HomePress & MediaΑνακοινώσειςΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΑΠ ΑΕ

ΕΞΩΔΙΚΟ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΠΑΠ ΑΕ

ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΙ ΑΡΧΗ

                  

                   ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ

 

Της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ (Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.), που εδρεύει στην Αθήνα, επί τη οδού Μάρνη αρ. 56, όπως νόμιμα εκπροσωπείται

                                    

                                                προς

Την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.), η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, λεωφ. Κηφισού αρ. 62

                                              *

 

Με την παρούσα διαμαρτυρόμαστε έντονα για την αντισυμβατική και παράνομη συμπεριφορά της Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. (στο εξής ΟΠΑΠ) που αφορά στην ίδρυση και λειτουργία νέου πρότυπου πρακτορείου – περιπτέρου σας εντός του εκθεσιακού χώρου της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης (στο εξής ΔΕΘ), το οποίο μάλιστα προβλέπεται να λειτουργεί κατά τη διάρκεια όχι μόνον της ΔΕΘ αλλά και των κλαδικών εκθέσεων, που διοργανώνει η HELEXPO, δηλαδή επί διακόσιες (200) περίπου ημέρες το χρόνο.          

Ήδη το εν λόγω πρότυπο πρακτορείο του ΟΠΑΠ λειτουργεί στο πλαίσιο της κλαδικής έκθεσης που πραγματοποιείται επί του παρόντος στο χώρο της ΔΕΘ.               Προς προάσπιση δε των νόμιμων δικαιωμάτων και συμφερόντων μας, δηλώνουμε τα ακόλουθα:

Στις 27-09-2010 η Ομοσπονδία μας σας έστειλε επιστολή, με την οποία εξέφραζε τη ρητή αντίθεσή της με τις αποφάσεις της διοίκησης της εταιρείας σας, που αφορούν στη λειτουργία του παραπάνω πρότυπου πρακτορείου, αλλά και εν γένει με τέτοιου είδους πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των μελών μας πρακτόρων. Ανάλογου περιεχομένου ήταν και η από 15-09-2010 επιστολή της ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΝΟΜΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ & ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ προς την εταιρεία σας.

Ειδικότερα, με τις ανωτέρω επιστολές έγινε συνοπτική παράθεση των λόγων για τους οποίους θεωρούμε ότι οι αποφάσεις σας περί ίδρυσης και λειτουργίας πρακτορείου ανταγωνιστικού, και μάλιστα αθέμιτα ανταγωνιστικού, των πρακτορείων των μελών της Ομοσπονδίας μας – καθώς και κάθε άλλη ανάλογου περιεχομένου απόφαση – δεν συμβαδίζει με το νομικό και συμβατικό πλαίσιο που διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις.Ωστόσο, παρότι παρήλθε εύλογο χρονικό διάστημα και παρά τις προφορικές διαβεβαιώσεις της διοίκησης της εταιρείας σας, ουδεμία απάντηση λάβαμε σχετικά με τις καθόλα νόμιμες, αληθείς και καλόπιστες αιτιάσεις μας, που διαλαμβάνονται στις προαναφερθείσες επιστολές. Ήδη δε, όπως προαναφέρθηκε, επί τη βάσει των ανωτέρω αποφάσεων της διοίκησης της εταιρείας σας το εν λόγω πρακτορείο λειτουργεί επί του παρόντος στο πλαίσιο της κλαδικής έκθεσης, που βρίσκεται σε εξέλιξη στο χώρο της ΔΕΘ. Όπως θα γνωρίζετε, τα Σωματεία των πρακτόρων, που δραστηριοποιούνται στην περιοχή με τη στήριξη και τη συμμετοχή όλων των Σωματείων Β. Ελλάδας και φυσικά και της Ομοσπονδίας μας, έχουν ήδη προβεί σε κινητοποιήσεις και επιφυλάσσονται όλων των δικαιωμάτων τους για την αποτροπή της λειτουργίας του, η οποία, όπως έχουμε επανειλημμένως επισημάνει, έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το συμβατικό και νομικό πλαίσιο που διέπει τις μεταξύ μας σχέσεις.      

Συναφώς θέτουμε εκ νέου υπόψη σας τα ακόλουθα:

Πρώτον οι αποφάσεις της διοίκησης της εταιρείας σας, με τις οποίες επετράπη η ίδρυση και λειτουργία πρότυπου πρακτορείου στη ΔΕΘ, το οποίο προτίθεσθε να λειτουργήσετε και κατά τις κλαδικές εκθέσεις, παραβιάζουν επιμέρους διατάξεις του ισχύοντος Κανονισμού Λειτουργίας Πρακτορείων (στο εξής Κανονισμός), καθώς και τους αντίστοιχου περιεχομένου όρους της σχετικής σύμβασης, που έχουν υπογράψει οι πράκτορες της Ομοσπονδίας μας με την εταιρεία σας (στο εξής Σύμβαση), που αφορούν στη διαδικασία ίδρυσης νέων πρακτορείων με κριτήρια, μεταξύ άλλων, την απόσταση του υπό ίδρυση πρακτορείου από τα ήδη υπάρχοντα πρακτορεία της περιοχής, καθώς και τη βιωσιμότητα των λειτουργούντων πρακτορείων στην περιοχή σε σχέση με την κίνησή τους. Εν προκειμένω, η λειτουργία του πρότυπου πρακτορείου της εταιρείας σας στη ΔΕΘ – δεδομένης και της πρωτοφανούς διαφήμισης που έλαβε κατά τον εγκαινιασμό του με επιμέλεια της διοίκησης της εταιρείας σας – επιδρά αρνητικά στη βιωσιμότητα εν γένει των πρακτορείων, που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από τη ΔΕΘ.

Δεύτερον με τις αποφάσεις αυτές της διοίκησής της η εταιρείας σας προδήλως παραβιάζει, πέραν των ανωτέρω, και τις συμβατικές της δεσμεύσεις αναφορικά με την υποχρέωσή της να προμηθεύει το ίδιο προωθητικό υλικό σε όλα τα πρακτορεία του ΟΠΑΠ για την ανάπτυξη των παιγνίων και την προώθηση των πωλήσεων – σε εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης – με τελικό στόχο την εξυπηρέτηση της εμπορικότητας του κάθε πρακτορείου και συνακόλουθα την προσπόριση κερδών στην εταιρεία σας.                                                                  Ειδικότερα, αν λάβουμε υπόψη τη διαφήμιση που έγινε στο εν λόγω πρότυπο πρακτορείο, δηλαδή αριθμοκληρώσεις αξιόλογων δώρων στους παίκτες του, όπως NOTEBOOKS LG & χαλιά, με κορύφωση τις εξαγγελίες περί «δήθεν» διάθεσης των κερδών από τη λειτουργία του σε συγκεκριμένους κοινωνικούς σκοπούς, πρόδηλη είναι η παραβίαση της συμβατικής υποχρέωσης του ΟΠΑΠ να τηρεί την αρχή της ίσης μεταχείρισης μεταξύ των διαφόρων λειτουργούντων πρακτορείων, η ανάληψη της οποίας από μέρους του προβλέφθηκε προφανώς προς διασφάλιση της ισόρροπης ανάπτυξης του δικτύου διά της ισότιμης προαγωγής των επιχειρηματικών συμφερόντων των πρακτόρων.                      

          Τρίτον υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με το προοίμιο της Σύμβασης, για το χρονικό διάστημα που ο ΟΠΑΠ διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τυχερών παιγνίων στην Ελλάδα, δυνάμει της από 15-12-2000 σύμβασής του με το Ελληνικό Δημόσιο, ο πρώτος έχει την υποχρέωση να διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα τα διαλαμβανόμενα από τη σύμβαση αυτή παίγνια μέσω του δικτύου των πρακτόρων της Ομοσπονδίας μας, το οποίο αποτελεί το μοναδικό φυσικό δίκτυο του ΟΠΑΠ.                                                    Εξάλλου, μοναδική εξαίρεση στην ανωτέρω υποχρέωση του ΟΠΑΠ αποτελεί το δικαίωμα του τελευταίου να ιδρύει υποκαταστήματα, μόνον, όμως, σε περιοχές, όπου αντικειμενικά δεν εξυπηρετούνται τα επιχειρηματικά και επιχειρησιακά σχέδιά του και υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκδηλώνεται σχετικό ενδιαφέρον από υφιστάμενους ή νέους πράκτορες για την ίδρυση και λειτουργία πρακτορείου, όροι και προϋποθέσεις που εν προκειμένω προφανώς και δεν συντρέχουν.

Τέταρτον, η απευθείας άσκηση από μέρους του ΟΠΑΠ εμπορικής δραστηριότητας όμοιας με αυτή, που ασκούν οι πράκτορές μας, άλλως η καθετοποίηση της δραστηριότητάς του, χωρίς να συντρέχουν οι εξαιρετικοί λόγοι ίδρυσης υποκαταστήματος, συνιστά πράξη αθέμιτου ανταγωνισμού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τη βιωσιμότητα του δικτύου των ήδη λειτουργούντων πρακτορείων της Ομοσπονδίας μας. Η πρόθεση εκμετάλλευσης από μέρους σας κατά τρόπο αθέμιτο σε βάρος των πρακτόρων της Ομοσπονδίας μας της κυρίαρχης λόγω του μονοπωλίου θέσης της εταιρείας σας στην αγορά των παιγνίων – αδιαφορώντας για τις συνέπειες της πολιτικής σας αυτής στην εμπορικότητα και συνακόλουθα και βιωσιμότητα του δικτύου των πρακτορείων μας – είναι πρόδηλη από τον πρωτοφανή ζήλο που επιδείξατε και τις νεωτεριστικές μεθόδους διαφήμισης που ακολουθήσατε για την προβολή του επίμαχου πρότυπου πρακτορείου.   Γι’ αυτό, εξάλλου, όπως προκύπτει και από το σχετικό δελτίο τύπου που δημοσιεύσατε, το εν λόγω πρότυπο πρακτορείο εγκαινιάστηκε από επιφανείς πολιτικές προσωπικότητες και ανώτατα στελέχη του ΟΠΑΠ, γεγονός το οποίο συνδυαζόμενο με τη διάθεση στο εν λόγω πρακτορείο προωθητικού υλικού πλέον αυτού που διατίθεται σε όλα τα υπόλοιπα – κοινά καθώς φαίνεται – πρακτορεία του ΟΠΑΠ, αλλά και την άκρως και αθέμιτα ελκυστική δήλωσή σας περί διάθεσης των κερδών από τη λειτουργία του σε κοινωνικούς σκοπούς, αποτελεί ακραία περίπτωση αθέμιτου ανταγωνισμού.  Σημειώνουμε ότι, πέραν ότι είναι ηθικά ανεπίτρεπτο ο ΟΠΑΠ, το δίκτυο πωλήσεων του οποίου εξυπηρετούμε αποκλειστικά επί δεκαετίες, να δημιουργεί ανταγωνιστικά προς εμάς πρακτορεία, επιπλέον, όπως θα έπρεπε να γνωρίζετε, ο κοινωνικός ρόλος του πρέπει να πραγματώνεται μέσα από χορηγίες και όχι με τεχνάσματα.

                                       *Προφανώς αντιλαμβανόμενοι κι εσείς το δίκαιο των αιτιάσεών μας, υποσχεθήκατε δια του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας σας στην πρόεδρο του Σωματείου της Θεσσαλονίκης που ήρθε σε επαφή μαζί του τη Δευτέρα 20-09-2010 στον ΟΠΑΠ παρουσία του προέδρου της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., ότι θα ανακαλέσετε την προηγούμενη απόφασή σας και το πρακτορείο θα τερματίσει τη λειτουργία του με τη λήξη της Δ.Ε.Θ. Μάλιστα, την Τρίτη 21-09-2010 στο περιθώριο της ημερίδας για τη ρύθμιση της αγοράς των τυχερών παιγνίων στο Ξενοδοχείο Μ. Βρετάνια, επανέλαβε την ίδια δέσμευση λέγοντας ότι την Τετάρτη το πρωί θα στείλει σχετικό έγγραφο που θα επικυρώνει την παύση της λειτουργίας του πρακτορείου στη ΔΕΘ μετά το πέρας αυτής.

Ωστόσο, όχι μόνον δεν προβήκατε σε ανάκληση της προηγούμενης αυτής απόφασής σας, αλλά αντίθετα θέσατε σε λειτουργία και πάλι το εν λόγω πρακτορείο στο πλαίσιο της κλαδικής έκθεσης που βρίσκεται σε εξέλιξη επί του παρόντος στη ΔΕΘ. Επισημαίνουμε για άλλη μία φορά την τακτική σας αναφορικά με δοθείσες και μη εκπληρωθείσες διαβεβαιώσεις σας στο συνδικαλιστικό όργανο το οποίο έχουμε τη τιμή να εκπροσωπούμε, γεγονός που προκαλεί εύλογες απορίες, ιδίως σήμερα, που συντελείται ανατροπή του status quo στην αγορά των τυχερών παιχνιδιών.   Επειδή η Ομοσπονδία μας σεβάστηκε με το παραπάνω τη συνεργασία με την εταιρεία σας, σε βάρος πολλές φορές ακόμη και της δημοτικότητάς της στα μέλη της, χωρίς ωστόσο να συμβαίνει το ίδιο και από πλευράς σας. 

                             Διαμαρτυρόμαστε έντονα

     για την παράνομη και αντισυμβατική συμπεριφορά σας

                                 και σας δηλώνουμε                    

ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση τη συνέχιση της λειτουργίας του εν λόγω πρακτορείου του ΟΠΑΠ στη ΔΕΘ ούτε και άλλου παρόμοιου, πουθενά – και αντίθετα με τους σχεδιασμούς μερίδας στελεχών σας – εάν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από το ισχύον νομικό και συμβατικό πλαίσιο.

Εν όψει των ανωτέρω,

σας καλούμε

να προβείτε αμέσως στη διακοπή της λειτουργίας του εν λόγω πρότυπου πρακτορείου σας στη ΔΕΘ και εν γένει στην ανάκληση των όποιων αποφάσεών σας περί λειτουργίας του εν λόγω πρακτορείου κατά τη διάρκεια των κλαδικών εκθέσεων ή/και οποτεδήποτε άλλοτε, καθώς και στην ανάκληση οποιωνδήποτε τυχόν αποφάσεών σας για λειτουργία ανάλογου πρακτορείου σε οποιονδήποτε χώρο χωρίς να έχουν τηρηθεί οι προϋποθέσεις που αναλυτικά ανωτέρω εκθέσαμε, άλλως                            

                               σας δηλώνουμε

ότι θα προβούμε άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την προάσπιση των καθόλα νόμιμων δικαιωμάτων μας. 

Με ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής εντέλλεται να επιδώσει νομίμως την παρούσα προς την ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Οργανισμός Προγνωστικών Αγώνων Ποδοσφαίρου Α.Ε. (Ο.Π.Α.Π. Α.Ε.), η οποία εδρεύει στο Περιστέρι Αττικής, λεωφ. Κηφισού αρ. 62, προς γνώση και για την επέλευση όλων των νομίμων συνεπειών, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επίδοσής του.

 

 

                                                                          Αθήνα, 11-10-2010

 

                                                                      Για την εξωδίκως δηλούσα 

 

                                              Ο Πρόεδρος                   Ο Γενικός Γραμματέας 

 

                                               Κ. Τοπτσίδης                          Δ. Πίγκος

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο