη διαμόρφωση των αλλαγών αυτών θα λαμβάνει υπόψη της και τις έγγραφες προτάσεις της ΠΟΕΠΠΠ. Η αδικαιολόγητη άρνηση του Πράκτορα να συμμορφωθεί εντός ευλόγου χρόνου με τις υποδείξεις της ΟΠΑΠ, συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης εκ μέρους της ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της.

 

Άρθρο 6

Εξοπλισμός καταστήματος

 

1. Η ΟΠΑΠ παρέχει στον Πράκτορα για το χρονικό διάστημα ισχύος της παρούσας σύμβασης και αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας του καταστήματος του τελευταίου όλον τον αναγκαίο για τη διεξαγωγή των παιγνίων τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος κατά την έναρξη της συμβάσεως περιλαμβάνει αποκλειστικά τα στοιχεία που περιέχονται στο Παράρτημα ΙV της παρούσας σύμβασης, το οποίο αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της. Η ΟΠΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει, αντικαθιστά ή μεταβάλλει κατά την ελεύθερη κρίση της τον κατά τα ανωτέρω αναγκαίο εξοπλισμό, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, τη λειτουργικότητα των παιγνίων και την εμπορικότητα του καταστήματος. Η παροχή αυτή γίνεται δωρεάν, καταρτιζόμενης δια της παρούσης σύμβασης χρησιδανείου, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

 

2. Η ΟΠΑΠ εγκαθιστά και συντηρεί με δαπάνες της τον εξοπλισμό λειτουργίας των παιγνίων της παρ. 1 και εξασφαλίζει τη συνεχή λειτουργία αυτού. Το κόστος χρήσης του ανωτέρω εξοπλισμού και μόνον  επιβαρύνει την ΟΠΑΠ και τους πράκτορες, κατά τα περιγραφόμενα στο Παράρτημα VI, παράγραφος 8. Η ΟΠΑΠ είναι υποχρεωμένη να καταβάλλει εύλογες προσπάθειες, ώστε η συντήρηση και η υποστήριξη του εξοπλισμού λειτουργίας των παιγνίων, που έχει χορηγήσει, να γίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια διεξαγωγής των τελευταίων. Ο Πράκτορας υποχρεούται να επιδεικνύει κάθε επιμέλεια ως προς τη χρήση του εξοπλισμού, ακολουθώντας πάντοτε τις ισχύουσες οδηγίες της ΟΠΑΠ, ούτως ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή των παιγνίων και να μην φθείρεται πέραν του συνήθους βαθμού ο εξοπλισμός.

 

3. Η ΟΠΑΠ δικαιούται να προσδιορίζει και εγκαθιστά στο Πρακτορείο, με δικά της έξοδα, εξοπλισμό της επιλογής της που δεν συνδέεται άμεσα με τη λειτουργία των παιγνίων, όπως έπιπλα, επιγραφές και κατασκευές προβολής των σημάτων και προϊόντων της.

 

4. Ο Πράκτορας υποχρεούται να ενημερώνει άμεσα την ΟΠΑΠ για κάθε δυσλειτουργία που παρατηρείται κατά τη χρήση του εν γένει εξοπλισμού. Περαιτέρω, υποχρεούται να διευκολύνει τους εντεταλμένους από την ΟΠΑΠ τεχνικούς για τη συντήρηση και υποστήριξη του εξοπλισμού. Σε περίπτωση που βλάβη ή ολοσχερής καταστροφή του εξοπλισμού οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πράκτορα, αυτός θα επιβαρύνεται με το ποσό που θα απαιτηθεί για την επιδιόρθωση ή την αντικατάστασή του. Καμία επισκευή ή συντήρηση του εξοπλισμού λειτουργίας των παιγνίων δεν επιτρέπεται να γίνεται από πρόσωπα τα οποία δεν είναι εξουσιοδοτημένα σχετικά από την ΟΠΑΠ.

 

Με την επιφύλαξη της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, η σύμβαση χρησιδανείου λήγει ταυτόχρονα με την για οποιοδήποτε λόγο λήξη της παρούσας σύμβασης, εφαρμοζομένων σχετικά των όρων του άρθρου 25 της παρούσας σύμβασης.

 

5. Ρητώς συμφωνείται ότι, το  κατάστημα του Πράκτορα πρέπει κατά πάντα χρόνο να ανταποκρίνονται τουλάχιστον στα αναφερόμενα στο Παράρτημα V.

 

Άρθρο 7

Προσωπικό Πράκτορα

 

1. Ο Πράκτορας, εφόσον συμβάλλεται στην παρούσα σύμβαση ως φυσικό πρόσωπο, και ο ομόρρυθμος εταίρος στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών ή ο εταίρος πλειοψηφίας και ο διαχειριστής στην περίπτωση ΕΠΕ ή, τέλος, ο μέτοχος απολύτου πλειοψηφίας και ο νόμιμος εκπρόσωπος στην περίπτωση Α.Ε. υποχρεούται προσωπικώς να διευθύνει και ελέγχει το κατάστημα αδιαλείπτως κατά πάντα χρόνο, τόσο από άποψη οικονομική και λειτουργική, όσο και σε σχέση με την πιστή τήρηση των ειδικότερων όρων της παρούσας σύμβασης. Σε περίπτωση διαπιστωμένης παρατεταμένης αποχής του Πράκτορα από την εκτέλεση των καθηκόντων του η ΟΠΑΠ τον καλεί να αιτιολογήσει εγγράφως την απουσία του και ο Πράκτορας είναι υποχρεωμένος να αποστείλει την απολογία του εντός 5 εργασίμων ημερών. Η αδικαιολόγητη άρνηση του Πράκτορα να συμμορφωθεί εντός ευλόγου χρόνου με τις υποδείξεις της ΟΠΑΠ, συνιστά λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης εκ μέρους της ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της.

 

2. Ο Πράκτορας δύναται, για τις ανάγκες λειτουργίας της επιχείρησής του να προσλαμβάνει με δικές του δαπάνες προσωπικό. Ως προσωπικό κατά την έννοια της παρούσας νοούνται και τα συγγενικά πρόσωπα του Πράκτορα μέχρι και δευτέρου βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας που απασχολούνται από αυτόν. Το προσωπικό αυτό πρέπει να έχει τις ιδιότητες που αναφέρονται στο άρθρο 3 παρ. 2 της παρούσας σύμβασης. Η πρόσληψη του προσωπικού αυτού ανακοινώνεται στην ΟΠΑΠ. Η ΟΠΑΠ δύναται να ζητά πληροφορίες για το προσωπικό που προσλαμβάνει ο Πράκτορας, χωρίς αυτό να δεσμεύει την ΟΠΑΠ σχετικά με το εν λόγω προσωπικό. Το προσωπικό αυτό συνδέεται συμβατικά μόνον με τον Πράκτορα, ενώ μεταξύ του  προσωπικού και της ΟΠΑΠ ουδεμία συμβατική σχέση υφίσταται.

 

3. Η πρόσληψη προσωπικού δεν περιορίζει την πλήρη ευθύνη του Πράκτορα για την οργάνωση και τη λειτουργία της επιχείρησής του. Ο τελευταίος είναι προσωπικά και απεριόριστα υπεύθυνος έναντι της ΟΠΑΠ για κάθε ζημία που η ΟΠΑΠ τυχόν ήθελε υποστεί από υπαιτιότητα των προσώπων, τα οποία απασχολούνται με οιαδήποτε σχέση στην επιχείρησή του. Ο Πράκτορας οφείλει να εποπτεύει επιμελώς το προσωπικό του, αλλά και να μεριμνά ώστε το προσωπικό αυτό, το οποίο θα εξυπηρετεί τους χρήστες και θα λειτουργεί τα παίγνια στο πρακτορείο του, να είναι άρτια εκπαιδευμένο σε ό,τι αφορά στη χρήση του εξοπλισμού και στη διεξαγωγή των παιγνίων σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες και εγκυκλίους. Ο Πράκτορας είναι, τέλος, αποκλειστικά υπεύθυνος για την καταβολή των αμοιβών και των ασφαλιστικών εισφορών του ως άνω προσωπικού.

 

Άρθρο 8

Υποχρέωση επιμέλειας και τήρησης της ισχύουσας νομοθεσίας

 

1. Ο Πράκτορας ευθύνεται για κάθε πταίσμα κατά την εκτέλεση της σύμβασης. Ο Πράκτορας υποχρεούται, ιδίως, να επιδεικνύει άκρα επιμέλεια, προκειμένου να λαμβάνει γνώση όλων των εγκυκλίων και υποδείξεων που αποστέλλονται από την ΟΠΑΠ και να εφαρμόζει άμεσα και με ακρίβεια όσα διαλαμβάνονται στους βασικούς κανόνες λειτουργίας, στις εγκυκλίους της παραγράφου 2 του άρθρου 2 της παρούσας ή στις υποδείξεις, ιδίως σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο διεξαγωγής των παιγνίων στο πρακτορείο του.

 

2. Τόσο ο ίδιος ο Πράκτορας, όσο και το τυχόν απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό υποχρεούνται να τηρούν σχολαστικά τις εκάστοτε υφιστάμενες διατάξεις, ιδίως δε τις διατάξεις που αφορούν στη διεξαγωγή παιγνίων και στοιχημάτων. Ο Πράκτορας οφείλει να μην εκθέτει με οποιαδήποτε παράβαση, ενέργεια ή παράλειψη το όνομα και το κύρος της ΟΠΑΠ. Επίσης, υποχρεούται να τηρεί, εφόσον αυτό απαιτηθεί από τη φορολογική νομοθεσία, όλα τα στοιχεία που προβλέπει ο νόμος και οι σχετικές διατάξεις.

 

Άρθρο 9

Υποχρέωση επιμόρφωσης

 

1. Ο Πράκτορας και η ΟΠΑΠ συμφωνούν και αναγνωρίζουν ότι η εντατική εκπαίδευση του Πράκτορα και του προσωπικού του, καθώς επίσης και η συνεχής επιμόρφωση, είναι ουσιαστικής σημασίας για την προσήκουσα διεύθυνση και λειτουργία του καταστήματος.

 

2. Η ΟΠΑΠ καταρτίζει και προσφέρει, σύμφωνα με την εκάστοτε επιχειρηματική και εκπαιδευτική της πολιτική, εκπαιδευτικά προγράμματα για την αρχική εκπαίδευση και την μετεκπαίδευση του Πράκτορα. Τα προγράμματα αυτά πραγματοποιούνται στους χώρους της ΟΠΑΠ ή στην ευρύτερη περιοχή δραστηριοποίησης του Πράκτορα, κατ’ επιλογή της ΟΠΑΠ.

 

3. Ο Πράκτορας, ή αν το κρίνει σκόπιμο το δηλωθέν προσωπικό του, υποχρεούται να παρακολουθεί τα εκπαιδευτικά προγράμματα και τις συγκεντρώσεις που πραγματοποιούνται από την ΟΠΑΠ, σύμφωνα με το πρόγραμμα που κάθε φορά τους κοινοποιείται έγκαιρα από την ΟΠΑΠ.

 

Άρθρο 10

Υποχρέωση εχεμύθειας

 

1. Όλες οι πληροφορίες οι οποίες παρέχονται στον Πράκτορα και σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρούσα σύμβαση αποτελούν χωριστά, αλλά και στο σύνολό τους πολύτιμα επιχειρηματικά απόρρητα της ΟΠΑΠ. Ο Πράκτορας υποχρεούται να μην γνωστοποιεί σε τρίτους τις πληροφορίες που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Επίσης, θα πρέπει να λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα αναγκαία μέτρα προκειμένου να μην μπορούν οι τρίτοι να αποκτούν πρόσβαση στα επιχειρηματικά μυστικά της ΟΠΑΠ.

 

2.  Ο Πράκτορας υποχρεούται, μετά από σχετική απαίτηση της ΟΠΑΠ, να ζητήσει και να λάβει  από το προσωπικό του, που χειρίζεται τις εμπιστευτικές πληροφορίες ή που λαμβάνει γνώση αυτών, έγγραφες δηλώσεις ότι δεν θα μεταδώσουν, τόσο κατά τη διάρκεια της εργασιακής σχέσης, όσο και μετά τη λήξη ή λύση της, τις εμπιστευτικές πληροφορίες σε τρίτους και ότι θα λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να αποτρέψουν τη μετάδοσή τους σε τρίτους. Οι ίδιες δηλώσεις μπορούν να ζητηθούν και από τον/την σύζυγο του Πράκτορα ή άλλα μέλη της οικογένειάς του αν εργάζονται στο Πρακτορείο, καθώς επίσης και από πρόσωπα που έχουν οποιαδήποτε οικονομική συμμετοχή στην επιχείρηση του Πράκτορα.   

 

3. Η υποχρέωση εχεμύθειας που αναφέρεται στις προηγούμενες παραγράφους περιλαμβάνει και την ίδια την παρούσα σύμβαση με τα παραρτήματά της. Επιτρέπεται μόνο η παράδοση σε (νομικούς, κλπ.) συμβούλους που υπόκεινται στην υποχρέωση εχεμύθειας, σε τράπεζες, ασφαλιστικούς οργανισμούς και σε άλλες αρμόδιες αρχές στα πλαίσια υποχρέωσης παροχής πληροφοριών προβλεπόμενης από το νόμο ή προς υπεράσπιση των συμφερόντων και δικαιωμάτων του Πράκτορα. Σε κάθε  περίπτωση, ο Πράκτορας δύναται να επικαλεσθεί οποιαδήποτε πληροφορία που νομίμως κατέχει λόγω της εκτέλεσης της παρούσης σύμβασης ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής για την υπεράσπιση υπόθεσής της που εκκρεμεί και αφορά σχέσεις που ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση.

 

Άρθρο 11

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

 

1. Ο Πράκτορας παρέχει ρητώς τη συναίνεση του για την επεξεργασία και, ιδίως, την καταχώριση και αποθήκευση σε αρχείο από τους υπαλλήλους των αρμοδίων Τμημάτων της ΟΠΑΠ των εταιρικών, οικονομικών ή άλλων στοιχείων του που δηλώνει στην ΟΠΑΠ, δηλώνει δε ότι ενημερώθηκε πριν από την υπογραφή της παρούσας σύμβασης με την ΟΠΑΠ με τρόπο σαφή για την επεξεργασία των δεδομένων από την ΟΠΑΠ, τον σκοπό της επεξεργασίας, τους αποδέκτες των δεδομένων και το δικαίωμα πρόσβασης που έχει στο αρχείο της ΟΠΑΠ.

 

2.Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η ΟΠΑΠ δύναται να διαβιβάζει προς αρμόδιους φορείς, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και σε εταιρείες του ομίλου της ή/και συνεργαζόμενες με αυτήν επιχειρήσεις, τα στοιχεία που απαιτούνται ή που τυχόν του ζητούνται από τους εν λόγω φορείς ή από τις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις προς εκτέλεση του έργου τους και, γενικώς, για την προώθηση και υποστήριξη των συναλλακτικών σχέσεων. Τέλος, η ΟΠΑΠ δύναται να επικαλεσθεί δεδομένα Πράκτορα ενώπιον δικαστηρίου ή άλλης αρχής για την υπεράσπιση υποθέσεώς της που εκκρεμεί και αφορά σχέσεις που ρυθμίζονται από την παρούσα σύμβαση. Η ΟΠΑΠ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τη διαβίβαση δεδομένων ή εσφαλμένων δεδομένων Πράκτορα, ακόμη και αν η διαβίβαση γίνεται με πρωτοβουλία της, εκτός αν οφείλεται σε δόλο ή βαρεία αμέλεια της ΟΠΑΠ ή των υπαλλήλων της.   

 

Άρθρο 12

Έλεγχοι

 

1. Η ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα ελέγχου των νομικών, φορολογικών και λοιπών στοιχείων της επιχείρησης πρακτορείας του Πράκτορα, όπως επίσης και τη δυνατότητα ελέγχου τήρησης των ασφαλιστικών και λοιπών εργοδοτικών υποχρεώσεών του Πράκτορα, χωρίς αυτό να θίγει την ελευθερία εργασιών της επιχείρησής του, αφού τυχόν παραβάσεις στα παραπάνω ζητήματα μπορεί να επιδράσουν αρνητικά στη νόμιμη και απρόσκοπτη λειτουργία του Πράκτορα. Η ΟΠΑΠ έχει, επίσης, το δικαίωμα να ελέγχει τη συμμόρφωση του Πράκτορα με τους κανονισμούς και εγκυκλίους που εκδίδει, ιδίως όσον αφορά στην αντιμετώπιση του παράνομου στοιχηματισμού. Ο έλεγχος γίνεται με κάθε δυνατή μέθοδο, ακόμη και μέσω προσώπων που προσποιούνται ότι είναι πελάτες και επιθυμούν να διενεργήσουν παράνομο ή πάντως ανταγωνιστικό στοιχηματισμό. Σε περίπτωση ελέγχου λόγω απόκλισης του Πρακτορείου από τους συνήθεις τύπους (μεθόδους) στοιχηματισμού (trading patterns), ο Πράκτορας είναι υποχρεωμένος κατά τη διενέργεια των ελέγχων να αιτιολογεί τους λόγους απόκλισης και να παρέχει στην ΟΠΑΠ κάθε σχετική πληροφορία.

 

2. Ο Πράκτορας είναι υποχρεωμένος να συνεργάζεται με τους επιθεωρητές της ΟΠΑΠ ή εξουσιοδοτημένα από αυτήν πρόσωπα κατά τη διάρκεια ελέγχου  στο πρακτορείο του και να παρέχει άμεσα κάθε στοιχείο ή πληροφορία του ζητηθεί σχετικά με την παρούσα σύμβαση και τη γενικότερη σχέση του με την ΟΠΑΠ. Παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης.

 

3. Κατά τη διάρκεια των ελέγχων και για όσα στοιχεία ή πληροφορίες σχετικά με τον πράκτορα περιέρχονται στην κατοχή των υπαλλήλων ή των εξουσιοδοτημένων από την ΟΠΑΠ προσώπων θεμελιώνεται υποχρέωση εχεμύθειας ως προς την οποία ισχύουν αναλογικά τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας.

 

4. Ο Πράκτορας είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί την ΟΠΑΠ, όταν πληροφορείται: (α) τη χρήση ή την πραγματική ή και δυνητική παραβίαση του σήματος της ΟΠΑΠ από οποιοδήποτε τρίτο, και (β) τη διενέργεια παράνομου ή αντικανονικού στοιχηματισμού. Στις περιπτώσεις αυτές ο Πράκτορας θα παρέχει στην ΟΠΑΠ κάθε εύλογη συνδρομή που η τελευταία θα του ζητά με έξοδά της.

 

Άρθρο 13

Αποκλειστικότητα

 

Ο Πράκτορας υποχρεούται να συνεργάζεται αποκλειστικά με την ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, δεν επιτρέπεται να δέχεται την πρακτόρευση ή την με οποιονδήποτε τρόπο δραστηριοποίηση ή προβολή στο κατάστημά του άλλων εταιριών και επιχειρήσεων ή διεξαγωγή άλλων παιγνίων εκτός από τα Κρατικά Λαχεία και τον ΟΔΙΕ. Η δραστηριότητα είσπραξης για λογαριασμό εταιριών ηλεκτρισμού, τηλεπικοινωνιών και ύδρευσης μέσω του Σ.Ε.Π.Π.Π. δεν παραβιάζει την υποχρέωση αποκλειστικότητας. Οι συγκεκριμένες, όμως, δραστηριότητες δεν επιτρέπεται να αναπτύσσονται σε περισσότερο από το 30% της επιφάνειας του καταστήματος. Για οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, που δεν περιλαμβάνεται στο πλαίσιο δραστηριοτήτων της ΟΠΑΠ, απαιτείται σχετική γραπτή έγκριση της ΟΠΑΠ.

 

Άρθρο 14

Απαγόρευση ανταγωνισμού

 

1. Απαγορεύεται στον Πράκτορα να δέχεται την πρακτόρευση στο κατάστημα του άλλων παιγνίων ή εταιριών και επιχειρήσεων, εκτός των αναφερομένων στο άρθρο 13.

 

2. Κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης ο Πράκτορας υποχρεούται να αφιερώσει ολοκληρωτικά τον χρόνο του και τις προσπάθειές του στη διεύθυνση και στη λειτουργία του καταστήματος και να εξαντλήσει τις δυνατότητες εκμετάλλευσης και χρήσης των δικαιωμάτων που του παρέχονται βάσει της παρούσας σύμβασης, επιδιώκοντας τη μεγαλύτερη δυνατή ωφέλεια για τα συμβαλλόμενα μέρη. Ενδεικτικά, ο Πράκτορας υποχρεούται

(α) να μη στρέφει ή να μην προσπαθεί να στρέψει πελάτες ή συναλλαγές με παρακινήσεις, προτροπές ή άλλο τρόπο σε ανταγωνιστικές επιχειρήσεις. Δικαιούται, όμως, να ενημερώνει τους πελάτες για παίγνια που οργανώνονται από το κράτος ή για κρατικά λαχεία, εφόσον πρόκειται για ήδη λειτουργούν πρακτορείο ΟΔΙΕ ή κρατικών λαχείων, και

 

(β) να μην επιφέρει βλάβη στη φήμη της ΟΠΑΠ.

 

3. Απαγορεύεται στον Πράκτορα να διενεργεί πράξεις ανταγωνιστικές προς την ΟΠΑΠ είτε στο δικό του όνομα είτε ως μέτοχος ή εταίρος άλλων εταιρειών, είτε ως μέλος Δ.Σ. ή ως καθ’ οιονδήποτε τρόπο ασκών τη διοίκηση ή ως υπάλληλος άλλων εταιρειών καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης. Γενικότερα, απαγορεύεται στον Πράκτορα να ιδρύει ή συμμετέχει σε οποιαδήποτε εμπορική εταιρεία, ανταγωνιστική της ΟΠΑΠ, είτε υπό τη μορφή κατάρτισης αφανούς εταιρείας (ως εμφανής ή ως αφανής εταίρος), είτε με τη μορφή κοινοπραξίας με οποιοδήποτε ποσοστό συμμετοχής σε αυτή. Απαγορεύεται, επίσης, στον Πράκτορα να παρέχει ανεξάρτητες υπηρεσίες ή εξαρτημένη εργασία ή να εκτελεί σύμβαση μίσθωσης έργου με συναφές με την οργάνωση παιγνίων αντικείμενο σε οποιαδήποτε ανταγωνιστική επιχείρηση, είτε αυτή λειτουργεί με τη μορφή φυσικού είτε με τη μορφή νομικού προσώπου. Ανταγωνιστικές είναι σε κάθε περίπτωση οι επιχειρήσεις που ασχολούνται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την οργάνωση, λειτουργία ή διαχείριση και διαφήμιση παιγνίων και στοιχημάτων.

 

4. Σε περίπτωση παράβασης των αναφερομένων στις παραγράφους 1 έως 3 του άρθρου αυτού, καταπίπτει σε βάρος του Πράκτορα και υπέρ της ΟΠΑΠ εύλογη και εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα ποσού € 15.000. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η ΟΠΑΠ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να ζητήσει την αποκατάσταση οιασδήποτε περαιτέρω ζημίας της.

 

5. Άσκηση άλλης μη ανταγωνιστικής δραστηριότητας από τον Πράκτορα είναι δυνατή μόνον μετά από προηγούμενη άδεια της ΟΠΑΠ και εφ’ όσον δεν επηρεάζει αρνητικά το κύρος και τη φήμη της ΟΠΑΠ. Απαγορεύεται σε κάθε περίπτωση η συστέγαση στο κατάστημα του Πράκτορα άλλης επαγγελματικής δραστηριότητας χωρίς προηγούμενη άδεια της ΟΠΑΠ. Ειδικά για την περίπτωση συστέγασης, καταπίπτει σε βάρος του Πράκτορα και υπέρ της ΟΠΑΠ εύλογη και εκκαθαρισμένη ποινική ρήτρα ποσού € 2.000. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, η ΟΠΑΠ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση και να ζητήσει την αποκατάσταση οιασδήποτε περαιτέρω ζημίας της.

 

6. Οι ως άνω υποχρεώσεις του Πράκτορα αποτελούν έκφανση της ειδικότερης υποχρέωσης που υπάρχει μεταξύ της ΟΠΑΠ και του Πράκτορα  για την προστασία των αμοιβαίων συμφερόντων, ιδίως δε της υποχρέωσης πίστης την οποία υπέχει ο Πράκτορας έναντι της ΟΠΑΠ, καθώς επίσης και της συνακόλουθης υποχρέωσης του προς προαγωγή των συμφερόντων της ΟΠΑΠ.

 

Άρθρο 15

Έντυπο υλικό / Διαφημιστικές ενέργειες

 

1. Η ΟΠΑΠ προβαίνει, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική της και με δικές της δαπάνες, σε έκδοση ενημερωτικού και προωθητικού υλικού. Το υλικό αυτό ο Πράκτορας το χρησιμοποιεί σύμφωνα με τις οδηγίες της ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, ο Πράκτορας οφείλει να έχει στη διάθεση των ενδιαφερομένων το έντυπο υλικό που στέλνει η ΟΠΑΠ, όπως και κάθε ανακοίνωση της ΟΠΑΠ και πίνακες αποτελεσμάτων σε εμφανή σημεία. Επίσης, ο Πράκτορας οφείλει να διαθέτει στο κατάστημά του κατά πάντα χρόνο επαρκείς ποσότητες προωθητικού υλικού και άλλων σχετικών εντύπων, που του έχει τυχόν εξασφαλίσει η ΟΠΑΠ, ώστε να καλύπτεται τόσο η προβλεπόμενη όσο και η αυξημένη ζήτηση των πελατών. Η υποχρέωση αυτή δεν υφίσταται προκειμένου για προωθητικό υλικό ή έντυπα που αφορούν αποκλειστικά και μόνον παίγνια, τα οποία ο Πράκτορας δεν διαθέτει προς το κοινό. Ο Πράκτορας υποχρεούται να ενημερώνει την ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τις σχετικές εγκυκλίους της τελευταίας, σχετικά με τα αποθέματα υλικού ή/και εντύπων που διατηρεί.

 

2. Απαγορεύεται αυστηρά στον Πράκτορα να διαθέτει ή να επιτρέπει τη διάθεση διαφημιστικού, προωθητικού ή άλλου εν γένει ενημερωτικού υλικού ανταγωνιστικών της ΟΠΑΠ εταιρειών. Επίσης, απαγορεύεται στον Πράκτορα να συνδράμει με οποιοδήποτε τρόπο στην προβολή ανταγωνιστικών εταιριών της ΟΠΑΠ καθώς και των υπηρεσιών και των προϊόντων τους. Ενδεικτικά αυτό μπορεί να γίνει: (α) με τη διάθεση στο κοινό εντύπων, ή (β) με την παροχή πρόσβασης σε ηλεκτρονικές διευθύνσεις, που έστω αναφέρονται στα προϊόντα και τις υπηρεσίες των εταιριών αυτών.

 

3. Κάθε προωθητική προβολή των υπηρεσιών της ΟΠΑΠ εκ μέρους του Πράκτορα με δική του πρωτοβουλία και δαπάνη, απαιτεί γραπτή άδεια και έγκριση της ΟΠΑΠ. Με την παρούσα σύμβαση ο Πράκτορας ρητά αναγνωρίζει την ΟΠΑΠ ως νόμιμη και αποκλειστική δικαιούχο των σημάτων, της επωνυμίας και των λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων που χρησιμοποιεί. Στο πλαίσιο αυτό, υποχρεούται να προβαίνει μόνον σε νόμιμη χρήση των παραπάνω δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ, που είναι σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης και τη θέση του πράκτορα ως προσώπου ενταγμένου στο δίκτυο της ΟΠΑΠ. Οιαδήποτε άλλη χρήση των σημάτων της ΟΠΑΠ από τον Πράκτορα απαιτεί έγκριση της ΟΠΑΠ. Τα προσωπικά λογότυπα ή οι επωνυμίες που έχει κατοχυρώσει ο Πράκτορας και έχει εγκρίνει η ΟΠΑΠ παραμένουν πνευματική ιδιοκτησία του Πράκτορα. Ο Πράκτορας δεν δικαιούται να χρησιμοποιεί την πνευματική του ιδιοκτησία κατά τρόπο που να αλλοιώνει τα στοιχεία της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας της ΟΠΑΠ.

 

Άρθρο 16

Σχέση Πράκτορα με διαγωνιζόμενους-πελάτες ΟΠΑΠ

 

1. Ο διαγωνιζόμενος-πελάτης της ΟΠΑΠ είναι ο ίδιος και μόνον αυτός υπεύθυνος για τη σωστή συμπλήρωση των δελτίων του. Εντούτοις, ο Πράκτορας αναλαμβάνει έναντι της ΟΠΑΠ την υποχρέωση να παρέχει στους διαγωνιζόμενους – πελάτες ΟΠΑΠ όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τη συμμετοχή τους στα παίγνια που διοργανώνονται από την ΟΠΑΠ. Ειδικότερα, υποχρεούται να τους ενημερώνει για όλα τα θέματα που αφορούν στη διεξαγωγή των παιγνίων, στις ακυρώσεις, στην πληρωμή κερδών και στην υποβολή των σχετικών ενστάσεων. Επίσης, οφείλει να ενημερώνει τους διαγωνιζόμενους – πελάτες  ΟΠΑΠ ότι, μετά την επικύρωση των δελτίων από τη τερματική μηχανή, καμία διόρθωση ή συμπλήρωση στα προγνωστικά δεν είναι δυνατό να γίνει.

 

2. Ο Πράκτορας υποχρεούται να χορηγεί στους διαγωνιζόμενους –πελάτες  ΟΠΑΠ δελτία για τη συμμετοχή τους στους διαγωνισμούς της ΟΠΑΠ. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση εντύπων- δελτίων συμμετοχής μη εγκεκριμένων από την ΟΠΑΠ.

 

3. Ο Πράκτορας υποχρεούται να πληρώνει τα κέρδη από παίγνια στους διαγωνιζόμενους-πελάτες ΟΠΑΠ που εμφανίζονται στο πρακτορείο του, μέχρι του ποσού που κάθε φορά καθορίζεται από την ΟΠΑΠ και εφόσον αυτό αντικειμενικά επιτρέπεται από την ταμειακή του ρευστότητα. Εξυπακούεται ότι μετά την πληρωμή, τα κερδισμένα δελτία και οι αντίστοιχες αποδείξεις πληρωμής επιστρέφονται μόνο στον δικαιούχο.

 

4. Ο Πράκτορας υποχρεούται να δέχεται ανά πάσα στιγμή τυχόν παράπονα πελατείας του κατά τη διαδικασία που προβλέπει η ΟΠΑΠ, για την υποδοχή των οποίων θα υπάρχει ειδικό εγκαταστημένο σε εμφανές σημείο του καταστήματος κιτίο υποδείξεων/βελτιώσεων, να παραδίδει αυτά στην ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τις οδηγίες της και με δική της δαπάνη, και να λαμβάνει μέτρα για την άμεση αντιμετώπιση των σχετικών καταστάσεων.

 

Άρθρο 17

Απόδοση εισπράξεων

 

Ο πράκτορας υποχρεούται να καταθέτει χωρίς καμία καθυστέρηση τις εισπράξεις των παιγνίων στις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η ΟΠΑΠ, σύμφωνα με τον τρόπο και τον χρόνο που έχει αποφασίσει η ΟΠΑΠ σε συμφωνία με την ΠΟΕΠΠΠ, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο Παράρτημα VI το οποίο αποτελεί ουσιώδες και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας σύμβασης.

 

Σημειώνεται ότι κατά την είσπραξη των χρημάτων από τους διαγωνιζόμενους – πελάτες  ΟΠΑΠ, ο Πράκτορας ενεργεί ως άμεσος αντιπρόσωπος της ΟΠΑΠ.

 

Άρθρο 18

Προμήθειες Πράκτορα

 

1. Ο Πράκτορας λαμβάνει για όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, ως προμήθεια, τα ποσοστά επί της παραγωγής του, όπως αυτά καθορίζονται εκάστοτε στις ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις. Τα ποσοστά αυτά παρακρατούνται από τον Πράκτορα άμεσα κατά τη διεξαγωγή του κάθε παιγνίου που οργανώνει και λειτουργεί η ΟΠΑΠ. Ο Πράκτορας δεν δικαιούται προμήθειας σε περίπτωση ακύρωσης ή ματαίωσης διαγωνισμού για την οποία δεν είναι υπαίτια η ΟΠΑΠ. Σε περιπτώσεις που η ακύρωση γίνεται με υπαιτιότητα της ΟΠΑΠ, ο Πράκτορας θα δικαιούται να λάβει από την ΟΠΑΠ την προβλεπόμενη προμήθεια για τα ήδη πωληθέντα δελτία.

 

2 Οι προμήθειες του Πράκτορα για κάθε παίγνιο καθορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις. Σήμερα, ως προς τις προμήθειες του Πράκτορα ανά παίγνιο, ισχύουν τα ειδικότερα οριζόμενα στις υπ’ αριθμούς 2183/22.01.2009 (ΠΡΟ-ΠΟ), 2178/22.01.2009 (ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ), 37336/06.08.2008 (ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ), 2179/22.01.2009 (ΛΟΤΤΟ) 2180/22.01.2009 (ΠΡΟΤΟ), `2176/22.01.2009 (ΤΖΟΚΕΡ), 2170/22.01.2009 (ΚΙΝΟ), 2181/22.01.2009 (EXTRA 5), 2173/22.01.2009 (SUPER 3) και 29154/03.11.2000 (ΜΠΙΝΓΚΟ–ΛΟΤΤΟ) Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις.

 

. Οι προμήθειες των πρακτόρων καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση. Σε περίπτωση νομοθετικής εισηγητικής εκ μέρους της ΟΠΑΠ, για μεταβολή των προμηθειών θα γίνονται μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ.

 

3. Για υπηρεσίες που παρέχει ο Πράκτορας εκτός του πεδίου εφαρμογής της παρούσας σύμβασης συμφωνείται ειδική αμοιβή του Πράκτορα. Τέτοια περίπτωση συνιστά και η διανομή του υλικού της ΟΠΑΠ από κεντρικούς Πράκτορες σε περιφερειακά πρακτορεία, ανάλογα με τον αριθμό των πρακτορείων που ο καθένας εξυπηρετεί. Κατά τα λοιπά, ισχύουν αναλογικά οι όροι της παρούσας σύμβασης.

 

Άρθρο 19

Υποχρεώσεις ΟΠΑΠ – Δικαιώματα Πράκτορα

 

1. Η ΟΠΑΠ υποχρεούται να χορηγεί  και να συντηρεί δωρεάν τον εξοπλισμό που αναφέρεται ανωτέρω (άρθρο 6 παρ. 1) και είναι αναγκαίος για τη διεξαγωγή των παιγνίων και μόνον. Επίσης, υποχρεούται να παρέχει στον Πράκτορα την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη των παιγνίων καθ’ όλη τη διάρκεια λειτουργίας των τελευταίων, την εκπαίδευση και τις αναγκαίες συμβουλές για την προώθηση   των παιγνίων και την ανάπτυξη των πρακτορείων. Τέλος, υποχρεούται να προμηθεύει τον πράκτορα με τα δελτία των παιγνίων, το εκπαιδευτικό και το προωθητικό υλικό που κρίνει απαραίτητο για την ανάπτυξη των παιγνίων, την προώθηση των πωλήσεων και την ενημέρωση των παικτών.

 

2. Η ΟΠΑΠ υποχρεούται: (α) να ενημερώνει εγκαίρως κατά το δυνατόν τον Πράκτορα για κάθε αλλαγή στο πρόγραμμα και στις διαδικασίες διεξαγωγής των παιγνίων της, (β) να ενημερώνει τον Πράκτορα για τους γενικούς και ειδικούς όρους και τις προϋποθέσεις και για οτιδήποτε σχετικό με τα νέα παίγνια και να μεριμνά, με την επιφύλαξη του άρθρου 1, για την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού λειτουργίας των παιγνίων στα πρακτορεία, δύο τουλάχιστον μήνες πριν από την εισαγωγή και λειτουργία τους, και (γ) να ενημερώνει δωρεάν, έγκυρα και σε πραγματικό χρόνο τον Πράκτορα και το κοινό των παιγνίων της για την εξέλιξη των γεγονότων στα οποία αυτά στηρίζονται, με το πλέον εύχρηστο μέσο.

 

3. Η ΟΠΑΠ υποχρεούται να αντιμετωπίζει ισότιμα τους πράκτορες, σύμφωνα με την εκάστοτε πολιτική δικτύου. Επίσης, οφείλει να συμβάλλει στην ομαλή διεξαγωγή πανελλαδικά των εκλογών στα πρωτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα των πρακτόρων, ανά 3ετία, απενεργοποιώντας την καθορισθείσα ημέρα μέχρι τις 17.00 το Κεντρικό Μηχανογραφικό της Σύστημα. Το Κεντρικό Μηχανογραφικό Σύστημα απενεργοποιείται, επίσης, κατά τις Εθνικές Εορτές της 25ης Μαρτίου και 28ης Οκτωβρίου, καθώς επίσης και   την Καθαρά Δευτέρα, την Μ. Παρασκευή, το Μ. Σάββατο μετά τις 16.00, την Κυριακή και τη Δευτέρα του Πάσχα, την 15η Αυγούστου και τα Χριστούγεννα.

 

4. Η ΟΠΑΠ υποχρεούται να εισπράττει και να αποδίδει στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. τις ετήσιες εισφορές του Πράκτορα για το Πρόγραμμα Πρόνοιας του Ομαδικού Ασφαλιστήριου Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίου, που διαχειρίζεται η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., εφ’ όσον ο Πράκτορας συμμετέχει εκουσίως σε αυτό. Επίσης η ΟΠΑΠ υποχρεούται να εισπράττει και να αποδίδει στους κατά περίπτωση δικαιούχους, τις συνδικαλιστικές εισφορές του Πράκτορα, εφόσον αυτό της ζητηθεί από τις συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις οποίες ο Πράκτορας έχει εγγραφεί εκουσίως. Η ΟΠΑΠ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τυχόν λάθη, που ίσως διαπιστωθούν, κατά τις συναλλαγές αυτές.

  

5. Ο Πράκτορας δικαιούται μετά από αίτησή του προς την ΟΠΑΠ κι έγκρισή της, να διακόπτει τη λειτουργία του πρακτορείου του, εφόσον υφίστανται σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αδύνατη τη λειτουργία του πρακτορείου. Ο χρόνος διακοπής αποφασίζεται κατά περίπτωση από την ΟΠΑΠ και ο Πράκτορας υποχρεούται σε επιστροφή του εξοπλισμού που του χορηγήθηκε όπως αυτός περιγράφεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1. Επίσης και σε εξαιρετικές περιπτώσεις για κάλυψη προσωπικών αναγκών και αν συντρέχουν λόγοι επείγοντος, ο Πράκτορας δικαιούται να μην λειτουργήσει το πρακτορείο έως και τρεις (3) ημέρες χωρίς την προηγούμενη έγκριση της ΟΠΑΠ, αλλά με απλή ενημέρωσή της που θα αποστείλει στην ΟΠΑΠ την πρώτη ημέρα κατά την οποία δεν θα λειτουργήσει το πρακτορείο.

 

6. Ο Πράκτορας δικαιούται μετά από αίτησή του προς την ΟΠΑΠ και έγκρισή της, να διακόπτει τη λειτουργία του πρακτορείου του για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) μήνα, χωρίς τη συνδρομή ιδιαίτερων λόγων και χωρίς την υποχρέωση της επιστροφής του εξοπλισμού.

 

Άρθρο 20

Μεταβίβαση ή μετατροπή επιχείρησης Πράκτορα

 

1. Ο Πράκτορας αναγνωρίζει ρητά ότι όλα τα δικαιώματα που του αναγνωρίζονται, καθώς επίσης και όλες οι υποχρεώσεις που αναλαμβάνει στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης, είναι προσωπικές ως προς αυτόν και ότι η ΟΠΑΠ συμφώνησε να συμβληθεί μαζί του αφού έλαβε υπόψη της όλα εκείνα τα προσωπικά χαρακτηριστικά του Πράκτορα φυσικού προσώπου ή των μετόχων-εταίρων νομικού προσώπου που θεώρησε απαραίτητα για την κατάρτιση της παρούσας σύμβασης, όπως επαγγελματικά προσόντα, οικονομική φερεγγυότητα κλπ. Επομένως, δεν επιτρέπεται μεταβίβαση της επιχείρησης του Πράκτορα (πώληση, ή εκμίσθωση, ή εκχώρηση, ή άλλη διάθεση πραγματικής ή νομικής φύσεως που αναφέρεται στη σύμβαση στο σύνολό της). Εννοείται ότι τα ως άνω ισχύουν και αναφορικά με την εκχώρηση, μεταβίβαση, επιβάρυνση με οποιονδήποτε τρόπο μετοχών ή εταιρικών μεριδίων της επιχείρησης του Πράκτορα. Κατ’ εξαίρεση, η μεταβίβαση του Πρακτορείου επιτρέπεται μόνον μετά από προηγούμενη συγκατάθεσή της ΟΠΑΠ.

 

2. Η πρόθεση μιας τέτοιας διάθεσης πρέπει να ανακοινώνεται εγγράφως στην ΟΠΑΠ. Η ΟΠΑΠ αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη της συγκατάθεσής της μέσα σε εύλογη προθεσμία, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο μήνες από τη λήψη μιας τέτοιας ανακοίνωσης. Η ΟΠΑΠ οφείλει να αποφασίζει κατά εύλογη κρίση και λαμβάνοντας υπόψη τα εύλογα συμφέροντα του Πράκτορα. Θεωρείται ότι ο Πράκτορας έχει εύλογα συμφέροντα μεταβίβασης της επιχείρησής του, εάν λειτουργεί την επιχείρησή του συνεχώς πλέον των δεκαπέντε (15) ετών και λειτουργεί το πρακτορείο στην ίδια διεύθυνση για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια. Ειδικότερα, ο πράκτορας αυτής της κατηγορίας δικαιούται να μεταβιβάζει την επιχείρησή του σε πρόσωπο που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, εφόσον η ΟΠΑΠ εγκρίνει το πρόσωπο αυτό. Στην περίπτωση αυτή, η ΟΠΑΠ χορηγεί νέα άδεια στο πρόσωπο που έχει εγκρίνει κατά τα ανωτέρω. Η ΟΠΑΠ δεν εγκρίνει καταρχήν νέα μεταβίβαση της επιχείρησης, πριν από την συμπλήρωση των χρονικών ορίων που αναφέρονται ανωτέρω.

 

Η ΟΠΑΠ διάκειται, επίσης, θετικά σε διαθέσεις εν ζωή προς τον/την σύζυγο και κατιόντες του Πράκτορα. Στην περίπτωση συνταξιοδότησης του Πράκτορα ή συμπλήρωσης του γενικού ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης ή σωματικής του βλάβης που καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και εφόσον αυτός στερείται εν γένει κατιόντων και συζύγου ή διαθέτει τέτοιους, αλλά αυτοί δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3, η ΟΠΑΠ διάκειται θετικά και σε διάθεση προς συγγενείς έως τρίτου βαθμού. Σε κάθε περίπτωση ο διάδοχος πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρ. 3 της παρούσας. Η προϋπόθεση του εδαφίου (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας Σύμβασης δεν ισχύει για τον/τη σύζυγο του Πράκτορα που λειτουργεί το πρακτορείο του για τουλάχιστον δέκα πέντε (15) έτη με την ίδια επωνυμία.

 

3. Σε περίπτωση Πρακτορείου που βρίσκεται σε συνεχή λειτουργία τουλάχιστον τα τελευταία πέντε (5) χρόνια και λειτουργεί στην ίδια διεύθυνση για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια, ο Πράκτορας έχει το δικαίωμα, μετά από σύμφωνη έγγραφη έγκριση της ΟΠΑΠ, να προβεί σε σύσταση εταιρείας, εφόσον συντρέχουν σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

(α) αποκλειστικός σκοπός της εταιρείας θα είναι η λειτουργία πρακτορείου της ΟΠΑΠ με δέσμευσή του για τουλάχιστον 10ετή διάρκεια,

 

(β) Ο Πράκτορας θα είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος/διαχειριστής της εταιρείας που θα συσταθεί, στην οποία θα συμμετέχει καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης με ποσοστό τουλάχιστον 67% αν αυτή είναι Α.Ε. και με ποσοστό τουλάχιστον 51% αν αυτή είναι ΕΠΕ ή προσωπική εταιρεία. Σε περίπτωση προσωπικής εταιρείας, ο Πράκτορας πρέπει να είναι και ο ομόρρυθμος εταίρος. Σε κάθε περίπτωση εφαρμόζονται οι προϋποθέσεις του άρθρου 3 της παρούσας. Σε καμία περίπτωση ο Πράκτορας δεν μπορεί να λειτουργήσει υποκατάστημα με την ίδια άδεια.

 

4. Σε περίπτωση που εκλείψουν οι προϋποθέσεις της ως άνω παραγράφου θεμελιώνεται σπουδαίος λόγος για την ΟΠΑΠ προς καταγγελία της σύμβασης.  Ειδικά σε περίπτωση θανάτου ενός εκ των εταίρων της συσταθείσης ως άνω εταιρείας, οι εναπομείναντες εταίροι δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία του Πρακτορείου. Η είσοδος νέου εταίρου εγκρίνεται από την ΟΠΑΠ.

 

5. Η ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα να αρνείται την παροχή της συγκατάθεσής της για τη μετατροπή ή μεταβίβαση της επιχείρησης του Πράκτορα, εφ’ όσον η ΟΠΑΠ έχει απαιτήσεις από τη λειτουργία  του πρακτορείου, ακόμα και αν οι τελευταίες δεν είναι ληξιπρόθεσμες. Η ΟΠΑΠ μπορεί, επίσης, να αρνηθεί τη χορήγηση της συγκατάθεσης χωρίς υποχρέωση αιτιολόγησης, όταν ο Πράκτορας δεν της παρέχει τη δυνατότητα να πληροφορηθεί την ταυτότητα και να αποτιμήσει τις ιδιότητες του διαδόχου, ιδίως την καταλληλότητά του από άποψη προσωπικότητας και ειδικών γνώσεων, οικονομικής φερεγγυότητας, την ύπαρξη τυχόν αντιτιθέμενων συμφερόντων, καθώς και την προθυμία του να αφιερωθεί αποκλειστικά στην άσκηση των δικαιωμάτων και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. Μεταφορά του καταστήματος είναι δυνατή μόνο με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 4 της παρούσας.

 

Άρθρο 21

Παροχή ασφάλειας / Εγγύηση

 

1. Για την εξασφάλιση της ΟΠΑΠ από την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Πράκτορα από την παρούσα σύμβαση, ο Πράκτορας καταβάλλει στην ΟΠΑΠ ως εγγύηση ποσό ανερχόμενο σε € 600. Το ως άνω ποσό της εγγύησης

 

□  έχει ήδη στο σύνολό του καταβληθεί στην ΟΠΑΠ,

□ καταβάλλεται στην ΟΠΑΠ κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης,

εκδίδεται δε το σχετικό παραστατικό είσπραξης-πληρωμής.

 

Επιπλέον, αν η ΟΠΑΠ έχει απαίτηση σε βάρος του Πράκτορα, ανεξάρτητα από το αν ο τελευταίος είναι υπερήμερος ως προς την εξόφλησή της, η ΟΠΑΠ δικαιούται να ζητήσει από τον Πράκτορα να της προσκομίσει ασφάλεια των απαιτήσεών της.

 

2. Το ποσό της εγγύησης θα  παραμείνει στα χέρια της ΟΠΑΠ και θα επιστραφεί ατόκως στον Πράκτορα μετά τη λύση της παρούσας σύμβασης, εφόσον δεν έχει εκπέσει για να καλύψει συγκεκριμένη οφειλή του Πράκτορα. Κατά την απόδοση της εγγύησης θα συμψηφισθούν με αυτήν, κατά το μέρος που τυχόν καλύπτονται, τυχόν αξιώσεις της ΟΠΑΠ. Σε καμία περίπτωση δεν έχει δικαίωμα ο Πράκτορας να συμψηφίσει την καταβληθείσα, σύμφωνα με τα ανωτέρω, εγγύηση με τα ποσά που οφείλει να καταβάλει στην ΟΠΑΠ. Η επιστροφή του ποσού αυτού γίνεται αμέσως μετά τη λογιστική εκκαθάριση και πάντα μετά την παρέλευση εξαμήνου.

 

Η ως άνω εγγύηση δύναται να αναπροσαρμοσθεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ και για το σύνολο των πρακτόρων.

 

3. Ο Πράκτορας βαρύνεται με κάθε αποδεδειγμένη βάσει παραστατικών δαπάνη ή επιβάρυνση καθώς επίσης και με όλα τα δικαστικά και άλλα έξοδα που σχετίζονται με την επιδίωξη απαίτησης της ΟΠΑΠ προς τον Πράκτορα, όπως π.χ. αμοιβές δικηγόρων, δικαστικών επιμελητών, υπαλλήλων πλειστηριασμού, ελεγκτών, προμήθειες, δικαστικές και εξώδικες δαπάνες, κλπ.

 

Άρθρο 22

Συστάσεις / Ποινική ρήτρα

 

1. Σε περίπτωση που ο Πράκτορας παραβεί τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται και η πιστή τήρηση των εγκυκλίων και οδηγιών της ΟΠΑΠ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 5 της παρούσας σύμβασης, η ΟΠΑΠ δύναται να απευθύνει προς τον Πράκτορα συστάσεις, τάσσοντας σε αυτόν προθεσμία προς θεραπεία της παράβασης. Μη συμμόρφωση του Πράκτορα με τις συστάσεις της ΟΠΑΠ, αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας της παρούσας σύμβασης.

 

2. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, σε περίπτωση που ο Πράκτορας παραβεί τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση, στις οποίες περιλαμβάνονται και η πιστή τήρηση των εγκυκλίων και οδηγιών της ΟΠΑΠ κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 2 και 5 της παρούσας σύμβασης, καταπίπτει σε βάρος του Πράκτορα, με την επιφύλαξη ειδικότερων ρυθμίσεων, ποσό ανερχόμενο σε € 1.000 ανά παράβαση ως ποινική ρήτρα. Το ως άνω ποσό τα μέρη θεωρούν ως δίκαιο, εύλογο και εκκαθαρισμένο εν όψη της δραστηριότητας της ΟΠΑΠ. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας κοινοποιείται αιτιολογημένα από την ΟΠΑΠ Α.Ε. στον Πράκτορα, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιβολή της. Για την επιβολή της είναι υποχρεωτική για την ΟΠΑΠ η κλήση του Πράκτορα για παροχή των αναγκαίων εξηγήσεων, οι οποίες υποβάλλονται στην ΟΠΑΠ εγγράφως μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ειδοποίηση του Πράκτορα.

 

3. Η κατάπτωση της ποινικής ρήτρας δεν στερεί από την ΟΠΑΠ το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της παρούσας σύμβασης κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 23 της παρούσας σύμβασης ή να ζητήσει την αποκατάσταση περαιτέρω ζημίας της.

 

 

Άρθρο 23

Διάρκεια και λήξη Σύμβασης

 

1.Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου χρόνου. Κάθε μέρος μπορεί να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο χωρίς τη τήρηση προθεσμίας καταγγελίας. Ο Πράκτορας μπορεί χωρίς να απαιτείται η συνδρομή σπουδαίου λόγου, να καταγγείλει τη παρούσα σύμβαση με την τήρηση προθεσμίας εξ (6) μηνών για το πρώτο έτος της σύμβασης. Η προθεσμία αυτή είναι εφτά μήνες από την αρχή του δευτέρου έτους, οκτώ μήνες από την αρχή του τρίτου έτους, εννέα μήνες από την αρχή του τέταρτου έτους, δέκα μήνες από την αρχή του πέμπτου έτους και δώδεκα μήνες από την αρχή του έκτου και τα επόμενα έτη. Εφόσον έχει χορηγηθεί στον Πράκτορα άδεια πρακτόρευσης σε χρόνο προγενέστερο της κατάρτισης της παρούσας σύμβασης, η διάρκεια της σύμβασης για τις ανάγκες της παρούσας παραγράφου υπολογίζεται με βάση τον προγενέστερο αυτό χρόνο. Το ίδιο ισχύει και αν ο Πράκτορας έχει συμβληθεί με την ΟΠΑΠ λόγω διάθεσης εξ οιασδήποτε αιτίας από προηγούμενο Πράκτορα, ιδίως σύμφωνα με τα άρθρα 20 και 24 της παρούσας σύμβασης.

 

2. Η καταγγελία γίνεται σε κάθε περίπτωση εγγράφως. Πάντως, η καταγγελία εκ μέρους του Πράκτορα δεν παράγει έννομες συνέπειες πριν από την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων έναντι της ΟΠΑΠ.

 

3. Σπουδαίο λόγο για την ΟΠΑΠ συνιστά, κατ’ αρχήν, η μη συμμόρφωση του Πράκτορα με τις συμβατικές υποχρεώσεις του. Σπουδαίο λόγο που δικαιολογεί καταγγελία της παρούσας σύμβασης εκ μέρους της ΟΠΑΠ συνιστά ιδίως:

 

 • η υπαίτια μη τήρηση των οικονομικών υποχρεώσεων του Πράκτορα έναντι της ΟΠΑΠ,
 • η διακοπή λειτουργίας του πρακτορείου για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός μηνός χωρίς την έγκριση της ΟΠΑΠ,
 • η υποβολή ανακριβών δηλώσεων από τον Πράκτορα κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσας σύμβασης,
 • η οριστική καταδίκη του Πράκτορα για παράνομο στοιχηματισμό ή για οικονομικά εγκλήματα ή για άλλα αδικήματα, η τέλεση των οποίων δύναται να επηρεάσει αρνητικά την δημόσια εικόνα της ΟΠΑΠ ή του δικτύου πρακτόρων της,
 • η συστηματική μη συμμόρφωση του Πράκτορα με τις οδηγίες, εγκυκλίους και ανακοινώσεις της ΟΠΑΠ, που αφορούν στη σωστή λειτουργία του πρακτορείου, τους όρους διεξαγωγής των παιγνίων και την εξυπηρέτηση των παικτών, κατά τα άρθρα 2 και 5 της παρούσας σύμβασης,
 • η επανειλημμένη και αδικαιολόγητη απουσία του Πράκτορα από την πρακτική εκπαίδευση- εκπαιδευτικά σεμινάρια που οργανώνονται από την ΟΠΑΠ,
 • η χωρίς έγκριση μεταφορά του πρακτορείου σε άλλο κατάστημα,
 • η παράβαση περί παιγνίου διατάξεων του ελληνικού δικαίου.

 

4. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας της σύμβασης από τον Πράκτορα συνιστά ιδίως

 

 • η παύση των δραστηριοτήτων του ομίλου της ΟΠΑΠ στα τυχηρά παίγνια ή η διενέργεια και διάθεση των τυχηρών παιγνίων εκτός του δικτύου του προοιμίου,
 • η χορήγηση αδειών για τη συγκεκριμένη περιοχή του καταστήματος, κατά παράβαση των όρων της παρούσας σύμβασης,
 • η αδικαιολόγητη αποσύνδεση του πρακτορείου από το μηχανογραφικό σύστημα της ΟΠΑΠ για χρονικό διάστημα άνω των δέκα ημερών.

 

Το δικαίωμα καταγγελίας κατά τα ανωτέρω δύναται να ασκηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο μηνών από την επέλευση του γεγονότος που αποτελεί τον λόγο καταγγελίας.

 

Ο Πράκτορας δύναται, επίσης, να καταγγείλει τη σύμβαση αν για διάστημα λειτουργίας του καταστήματος μεγαλύτερο του ενός έτους, η μηνιαία προμήθειά του είναι κατώτερη από το βασικό μισθό ανειδίκευτου εργάτη.

 

Ο Πράκτορας δεν ευθύνεται για ζημίες που μπορεί να προκληθούν στην ΟΠΑΠ από την καταγγελία της παρούσας για σπουδαίο λόγο.

 

5. Η παρούσα σύμβαση λύεται, επίσης, με την πτώχευση ενός εκ των συμβαλλομένων μερών ή την υποβολή τους σε δικαστική συμπαράσταση. Το ίδιο αποτέλεσμα επιφέρει, σε περίπτωση νομικού προσώπου, η διάλυσή του.

 

6. Ανεξάρτητα από τα ανωτέρω, σε περίπτωση που ο Πράκτορας παραβεί τις υποχρεώσεις του από την παρούσα σύμβαση, η ΟΠΑΠ με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από την παρούσα σύμβαση (αναστολή άδειας πρακτόρευσης) και ιδίως να διακόψει την πρόσβαση του Πράκτορα στο Μηχανογραφικό της Σύστημα, όσο ο Πράκτορας δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις.

 

Αντίστοιχο δικαίωμα αναγνωρίζεται στην ΟΠΑΠ σε περίπτωση που εκκρεμεί σε βάρος του Πράκτορα ποινική, διοικητική ή άλλη διαδικασία που αφορά τη συμμετοχή του σε παράνομο στοιχηματισμό και μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

 

Η άσκηση του δικαιώματος αυτού δεν περιορίζει το δικαίωμα της ΟΠΑΠ να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση για σπουδαίο λόγο. Η ΟΠΑΠ δεν ευθύνεται για ζημίες που προξενούνται στον Πράκτορα από την άσκηση αυτού του δικαιώματός της ή από άλλα νόμιμα ή συμβατικά μέτρα, που τυχόν λαμβάνονται από αυτήν, για την εξόφληση των απαιτήσεων της κατά του Πράκτορα, συμπεριλαμβανομένων των μελλοντικών ή υπό αίρεση απαιτήσεων.

 

Άρθρο 24

Θάνατος Πράκτορα (φυσικού προσώπου)

 

1. Ο θάνατος του Πράκτορα επιφέρει αυτοδικαίως λύση της παρούσας σύμβασης.

 

2. Η ΟΠΑΠ είναι πρόθυμη να συνεργαστεί με τον κληρονόμο του Πράκτορα σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης, όπως αυτή θα ισχύει κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του Πράκτορα, υπό τους ακόλουθους όρους:

 

(α) Ο κληρονόμος θα δηλώσει στην ΟΠΑΠ άμεσα το θάνατο του Πράκτορα καθώς κι εντός ενός μηνός τη βούλησή του να συνεχίσει τη λειτουργία του Πρακτορείου.

 

(β) Ο κληρονόμος πρέπει να πληροί όλες τις προϋποθέσεις ως προς τα προσωπικά και λοιπά ειδικά προσόντα, οι οποίες απαιτούνται για τον διορισμό του ως νέου Πράκτορα, να εξοφλήσει όλες τις τυχόν ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οικονομικές υποχρεώσεις προς την ΟΠΑΠ και να είναι πρόθυμος να υπεισέλθει ανεπιφύλακτα στην παρούσα σύμβαση. Στην ειδική περίπτωση που ο κληρονόμος είναι ο/η σύζυγος, η μεταβίβαση είναι δυνατή ακόμη κι αν ο/η σύζυγος δεν συγκεντρώνει την προϋπόθεση του εδαφίου (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας Σύμβασης.

 

(γ) Σε περίπτωση που υπάρχουν περισσότεροι κληρονόμοι που έχουν τα προσωπικά και ειδικά προσόντα και είναι πρόθυμοι να υπεισέλθουν στην παρούσα σύμβαση, η ΟΠΑΠ είναι ελεύθερη να αποφασίσει η ίδια κατά την εύλογη κρίση της, με ποιόν από τους κληρονόμους επιθυμεί να συνεχίσει τη συνεργασία βάσει της παρούσας σύμβασης, εφόσον αυτός έχει τα απαραίτητα προσόντα.

 

(δ) Μεταξύ ΟΠΑΠ και κληρονόμου του Πράκτορα καταρτίζεται σύμβαση συνεργασίας.

 

3. Η σύμβαση μεταξύ ΟΠΑΠ και κληρονόμου του Πράκτορα ισχύει με τους ίδιους όρους, όπως αυτοί θα ισχύουν κατά το χρόνο επέλευσης του θανάτου του Πράκτορα και από το χρονικό σημείο που θα συμφωνηθεί γραπτά και πάντως όχι πριν από το χρονικό σημείο της παραλαβής και λειτουργίας του καταστήματος από τον κληρονόμο. Από την κατάρτιση της σύμβασης, η ΟΠΑΠ ουδεμία υποχρέωση υπέχει έναντι των λοιπών κληρονόμων. Η εγγύηση που είχε καταβληθεί από τον Πράκτορα συνυπολογίζεται υπέρ του υπεισερχόμενου κληρονόμου του. Ο κληρονόμος είναι υποχρεωμένος να αναγνωρίσει τυχόν μη ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την ΟΠΑΠ, του θανόντος Πράκτορα. ««Στην ειδική περίπτωση που μοναδικός κληρονόμος του θανόντος πράκτορα είναι ο/η σύζυγος, ηλικίας ίσης ή μεγαλύτερης των 55 ετών, τότε υπεισέρχεται στα δικαιώματα του θανόντος που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση».

 

Άρθρο 25

Έννομα αποτελέσματα της λύσης της σύμβασης

 

1. Αμέσως μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης, ο Πράκτορας οφείλει:

 

(α) να σταματήσει αμέσως τη χρήση της επωνυμίας, του σήματος και των διακριτικών γνωρισμάτων, καθώς επίσης και των λοιπών δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της ΟΠΑΠ, και γενικότερα, «να μην ενεργεί κατά τρόπο που θα μπορούσε να εκληφθεί από διαγωνιζόμενους ότι διατηρεί σχέση με την ΟΠΑΠ,

 

(β) να εξοφλήσει άμεσα οποιαδήποτε οφειλή προς την ΟΠΑΠ, η οποία με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σύμβασης καθίσταται ληξιπρόθεσμη και απαιτητή,

 

(γ) να αποδώσει στην ΟΠΑΠ χωρίς καμία καθυστέρηση την άδεια πρακτορείου του, την τερματική μηχανή, το χορηγηθέντα εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του, καθώς επίσης και κάθε περιουσιακό στοιχείο που του έχει χορηγηθεί από την ΟΠΑΠ σε εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Άρνηση του Πράκτορα να παραδώσει κάθε περιουσιακό στοιχείο της ΟΠΑΠ στοιχειοθετεί το αδίκημα της υπεξαίρεσης.

 

2. Αμέσως μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της παρούσας σύμβασης, η ΟΠΑΠ οφείλει:

 

(α) να επιστρέψει αμέσως μετά την εκκαθάριση την εγγύηση (αρχική και επιπρόσθετη ) που έχει καταβάλλει ο Πράκτορας διατηρώντας το δικαιώματα να παρακρατήσει τυχόν οφειλές του Πράκτορα,

 

(β) να παραλάβει χωρίς καμιά καθυστέρηση την άδεια πρακτορείου του, την τερματική μηχανή, τον χορηγηθέντα εξοπλισμό που έχει στην κατοχή του ο Πράκτορας, καθώς επίσης και κάθε περιουσιακό στοιχείο που του έχει χορηγήσει σε εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. Μη παραλαβή των ανωτέρω εντός το αργότερο ενός μηνός από την ημέρα που περιήλθε εις γνώση της η για οποιονδήποτε λόγο λύση της σύμβασης απαλλάσσει τον Πράκτορα από οποιανδήποτε ευθύνη.

 

Άρθρο 26

Μετασυμβατική απαγόρευση ανταγωνισμού

 

1. Απαγορεύεται στον Πράκτορα η διενέργεια πράξεων ανταγωνισμού σε βάρος της ΟΠΑΠ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 14 (παράγραφος 3) για χρονικό διάστημα ενός έτους (1) μετά τη για οποιοδήποτε λόγο λύση της παρούσας σύμβασης. Η απαγόρευση ανταγωνισμού ισχύει για τον νομό στον οποίο ήταν εγκατεστημένο το κατάστημα του Πράκτορα κατά το χρόνο λύσης της σύμβασης.

 

2. Στον Πράκτορα που εμπίπτει στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου και είναι κύριος ή έχει δικαίωμα χρήσης ή εκμίσθωσης ή υπεκμίσθωσης του καταστήματος, δεν έχει δικαίωμα μετά τη λύση της παρούσας σύμβασης και για χρονικό διάστημα τριών ετών, ανεξάρτητα από το λόγο λύσης της παρούσας σύμβασης, να παραχωρήσει, να εκμισθώσει ή να υπεκμισθώσει τους χώρους του καταστήματος σε τρίτο για χρήση ίδια ή παρεμφερή προς τις δραστηριότητες της ΟΠΑΠ χωρίς τη γραπτή συναίνεση της ΟΠΑΠ.

 

Άρθρο 27

Τελικοί ορισμοί

 

1. Η αρμόδια υπηρεσία της ΟΠΑΠ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον εσωτερικό κανονισμό είναι επιφορτισμένη να εξετάζει τυχόν παράπονα του Πράκτορα σε σχέση με την παρούσα συμβατική σχέση. Στην υπηρεσία αυτή θα καλείται να εκφράσει την άποψή του και εκπρόσωπος της ΠΟΕΠΠΠ.

 

2. Τα υπογεγραμμένα παραρτήματα ενσωματώνονται και αποτελούν ουσιώδες κι αναπόσπαστο τμήμα τής παρούσας σύμβασης.

 

3. Η μη άσκηση ή η καθυστέρηση άσκησης οποιουδήποτε νόμιμου ή συμβατικού δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν συνιστά και δεν μπορεί να ερμηνευθεί ως παραίτησή του από το σχετικό δικαίωμα.

 

4. Η αλλαγή της νομοθεσίας ή η τυχόν ακυρότητα ενός η περισσοτέρων όρων της παρούσας σύμβασης και των τυχόν ειδικών συμβάσεων δεν θίγει το κύρος των υπολοίπων όρων της σύμβασης, καθώς και της σύμβασης εν γένει, ούτε των ειδικών συμβάσεων και των τυχόν παραρτημάτων της.

 

5. Οι τίτλοι και επικεφαλίδες των άρθρων της παρούσας σύμβασης έχουν τεθεί αποκλειστικά και μόνον προς διευκόλυνση της ανάγνωσης του κειμένου, δεν τροποποιούν τους όρους της παρούσας σύμβασης, δεν μεταβάλλουν την έννοια ή την ερμηνεία τους και δεν επηρεάζουν τα  δικαιώματα των συμβαλλομένων μερών, τα οποία θεσπίζονται και απορρέουν αποκλειστικά από τους όρους αυτούς.

 

6. Η παρούσα σύμβαση καταργεί και υπερισχύει κάθε άλλης σύμβασης ή άλλης σχέσης γραπτής ή προφορικής η οποία μέχρι σήμερα ίσχυε μεταξύ των συμβαλλομένων μερών με την επιφύλαξη τυχόν συμφωνιών για τη ρύθμιση των οφειλών του Πράκτορα προς την ΟΠΑΠ.

 

7. Τόπος εκπλήρωσης της παροχής, αν δεν ορίζεται άλλως στην παρούσα σύμβαση, θεωρείται η έδρα της ΟΠΑΠ.

 

8. Κάθε συναλλακτική σχέση της ΟΠΑΠ με τον Πράκτορα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια δικαστήρια  για την επίλυση κάθε διαφοράς μεταξύ ΟΠΑΠ και Πράκτορα που απορρέει από τη μεταξύ τους συναλλακτική σχέση είναι τα Δικαστήρια των  Αθηνών. Η ΟΠΑΠ έχει τη διακριτική ευχέρεια για την άσκηση των αξιώσεών της κατά του Πράκτορα να επιλέξει τα δικαστήρια της γενικής δωσιδικίας του Πράκτορα.

 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφηκε σε δύο (2) αντίτυπα και κάθε συμβαλλόμενο μέρος έλαβε ένα (1) αντίτυπο.

 

Αθήνα, …………………………………………..

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  I

 

Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2843/2000 τα παίγνια και στοιχήματα που οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ και ο Πράκτορας αναλαμβάνει την πρακτόρευση τους, είναι:

 

ΠΡΟ-ΠΟ,

ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ,

ΠΡΟΚΑΘΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ,

ΛΟΤΤΟ,

ΠΡΟΤΟ,

ΤΖΟΚΕΡ,

KINO,

EXTRA 5,

SUPER 3,

SUPER 4 και

ΜΠΙΝΓΚΟ-ΛΟΤΤΟ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  II

 

Ο Πράκτορας, εφ’ όσον πρόκειται για πρόσωπο ήδη ενσωματωμένο στο δίκτυο της ΟΠΑΠ, δηλώνει και βεβαιώνει ότι σχετικά με τη λειτουργία της επιχείρησης πρακτορείας έχει καταδικασθεί ή εκκρεμούν σε βάρος του δικαστικές διαδικασίες που αφορούν:

 


─  Ενεργητική δωροδοκία:  ΝΑΙ             ΟΧΙ       

─  Εγκλήματα κατά της ιδιοκτησίας:    ΝΑΙ          ΟΧΙ

─  Εγκλήματα κατά της ζωής (όσα από αυτά τελούνται με δόλο): ΝΑΙ          ΟΧΙ

─  Εγκλήματα κατά περιουσιακών δικαιωμάτων και ειδικότερα:

εκβίαση (385 ΠΚ): ΝΑΙ          ΟΧΙ

απάτη (386 ΠΚ): ΝΑΙ         ΟΧΙ

απάτη με υπολογιστή (386Α ΠΚ):  ΝΑΙ          ΟΧΙ

απιστία (390 ΠΚ): ΝΑΙ          ΟΧΙ

αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος (394 ΠΚ):  ΝΑΙ           ΟΧΙ

νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα:  

(Ν. 3691/2008): ΝΑΙ          ΟΧΙ

καταδολίευση δανειστών (397 ΠΚ): ΝΑΙ           ΟΧΙ

τοκογλυφία (404 ΠΚ):   ΝΑΙ          ΟΧΙ

─  Εγκλήματα σχετικά με τα υπομνήματα και ειδικότερα:

πλαστογραφία (216 ΠΚ): ΝΑΙ           ΟΧΙ

πλαστογραφία πιστοποιητικών (217 ΠΚ): ΝΑΙ          ΟΧΙ

υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης (220 ΠΚ): ΝΑΙ          ΟΧΙ

υπεξαγωγή εγγράφων (222 ΠΚ): ΝΑΙ          ΟΧΙ

─  Εγκλήματα κατά προσωπικής ελευθερίας:  ΝΑΙ           ΟΧΙ

─  Εγκλήματα κατά της γενετήσιας ελευθερίας: ΝΑΙ          ΟΧΙ

─  Παράνομο στοιχηματισμό: ΝΑΙ          ΟΧΙ

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

…………………………………                                       ……………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III

 

 

Α΄ περίπτωση: Εν ενεργεία Πράκτορας

 

Ο/Οι Πράκτορας/ες (Όνομα Επίθετο/ Επωνυμία)…………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

δραστηριοποιείται στο κατάστημα ………. τ.μ. με διεύθυνση:

 

οδός: ………………………………………………………………………… αριθ.: ………

 

πόλη/χωρίο/οικισμός: ………………………………….. Δήμος: ………………………..

 

Νομός: ……………………………………

 

Ωφέλιμος χώρος (των βοηθητικών χώρων εξαιρουμένων) ……. τ.μ.

 

Όψη του καταστήματος ….. μέτρα κατά μήκος

 


Υαλοπίνακας όψης καθ’ όλο το ύψος της:     ΝΑΙ                ΟΧΙ

 

Πλήθος WC  ……….

 

Θέσεις καθήμενων ……….

 

Πλήθος Η/Υ: ……

 


Πρόσβαση στο διαδίκτυο   ΝΑΙ                   ΟΧΙ       

 

Πλήθος Τηλεοράσεων με δυνατότητα χρήσης ελληνικού teletext: ……….

Μέγεθος TV: ……….., ……………., ………….., …………., ……………, …………….

Αριθμός σύνδεσης OPAP VPN DSL: ……………………………

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

 

 

…………………………………                                       ……………………………….

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  III

Β΄ περίπτωση: Πρόσωπο το οποίο επιθυμεί να δημιουργήσει την υποδομή, η οποία επιβάλλεται από το κανονιστικό πλαίσιο και αντικειμενικά θεωρείται αναγκαία για να ενσωματωθεί στο δίκτυο πρακτόρων της ΟΠΑΠ.

 

Ο/Οι Πράκτορας/ες (Όνομα Επίθετο/ Επωνυμία)…………………………………………

 

…………………………………………………………………………………………………..

 

επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί στο κατάστημα με διεύθυνση:

 

οδός: ………………………………………………………………………… αριθ.: ………

 

πόλη/χωρίο/οικισμός: ………………………………….. Δήμος: ………………………..

 

Νομός: ……………………………………

 

Εσωτερικό καταστήματος ……… τ.μ.  (Φωτογραφία και κάτοψη)

 

Ωφέλιμος χώρος (των βοηθητικών χώρων εξαιρουμένων) ……. τ.μ.

 

Όψη του καταστήματος ….. μέτρα κατά μήκος

 


Υαλοπίνακας όψης καθ’ όλο το ύψος της:     ΝΑΙ                ΟΧΙ

 

Πλήθος WC  ……….

 

Θέσεις καθήμενων ……….

 

Πάγκος Εργασίας σύμφωνα με Ενιαία Εταιρική Εικόνα

 


ΝΑΙ                   ΟΧΙ             (Φωτογραφία)      

 

Εξωτερική εικόνα πρακτορείου σύμφωνα με Ενιαία Εταιρική Εικόνα

 

ΝΑΙ                   ΟΧΙ             (Φωτογραφία και σχέδια όψης)   

 

Απόσταση από πλησιέστερα πρακτορεία (Κωδικοί: …………., …………, ……………)

 

………μ. ………..μ. ……….μ. (Τοπογραφικό σχέδιο με τα πλησιέστερα πρακτορεία)  

 

Πλήθος Η/Υ: ……

 


Πρόσβαση στο διαδίκτυο   ΝΑΙ                   ΟΧΙ       

Πλήθος Τηλεοράσεων με δυνατότητα χρήσης ελληνικού teletext: ……….

Μέγεθος TV: ……….., ……………., ………….., …………., ……………, …………….

Αριθμός σύνδεσης OPAP VPN DSL: ……………………………

 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ                                                                          ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

 

…………………………………                                       ……………………………….

 

 

(Αριθμός Σελίδας πάλι 31, αφού στη Σύμβαση θα υπάρχει η (Α) ή η (Β) περίπτωση)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV

 

Η ΟΠΑΠ παρέχει στον Πράκτορα ………………………………………………………….

(Κωδικός Πρακτορείου …………….) για το χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης του με την ΟΠΑΠ και αποκλειστικά για τις ανάγκες λειτουργίας του καταστήματος του, όλον τον αναγκαίο για τη διεξαγωγή των παιγνίων τεχνολογικό εξοπλισμό, ο οποίος περιλαμβάνει τα στοιχεία:

 

Πλήθος ΤΜΠ: …………

 

Τ.Α.Χ.: ………..

 

Τ.Ε.Α.: ………..

 

ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΤΗΣ ΚΙΝΟ: ………

 

 

Η ΟΠΑΠ διατηρεί το δικαίωμα να προσαρμόζει, αντικαθιστά ή μεταβάλλει κατά την ελεύθερη κρίση της τον ανωτέρω εξοπλισμό, προκειμένου αυτός να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς, τη λειτουργικότητα των παιγνίων και την εμπορικότητα του καταστήματος. Η παροχή αυτή γίνεται δωρεάν, καταρτιζόμενης δια της παρούσης σύμβασης χρησιδανείου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  V

 

Προκειμένου να λειτουργεί ως πρακτορείο, το εκάστοτε κατάστημα οφείλει να πληροί όλες τις πολεοδομικές απαιτήσεις, ως αυτές κάθε φορά εξειδικεύονται και να διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες εκ του νόμου άδειες.

 

Η ελάχιστη επιφάνεια που απαιτείται είναι για το εσωτερικό του καταστήματος 40 τ.μ., εκ των οποίων τουλάχιστον τα 35 τ.μ. πρέπει να αποτελούν ωφέλιμο χώρο, των βοηθητικών χώρων εξαιρουμένων. Η όψη του καταστήματος πρέπει να είναι κατ’ ελάχιστον 3,5 μέτρα κατά μήκος, με υαλοπίνακα καθ’ όλο το ύψος της. Εντός του καταστήματος απαιτείται η ύπαρξη κοινόχρηστου WC και δώδεκα (12) θέσεων καθημένων.

 

Η εξωτερική εικόνα του πρακτορείου απαιτείται να συμβαδίζει με αυτήν του συνόλου του δικτύου της ΟΠΑΠ Α.Ε., στην λογική της Ενιαίας Εταιρικής Εικόνας και να μην εμποδίζεται η οπτική της από κατασκευές (στέγαστρα κλπ).

 

Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ δύο πρακτορείων ορίζεται στα διακόσια (200) μέτρα, η οποία υπολογίζεται με γνώμονα την συντομότερη συνήθη πορεία πεζού και έχει ως σημεία υπολογισμού τις κοντινότερες, μεταξύ τους, εισόδους των δύο πρακτορείων. Κατ’ εξαίρεση, η απόσταση αυτή μπορεί με ειδική αιτιολογία να είναι διαφορετική σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, που σαφώς ορίζονται στους όρους της κύριας Σύμβασης μεταξύ ΟΠΑΠ Α.Ε.-Πράκτορα.

 

Ο ελάχιστος απαιτούμενος ηλεκτρονικός εξοπλισμός που απαιτείται για την καλή λειτουργία του πρακτορείου, ορίζεται σε έναν Η/Υ με πρόσβαση στο διαδίκτυο, και δύο τηλεοράσεις με δυνατότητα χρήσης ελληνικού teletext, μεγέθους ικανού για την παρακολούθησή τους από το κοινό. Επίσης απαιτείται τηλεφωνική σύνδεση και ειδική σύνδεση επικοινωνίας με το Μηχανογραφικό Κέντρο της ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

Η άδεια λειτουργίας του πρακτορείου απαιτείται να είναι αναρτημένη σε εμφανές σημείο του καταστήματος και σε αυτήν να εμφαίνονται ευκρινώς το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου ή η επωνυμία του πρακτορείου, καθώς και ο κωδικός αριθμός του. Τα χρώματα που θα χρησιμοποιούνται για τη βαφή του πρακτορείου, οι πινακίδες και η συνολική διακόσμηση του καταστήματος πρέπει να είναι όμοια για το σύνολο των πρακτορείων του δικτύου ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε να καθίσταται απόλυτα σαφές στους καταναλωτές, ότι το κατάστημα ανήκει στο συγκεκριμένο δίκτυο.

 

Η ΟΠΑΠ Α.Ε. αποδέχεται πως τα καταστήματα που λειτουργούν ήδη ως πρακτορεία ΟΠΑΠ κατά την υπογραφή της παρούσας σύμβασης και των παραρτημάτων της και δεν ικανοποιούν μέρος ή το σύνολο των παραπάνω προϋποθέσεων, γίνονται αποδεκτά ως καταστήματα του δικτύου ΟΠΑΠ, ενώ ισχύουν πλήρη τα προβλεπόμενα σχετικά με τη μεταβίβασή τους, όπως στην κύρια σύμβαση ορίζονται. Σε περίπτωση όμως μετεγκατάστασης του πράκτορα, μετά την υπογραφή της παρούσας, από καταστήματα που περιγράφεται ανωτέρω, και αν αυτό υποδειχθεί εκ νέου για τη λειτουργία πρακτορείου, τότε το σύνολο των παραπάνω προϋποθέσεων οφείλουν να πληρούνται επακριβώς και θα γίνεται σε κάθε περίπτωση ενδελεχής έλεγχος ως προς την τήρησή τους, από τα αρμόδια τμήματα της ΟΠΑΠ Α.Ε.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VI

 

 1. Κάθε Πράκτορας παραλαμβάνει έναν μοναδικό κωδικό αριθμό από την ΟΠΑΠ με τον οποίο ανοίγει λογαριασμό καταθέσεων σε μια από τις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η ΟΠΑΠ για την πληρωμή των εκκαθαριστικών, σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της ΟΠΑΠ. Επίσης, ο Πράκτορας παρέχει στην ΟΠΑΠ, ανέκκλητη εντολή, η οποία κοινοποιείται και στην Τράπεζα όπου τηρείται ο ως άνω λογαριασμός, με την οποία χορηγείται στην ΟΠΑΠ το δικαίωμα να προβαίνει σε χρεώσεις και πιστώσεις του λογαριασμού του Πράκτορα.

 

 

 1. Η ΟΠΑΠ διαβιβάζει καθημερινώς αρχείο στην Τράπεζα (μέσω της ΔΙΑΣ Α.Ε.) με τα ποσά που πρέπει να χρεωθεί ή να πιστωθεί ο λογαριασμός του Πράκτορα (πωλήσεις μείον προμήθεια μείον τα κέρδη που έχει πληρώσει).

 

 1. 3.     Σε περίπτωση χρεωστικού εκκαθαριστικού, η ΟΠΑΠ στέλνει μέσω του συστήματος DIASDEBIT στη Τράπεζα εντολή χρέωσης του λογαριασμού του κάθε Πράκτορα, ο οποίος πρέπει να καταθέσει στον ως άνω λογαριασμό το ποσό της οφειλής, που στη συνέχεια πιστώνεται στο λογαριασμό της ΟΠΑΠ.

 

 1. Στο κάθε εκκαθαριστικό σημείωμα που εκτυπώνει ο Πράκτορας από την τερματική του μηχανή αναφέρεται η καλυπτόμενη χρονική περίοδος και η ημερομηνία πληρωμής του. Η ισχύουσα σήμερα διαδικασία περιλαμβάνει δύο εκκαθαριστικά εβδομαδιαίως:

 

 • 1η Λογιστική περίοδος : έναρξη Παρασκευή πρωί και λήξη Δευτέρα βράδυ. Την Τρίτη το πρωί ο Πράκτορας εκδίδει από την τερματική του μηχανή το εκκαθαριστικό του σημείωμα (πωλήσεις των παραπάνω ημερών μείον την προμήθειά του και μείον τα κέρδη που έχει πληρώσει), το οποίο πρέπει να πληρωθεί την Πέμπτη έως τις 14:30 μ.μ.

 

 • 2η Λογιστική περίοδος : έναρξη Τρίτη πρωί και λήξη Πέμπτη βράδυ. Την Παρασκευή το πρωί ο Πράκτορας εκδίδει από την τερματική του μηχανή το εκκαθαριστικό του σημείωμα, το οποίο πρέπει να πληρωθεί την Δευτέρα έως τις 14:30 μ.μ.

 

 • Η ΟΠΑΠ έχει το δικαίωμα να μεταβάλλει τις λογιστικές περιόδους, τους χρόνους και τον τρόπο πληρωμής, με τη σύμφωνη γνώμη της ΠΟΕΠΠΠ, με εξαίρεση μεταβολές οι οποίες τυχόν θα επιβάλλονται δυνάμει νομοθετικών-κανονιστικών ρυθμίσεων. Για κάθε μεταβολή προηγείται ενημέρωση μέσω των τερματικών μηχανών.

 

 1. Για την αύξηση του ορίου που έχει ο κάθε πράκτορας ανά εκκαθαριστικό απαιτείται η καταβολή του ισόποσου στην ΟΠΑΠ ή στους ειδικούς λογαριασμούς της ΟΠΑΠ.

 

 1. Ο Πράκτορας, εφόσον αυτό επιτρέπεται αντικειμενικά από την ταμειακή του ρευστότητα, έχει την υποχρέωση να εξοφλεί άμεσα κέρδη έως 5.000 Ευρώ ανά δελτίο και να παραδίδει στους Παίκτες την απόδειξη πληρωμής για το κάθε κερδισμένο δελτίο.  Για τα κέρδη άνω των 5.000 Ευρώ ο Πράκτορας έχει την ευχέρεια είτε να πληρώσει το κερδισμένο δελτίο είτε να εκδώσει αίτηση πληρωμής, με την οποία θα απευθυνθεί ο Παίκτης στην Τράπεζα ή στις Τράπεζες με τις οποίες συνεργάζεται η ΟΠΑΠ, για την πληρωμή των κερδών.

 

 1. Η αποζημίωση του Πράκτορα (προμήθειες) για τις υπηρεσίες που προσφέρει στους παίκτες των τυχηρών παιγνίων της ΟΠΑΠ παρακρατείται από αυτόν άμεσα από το αντίτιμο του δελτίου και καθορίζεται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον κανονιστικό πλαίσιο.

 

8. Η ΟΠΑΠ εγκαθιστά και συντηρεί με δαπάνες της τον εξοπλισμό λειτουργίας των παιγνίων της. Το τηλεπικοινωνιακό κόστος χρήσης του ανωτέρω εξοπλισμού, ήτοι το κόστος online σύνδεσης των τερματικών συσκευών που χορηγεί η ΟΠΑΠ, και το οποίο σήμερα προκύπτει από τη σύμβαση με τον ΟΤΕ, επιβαρύνει την ΟΠΑΠ κατά ποσοστό 35% και τους πράκτορες κατά ποσοστό 65%. Ο Πράκτορας αποπληρώνει κάθε φορά το σύνολο της οφειλής του στον πάροχο της σχετικής υπηρεσίας και, εν συνεχεία, εισπράττει από την ΟΠΑΠ το αναλογούν σε αυτήν μερίδιο με την προσκόμιση των σχετικών παραστατικών.

 

 

 

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο