Καταστατικό

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ

(Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.)


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Σκοποί – ΜΕΣΑ


Άρθρο 1ο

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Η δευτεροβάθμια επαγγελματική οργάνωση που ιδρύθηκε το 1984 κι έχει επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ Ο.Π.Α.Π.» με διακριτικό τίτλο Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. και έδρα την πόλη της Αθήνας είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, διέπεται δε από το καταστατικό της, τις διατάξεις του Ν. 1712/87, όπως εκάστοτε ισχύει, και συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα.

Στην Ομοσπονδία υπάγονται όλα τα αναγνωρισμένα Σωματεία-Ενώσεις των Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης Ο.Π.Α.Π. στην Ελλάδα.

Για τις σχέσεις της με το εξωτερικό η Ομοσπονδία αναφέρεται και με την επωνυμία της στην Αγγλική γλώσσα « Hellenic Federation of Lotteries Professional Agents».

 

Άρθρο 2ο

Σκοποί 

1. Η Ομοσπονδία έχει σαν σκοπό να συντονίζει τους αγώνες των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης Ο.Π.Α.Π. για την προαγωγή, διεκδίκηση, επίλυση και διασφάλιση των οικονομικών, επαγγελματικών, συνδικαλιστικών, κοινωνικών, πολιτιστικών κι ασφαλιστικών τους συμφερόντων.

2. Ειδικότερα η Ομοσπονδία σκοπεύει :

α. Στην καλλιέργεια, υποβοήθηση, ανάπτυξη και διάδοση του πνεύματος του συνδικαλισμού στους επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, με τη συμμετοχή και την οργάνωση τους στα κατά τόπους Σωματεία κι Ενώσεις και την ένταξη των πρωτοβάθμιων οργάνων τους στην Πανελλήνια Ομοσπονδία.

β. Στη μαζικοποίηση του συνδικαλιστικού κινήματος και την υπεράσπιση της ενότητας και της αυτοτέλειάς του.

γ. Στη συστηματική μελέτη για τη σωστή διεκδίκηση της επίλυσης των γενικών κι ειδικών προβλημάτων, που ενδιαφέρουν είτε άμεσα είτε έμμεσα τις επιχειρήσεις τους γενικότερα, αλλά και για τη βελτίωση των προσφερόμενων υπηρεσιών από τα πρακτορεία των μελών των Σωματείων και Ενώσεων μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π..

δ. Στον δημόσιο έλεγχο του συστήματος διεξαγωγής κι οργάνωσης τυχερών παιχνιδιών και τη δημιουργία δημόσιων ή κοινοπρακτικών και συνεταιριστικών φορέων, προς τον σκοπό αυτόν, από τους εν ενεργεία επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης Ο.Π.Α.Π..

ε. Στην προώθηση ανάμεσα στους επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης της συνεταιριστικής ιδέας και του συλλογικού πνεύματος με τη δημιουργία παραγωγικών, προμηθευτικών και λοιπών συνεταιριστικών οργανώσεων και άλλων μορφών επαγγελματικής συνεργασίας.

στ. Στη σύνδεση κι ανάπτυξη των δεσμών του συνδικαλιστικού κινήματος με το συνδικαλιστικό κίνημα των άλλων επαγγελματιών της χώρας μας και των χωρών της Ευρωπαικής Ένωσης.

ζ. Στη διατήρηση κι ανάπτυξη της πνευματικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς και στη βελτίωση του μορφωτικού και πολιτιστικού επιπέδου των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης.

η. Στη διαφώτιση των μελών των Σωματείων-Ενώσεων που ανήκουν στην Ομοσπονδία για τη θέση τους απέναντι στα κοινωνικά, οικονομικά και επαγγελματικά συμφέροντα.

θ. Στην ίδρυση Ταμείου Αλληλοβοηθείας καθώς και άλλων προγραμμάτων ασφαλιστικών ή μη, μεταξύ των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης Ο.Π.Α.Π. μελών των Σωματείων και Ενώσεων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας, για την κοινή αντιμετώπιση των συνεπειών που οφείλονται στους επαγγελματικούς κινδύνους.

ι. Στη συνεργασία, γνωμοδότηση και νόμιμη παρέμβαση της Ομοσπονδίας προς όλες τις αρμόδιες Κρατικές Αρχές και άλλους φορείς, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, για την επίλυση των σοβαρών θεμάτων που αφορούν τον κλάδο των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης Ο.Π.Α.Π..

κ. Στην εν γένει βοήθεια και συμπαράσταση στα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας.

λ. Στην αναβάθμιση των πρακτορείων των μελών των Σωματείων και Ενώσεων μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. καθώς και των υπηρεσιών και προϊόντων που προσφέρουν και στην εν γένει βελτίωση της παρουσίας τους τόσο στα όρια της γεωγραφικής περιοχής που καλύπτουν όσο και στην Ελληνική κοινωνία γενικότερα.

 

Άρθρο 3ο

ΜΕΣΑ

Οι σκοποί του άρθρου (2) του παρόντος επιδιώκονται, επιτυγχάνονται και πραγματοποιούνται με κάθε νόμιμο και πρόσφορο μέσο που κρίνεται κατάλληλο ανάλογα με την περίπτωση, ιδιαίτερα δε με τα παρακάτω, χωρίς να περιορίζεται μόνο σε αυτά:

1.  Με τη στενότατη επαφή, άμεση συνεννόηση και πλήρη συντονισμό των ενεργειών όλων των μελών της Ομοσπονδίας καθώς και με την ενιαία κατεύθυνση των αγώνων για νόμιμη επίλυση των προβλημάτων και προστασία των δικαιωμάτων και συμφερόντων των μελών των Σωματείων-Ενώσεων.

2.  Με την ενσυνείδητη πειθαρχία των μελών των Σωματείων-Ενώσεων που ανήκουν στην Ομοσπονδία και τη συμμόρφωση τους στις αποφάσεις που παίρνουν τα όργανα της Ομοσπονδίας.

3.  Με την εντατική παρακολούθηση και έλεγχο των μέτρων και των αποφάσεων που λαμβάνει το Κράτος αλλά και η Ο.Π.Α.Π. Α.Ε. και αφορούν τους επαγγελματίες πράκτορες.

4.  Με την εισήγηση μέτρων προς την Κυβέρνηση και τις λοιπές διοικητικές αρχές για τη βελτίωση της επαγγελματικής κατάστασης των μελών του κλάδου ή για πρόληψη ή καταστολή επιβλαβών συνεπειών από τα προβλήματα που αναφύονται κάθε τόσο και για την άμεση αντιμετώπιση και επίλυση τους.

5.  Με την εξυπηρέτηση, διευκόλυνση και συμπαράσταση γενικά στα μέλη των Σωματείων και Ενώσεων της Ομοσπονδίας και με την παροχή ηθικής και υλικής βοήθειας σ΄ αυτά, για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων και την ανακούφιση εκτάκτων καταστάσεων.

6. Με την ανάθεση, σύνταξη, εφαρμογή και υλοποίηση μελετών και σχεδίων για την αναβάθμιση, βελτίωση και ανάπτυξη των πρακτορείων των μελών των Σωματείων και Ενώσεων μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π..

7.  Με την ομαδική ασφάλιση των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, μελών των Σωματείων-Ενώσεων που είναι μέλη της Ομοσπονδίας, σε πρόγραμμα Πρόνοιας υπό την εποπτεία της Ομοσπονδίας με Ομαδικό Ασφαλιστήριο Λογαριασμού Διαχείρισης Κεφαλαίου ( DEPOSIT ADMINISTRATION ) και άλλα ασφαλιστικά προγράμματα.

8.  Με τη συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε Συνομοσπονδίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

9.  Με την έκδοση εφημερίδων, περιοδικών και άλλων εντύπων αλλά και την παραγωγή με ηλεκτρονικά μέσα (ενδεικτικά αναφέρονται: δικτυακός τόπος, CD, DVD  κτλ) τα οποία συμβάλλουν στη κατάρτιση των επαγγελματιών πρακτόρων, στη διάδοση των θέσεων της Ομοσπονδίας και στη καλύτερη οργάνωση του τρόπου λειτουργίας των πρακτορείων των μελών των Σωματείων και Ενώσεων μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π..

10. Με τη σύναψη συμφωνιών οι οποίες παρέχουν στους επαγγελματίες πράκτορες, μέλη των Σωματείων-Ενώσεων της Ομοσπονδίας, δικαιώματα προώθησης διάθεσης και αντιπροσώπευσης προϊόντων και υπηρεσιών που δεν αποκλείονται από το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας των πρακτορείων.

 

Άρθρο 4ο

ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

Η Ομοσπονδία και τα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της, αποφασίζουν μέσα στα όρια του Καταστατικού και των νόμων του Κράτους, σε απόλυτη ανεξαρτησία από τις Κυβερνήσεις, τα Πολιτικά Κόμματα ή άλλες επιρροές.


Άρθρο 5ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΥΣΤΑΣΕΩΣ ΟΜΑΔΩΝ

Η Ομοσπονδία δεν αναγνωρίζει ουδεμία ομάδα ή οργάνωση επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, πλην αυτών που προβλέπονται, οργανώνονται και λειτουργούν εντός των πλαισίων του παρόντος Καταστατικού.

 

Άρθρο 6ο

ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

Η Ομοσπονδία βασιζόμενη στις αρχές της Δημοκρατίας και του ισχύοντος Συντάγματος διασφαλίζει την πλήρη οικονομική και διοικητική της αυτονομία, αξιώνει δε από τα μέλη της την εφαρμογή του Καταστατικού της καθώς και των αποφάσεων και εντολών της χωρίς παρεκκλίσεις.


Άρθρο  7ο

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Απαγορεύεται η με οποιανδήποτε μορφή εξάρτηση, της Ομοσπονδίας και των Σωματείων–Ενώσεων μελών της, από κάποιο πολιτικό κόμμα και η ανάμειξη τους σε ενέργειες που επιδιώκουν άμεσα ή έμμεσα πολιτικούς σκοπούς.

Απαγορεύεται η Ομοσπονδία να ασκήσει εμπορική δραστηριότητα η οποία δεν επιτρέπεται από τη σχετική νομοθεσία για τα Σωματεία.

 

Άρθρο 8ο

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΕ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει την συμμετοχή της Ομοσπονδίας σε Συνομοσπονδίες εφόσον αυτές επιδιώκουν συναφείς σκοπούς με τους σκοπούς του παρόντος Καταστατικού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΜΕΛΗ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ –

Υποχρεώσεις ΚΑΙ Δικαιώματα ΜΕΛΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ

 

Άρθρο 9ο

ΜΕΛΗ

1.    Μέλη της Ομοσπονδίας είναι και μπορούν να γίνουν μόνο τα πρωτοβάθμια Σωματεία και Ενώσεις επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης Ο.Π.Α.Π.. Κάθε Νομαρχιακή περιφέρεια μπορεί να εκπροσωπείται στην Ομοσπονδία μόνο με ένα πρωτοβάθμιο Σωματείο.

2.    Ενεργά μέλη θεωρούνται όσα Σωματεία-Ενώσεις έχουν νόμιμα εκλεγμένες Διοικήσεις, εκλέγουν αντιπροσώπους για τη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας κι έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς αυτήν.

 

Άρθρο 10ο

ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή σωματείου στην Ομοσπονδία απαιτείται η υποβολή έγγραφης αίτησης από το πρωτοβάθμιο Σωματείο-Ένωση επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, με υποχρεωτικά επισυναπτόμενα τα παρακάτω έγγραφα.

1. Επικυρωμένο αντίγραφο του εγκεκριμένου, από το Πρωτοδικείο της έδρας του, καταστατικού του Σωματείου-Ένωσης στο οποίο αναγράφονται και οι αριθμοί και η χρονολογία των δικαστικών αποφάσεων που εγκρίθηκε και τροποποιήθηκε το καταστατικό, καθώς κι ο αριθμός εγγραφής στο βιβλίο Σωματείων του Αρμόδιου Δικαστηρίου. Το καταστατικό είναι απαραίτητο να προβλέπει εκλογή αντιπροσώπων με την απλή αναλογική και 3ετή θητεία τους στην Ομοσπονδία.

2. Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου-Ένωσης, που ζητάει την προσχώρηση και εγγραφή, από το οποίο θα προκύπτει ότι τα μέλη έλαβαν γνώση του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, το ενέκριναν και το αποδέχτηκαν ανεπιφύλακτα και ότι με βάση αυτό αποφάσισαν την εγγραφή στην  Ομοσπονδία.

3. Κατάλογο των μελών του Σωματείου-Ένωσης στον οποίο αναγράφονται τα παρακάτω στοιχεία κάθε μέλους

3.1.  Ονοματεπώνυμο

3.2.  Όνομα Πατέρα

3.3.  Τόπος και έτος γέννησης

3.4.  Διεύθυνση κατοικίας

3.5.  Ιθαγένεια

3.6.  Κωδικός πρακτορείου και διεύθυνση

3.7   Ημερομηνία εγγραφής στο σωματείο

4. Ονομαστικός κατάλογος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.

5. Ονομαστική κατάσταση των παρόντων μελών του Σωματείου-Ένωσης κατά τις τελευταίες αρχαιρεσίες για Διοικητικό Συμβούλιο, Ελεγκτική Επιτροπή και αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία με τις υπογραφές τους καθώς και χωριστές ονομαστικές καταστάσεις, με τις υπογραφές τους, των ψηφισάντων σε κάθε μια από τις αρχαιρεσίες αυτές. Αν στο Σωματείο-Ένωση οι εκλογές γίνονται με ενιαίο ψηφοδέλτιο και για τις τρεις αρχαιρεσίες, ο κατάλογος ψηφισάντων μπορεί να είναι ένας και μοναδικός.

6. Νόμιμο αντίγραφο των Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής των αρχαιρεσιών αυτών.


Άρθρο 11ο

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΝΕΟΥ ΜΕΛΟΥΣ

1. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα και αν αυτός κωλύεται σε άλλο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, να ελέγξει τα δικαιολογητικά του Σωματείου-Ένωσης και να εισηγηθεί στη πρώτη μετά την υποβολή της αίτησης συνεδρίαση του Δ.Σ. και μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την υποβολή της, την εγγραφή, αν πληρούνται οι όροι του Καταστατικού της Ομοσπονδίας, ή την απόρριψη της αίτησης, αν δεν πληρούνται οι όροι. Η απόφαση του Δ.Σ. λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του.

Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης το Σωματείο/Ένωση έχει δικαίωμα να προσφύγει εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση σε αυτό της απορριπτικής απόφασης, στο αρμόδιο Πρωτοδικείο.

2. Η απόφαση του Δ. Σ. ανακοινώνεται στο υποψήφιο μέλος μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την λήψη της. Αν έχει γίνει δεκτή η αίτηση, το υποψήφιο μέλος θα πρέπει να καταβάλει το δικαίωμα εγγραφής και μετά την πάροδο έξη (6) μηνών από την απόφαση, αποκτά την ιδιότητα του μέλους και τότε εγγράφεται στο Μητρώο των μελών της Ομοσπονδίας.

3. Οι αντιπρόσωποι των νέων μελών των Σωματείων-Ενώσεων αποκτούν τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα του εκλέγειν κι εκλέγεσθαι αμέσως μετά την εγγραφή του πρωτοβαθμίου Σωματείου-Ένωσης στο βιβλίο Μητρώου μελών της Ομοσπονδίας.

4. Κάθε Σωματείο-Ένωση που γίνεται δεκτό στην Ομοσπονδία υποχρεώνεται να καταβάλλει εφάπαξ για την εγγραφή του, το ισχύον εκάστοτε παράβολο εγγραφής. Με απόφαση της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας καθορίζεται ο μαθηματικός τύπος υπολογισμού του παράβολου.


Άρθρο 12ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη  της Ομοσπονδίας οφείλουν να συμβάλουν στην ευόδωση, προαγωγή και εκπλήρωση των σκοπών της Ομοσπονδίας και είναι υποχρεωμένα:

1. να συμμορφώνονται απόλυτα με τις καταστατικές διατάξεις και τις οδηγίες της Ομοσπονδίας για θέματα που αφορούν τον κλάδο και ιδιαίτερα τον τρόπο αντιμετώπισης και επίλυσης τους

2. να δέχονται τη διαιτησία της Ομοσπονδίας για κάθε κλαδικό ζήτημα που παρουσιάζεται μεταξύ της Διοίκησης και των μελών των Σωματείων-Ενώσεων

3. να εκτελούν τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και της Διοίκησης της Ομοσπονδίας

4. να καλούν με έγγραφη πρόσκληση τους την Ομοσπονδία στις Γενικές Συνελεύσεις τους, τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν τη σύγκληση τους, για να λαμβάνει σ΄ αυτές μέρος με αντιπροσώπους της  –μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου–  χωρίς δικαίωμα ψήφου

5. να κάνουν γνωστή αμέσως στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας κάθε μεταβολή της Διοίκησης και των μελών τους

6. να ενημερώνουν εγγράφως το Προεδρείο της Ομοσπονδίας για κάθε κλαδικό ζήτημα που αφορά ειδικά τη περιοχή τους, αμέσως μόλις αυτό προκύψει

7. να παρέχουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο σχετικά  με την συνδικαλιστική τους δραστηριότητα και θέματα, το συντομότερο δυνατό τους ζητηθεί από την Ομοσπονδία.

8. να καταβάλλουν έγκαιρα την ετήσια συνδρομή τους καθώς και οποιαδήποτε άλλη οικονομική υποχρέωση τακτική ή έκτακτη έχει αποφασίσει η Γ.Σ. ή το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

 

Άρθρο 13ο

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, μέλη των Σωματείων-Ενώσεων που ανήκουν στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., οφείλουν:

1. να απευθύνονται προς την Ομοσπονδία αποκλειστικά μέσω των Σωματείων-Ενώσεων των οποίων είναι μέλη

2.  να ακολουθούν τις οδηγίες και τις υποδείξεις της Ομοσπονδίας.

3.  να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας.


Άρθρο 14ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη της Ομοσπονδίας  που έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις έχουν τα παρακάτω δικαιώματα:

1. να ζητούν ηθική και υλική συμπαράσταση και ενίσχυση από την Ομοσπονδία, για την εξύψωση, προώθηση και προαγωγή των επαγγελματικών συμφερόντων τους, την επίλυση των προβλημάτων τους και τη θεραπεία των όποιων αναγκών τους παρουσιάζονται

2. εφόσον είναι ταμειακά τακτοποιημένα, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέσω των αντιπροσώπων τους στα όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας, σαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Ελεγκτικής Επιτροπής, σαν αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας στη Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε. ή σαν εκπρόσωποι σε θεσμοθετημένα όργανα του Κράτους, στα ΝΠΔΔ, στα κρατικά ΝΠΙΔ και στις οποιεσδήποτε επιτροπές ή ομάδες εργασίας της Ομοσπονδίας, καθώς και σαν αντιπρόσωποι σε Διεθνείς Οργανώσεις που συμμετέχει η Ομοσπονδία

3. να παρίστανται οι αντιπρόσωποι τους και να λαμβάνουν μέρος, όπως ορίζει το καταστατικό αυτό, στις Γενικές Συνελεύσεις της Ομοσπονδίας

4. να ασκούν έλεγχο στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας

5. να συμμετέχουν στα συγκαλούμενα από την Ομοσπονδία συνέδρια, συγκεντρώσεις, συσκέψεις καθώς και στις πολιτιστικές, κοινωνικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις που διοργανώνονται από αυτήν

6. να πληροφορούνται τα σχετικά με την πορεία των υποθέσεων της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 15ο

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ

ΜΕΛΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ-ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, μέλη των Σωματείων-Ενώσεων  μελών της Ομοσπονδίας, έχουν δικαίωμα:

1. να καρπώνονται και να απολαμβάνουν όλες τις επιτεύξεις της Ομοσπονδίας με την απαραίτητη προϋπόθεση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων τους απέναντι στην Ομοσπονδία και το Σωματείο-Ένωση που ανήκουν

2. να απολαμβάνουν όλα όσα επιτυγχάνει η Ομοσπονδία τόσο στο συνδικαλιστικό όσο και στον κοινωνικό τομέα

3. να συμμετέχουν στα προγράμματα, τους συνεταιρισμούς ή κοινοπραξίες που οργανώνει η Ομοσπονδία

4. να απολαμβάνουν τις παροχές από τις μελέτες, τα σχέδια και τα προγράμματα υλοποίησης της Ομοσπονδίας

5. να αντιπροσωπεύουν προϊόντα ή υπηρεσίες για τα οποία έχει συνάψει σχετική συμφωνία η Ομοσπονδία, όπως αναφέρετε στην παρ. 10 του άρθρου (3) του παρόντος Καταστατικού.

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

Αποχώρηση – Διαγραφή Μέλους – Ελεγχος – Πειθαρχικές Κυρώσεις

 

Άρθρο 16ο

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ ΜΕΛΩΝ

1. Κάθε Σωματείο-Ένωση μπορεί να αποχωρήσει από την Ομοσπονδία αφού καταβάλει τη συνδρομή του έτους της αποχώρησης. Η δήλωση για αποχώρηση υποβάλλεται εγγράφως στη Γενική Συνέλευση μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου και είναι έγκυρη μόνο εάν υποβληθεί απόσπασμα πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης που έχει συνέλθει σύμφωνα με τον Νόμο και το Καταστατικό του Σωματείου-Ένωσης, στο οποίο αναφέρεται με σαφήνεια η απόφαση αποχώρησης-διαγραφής από τη δύναμη της Ομοσπονδίας.  Η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένη να επικυρώσει την απόφαση αν είναι νόμιμη και να προχωρήσει στη διαγραφή του μέλους αυτού. Το Σωματείο-Ένωση μέλος, υποχρεούται να εκπληρώσει τις οικονομικές του υποχρεώσεις προς την Ομοσπονδία μέχρι και το έτος που έκανε την γνωστοποίηση αποχώρησης.

Συγχρόνως με την αποχώρηση του παύει το μέλος αυτό να επωφελείται από τις επιτεύξεις, προνόμια κλπ της Ομοσπονδίας.

2. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας μπορεί να αποφασίζει αιτιολογημένα για την αποβολή μέλους:

α) Σε περίπτωση που κριθεί από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας ότι αντιστρατεύεται ή είναι επιζήμιο γενικά για τα συμφέροντα του κλάδου.

β) Σε περίπτωση που παραλείψει την προσαρμογή του Καταστατικού του στις διατάξεις του Καταστατικού αυτού και των νόμων του Κράτους, που αφορούν επαγγελματικά Σωματεία.

γ)  Εάν με πράξεις ή παραλείψεις του καταστρατηγείται, στο σύνολο ή μερικά, η νομοθεσία του κράτους για τα επαγγελματικά Σωματεία-Ενώσεις, όπως αυτή ισχύει κάθε φορά.

δ) Εάν αντιστρατεύεται τους σκοπούς ή παραβιάζει άλλες θεμελιώδεις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού, εάν δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις και εντολές της Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

ε) Εάν το Σωματείο-Ένωση μέλος πάψει, σύμφωνα με το νόμο, να έχει νομική προσωπικότητα, ή περιπέσει σε πλήρη αδράνεια, δηλαδή αν δεν εκλέξει για περισσότερα από έξι (6) χρόνια αντιπροσώπους στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.

στ) Εάν χωρίς να βρίσκεται σε αδράνεια και με υπαιτιότητα του καθυστερεί την εκπλήρωση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς την Ομοσπονδία παραπάνω από ένα (1) έτος.

3. Την αποβολή του Σωματείου μέλους εισηγείται στο Δ.Σ. μέλος αυτού. Η περί αποβολής μέλους απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εισάγεται κι εγκρίνεται από την πρώτη, μετά την έκδοση της απόφασης, Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των μελών της Ομοσπονδίας. Τα αποτελέσματα της αποβολής επέρχονται μετά την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

4.  Μετά την εισήγηση στο Δ.Σ. και πριν τη συζήτηση στη Γ.Σ. για τη διαγραφή του μέλους, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας καλεί, παρέχοντας προθεσμία τουλάχιστον ενός (1) μηνός, το Σωματείο-Ένωση μέλος να αποστείλει τους εκπροσώπους του για να συμμετάσχουν στη τελική συζήτηση του θέματος της διαγραφής του σε συνεδρίαση Δ.Σ ή να καταθέσει έγγραφη απολογία.

5. Σε περίπτωση αποβολής του, το μέλος δικαιούται να προσφύγει μόνο στα αρμόδια Δικαστήρια, για να ζητήσει την ακύρωση της διαγραφής του.

6. Το μέλος που διαγράφηκε για οικονομικούς μόνο λόγους, μπορεί καταβάλλοντας πάλι τα δικαιώματα εγγραφής, να εγγραφεί εκ νέου, αφού πληρώσει όλες τις προηγούμενες οφειλές του στην Ομοσπονδία.


Άρθρο 17ο

ΕΛΕΓΧΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία έχει το δικαίωμα να ασκεί έλεγχο στα μέλη της (Σωματεία-Ενώσεις) και να τους υποδεικνύει να ασκήσουν έλεγχο σε κάποιο ή κάποια μέλη τους.


Άρθρο 18ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΕ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ

1. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας έχει ειδική πειθαρχική δικαιοδοσία, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση του η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών του, να επιβάλλει στα μέλη του καθενός από τα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και στα μέλη των διοικήσεων τους, τις πειθαρχικές ποινές της έγγραφης επίπληξης, της έκπτωσης από το αξίωμα τους και της αποβολής ακόμα από τη δύναμη του Σωματείου, για παραβάσεις των παραγράφων 2.α, 2.γ και 2.δ του άρθρου 16 του παρόντος.

2. Το Δ.Σ. έχει υποχρέωση να καλέσει, παρέχοντας προθεσμία ενός μηνός, το μέλος του Σωματείου-Ένωσης να παρασταθεί και να απολογηθεί  στη συζήτηση του θέματος του στο Δ.Σ. ή να καταθέσει έγγραφη απολογία.

3. Η απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας διαβιβάζεται στο Δ.Σ. του Σωματείου-Ένωσης, στο οποίο ανήκει το μέλος, προκειμένου αυτό να εκδώσει τη σχετική διαπιστωτική πράξη.. αν πρόκειται για τις ποινές της έγγραφης επίπληξης και της έκπτωσης από το αξίωμα, και στη Γ.Σ. της Ομοσπονδίας για να επικυρώσει την αποβολή του μέλους από τη δύναμη του Σωματείου/Ένωσης.

4. Χάνει αυτοδίκαια την ιδιότητα του μέλους του Σωματείου-Ένωσης καθώς και τα τυχόν αξιώματα του σ’ αυτό και την Ομοσπονδία:

4.1. Όποιος έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα μετά από αμετάκλητη δικαστική απόφαση.

4.2. Όποιος έχει καταδικασθεί αμετάκλητα για προδοσία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατασκοπεία, ληστεία, κλοπή, δωροδοκία, λιποταξία, παραχάραξη, πλαστογραφία, απάτη, εκβιασμό, έγκλημα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, εμπόριο ναρκωτικών, για όλη του τη ζωή εκτός αν αποκατασταθεί.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

Πόροι-Διαχείριση

Άρθρο 19ο

ΠΟΡΟΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Οι πόροι της Ομοσπονδίας είναι τα έσοδα από:

1. τις εισφορές που καταβάλλονται εφάπαξ για την εγγραφή των Σωματείων-Ενώσεων  μελών της Ομοσπονδίας (δικαιώματα εγγραφής) οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας που μπορεί να τις αναπροσαρμόζει και ισχύουν από την επόμενη οικονομική χρήση.

2. τις συνδρομές των μελών οι οποίες καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας και αναπροσαρμόζονται με αποφάσεις του Δ.Σ. και ισχύουν από την επόμενη οικονομική χρήση.

3. το εκάστοτε υπό του νόμου οριζόμενο ποσοστό των εσόδων των πρωτοβάθμιων Σωματείων-Ενώσεων που προέρχεται από τακτικές κι έκτακτες εισφορές καθώς κι εγγραφές

4. τα εισοδήματα της κινητής και ακίνητης περιουσίας της

5. τους τόκους των κεφαλαίων της Ομοσπονδίας

6. τα προϊόντα των συμβάσεων που συνάπτει η Ομοσπονδία για λογαριασμό των πρακτορείων των μελών των Σωματείων και Ενώσεων μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π..

7. οι επώνυμες δωρεές-χορηγίες

8. οι τακτικές κρατικές επιχορηγήσεις και επιχορηγήσεις με Υπουργικές αποφάσεις ως και οι επιχορηγήσεις από διάφορους οργανισμούς Δημοσίου Δικαίου και Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου

9. οι κληροδοσίες και οι έρανοι

10. οι έκτακτες εισφορές που επιβάλλονται στα μέλη της Ομοσπονδίας εξ αιτίας εκτάκτων αναγκών και μετά από απόφαση του Δ.Σ.

11. τα κέρδη λαχειοφόρων, ή μη, χοροεσπερίδων και λοιπών εορτών και εκδηλώσεων και

12.  γενικά κάθε έσοδο που νόμιμα περιέρχεται στο ταμείο της Ομοσπονδίας.


Άρθρο 20ο

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΣΕ ΤΡΑΠΕΖΑ-ΑΝΑΛΗΨΕΙΣ

Οι κάθε είδους εισπράξεις της Ομοσπονδίας καταθέτονται σε Τραπεζικό λογαριασμό στο όνομα της Ομοσπονδίας σε οποιαδήποτε Ελληνική τράπεζα με τη φροντίδα και την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας και ιδιαίτερα του Ταμία της.

Τα χρήματα που έχουν κατατεθεί στην τράπεζα αποσύρονται από τον Ταμία με έγγραφη εντολή προς την τράπεζα, που έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας ή τους νόμιμους αναπληρωτές τους και φέρει τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

οργανα Διοίκησης

 

Άρθρο 21ο

ΟΡΓΑΝΑ

1. Όργανα διοίκησης της Ομοσπονδίας  είναι:

α.  Η Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας, που αποτελεί το ανώτατο όργανο της. Η Γενική Συνέλευση έχει αρμοδιότητες γενικές και αποφασίζει για κάθε θέμα που περιλαμβάνεται στους σκοπούς της Ομοσπονδίας.

β.  Το Διοικητικό Συμβούλιο πού είναι δεκαπενταμελές (15 μελές) και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση

2. Όργανο οικονομικού και διαχειριστικού ελέγχου είναι η Ελεγκτική Επιτροπή που αποτελείται από πέντε (5) μέλη και εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση

3. Όργανο αποκλειστικά αρμόδιο για την τήρηση και εφαρμογή της εκλογικής διαδικασίας στις Γενικές Συνελεύσεις είναι 3μελής Εφορευτική Επιτροπή που εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση.


Άρθρο 22ο

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ-ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1.    Μέλη της Γενικής Συνέλευσης της Ομοσπονδίας είναι οι εκλεγμένοι αντιπρόσωποι των Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.

1.1.    Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-Ενώσεων εκλέγονται με απλή αναλογική, σε εκλογές που διεξάγονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε Σωματείου-Ένωσης ταυτόχρονα με τις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Δ.Σ και Ε.Ε. του Σωματείου-Ένωσης.

1.2.    Όλες οι Γενικές Συνελεύσεις για την εκλογή των αντιπροσώπων των Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας προκηρύσσονται υποχρεωτικά για την ίδια ημέρα πανελλαδικά, την οποία ορίζει το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., εντός του μηνός Ιανουαρίου, του έτους που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας, με θέμα τις αρχαιρεσίες για τα όργανα Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

1.3.    Η θητεία τους είναι τριετής.

2.    Η εκλογή των αντιπροσώπων των Σωματείων-Ενώσεων αναγγέλλεται στην Ομοσπον-δία με έγγραφη δήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου στην οποία περιλαμβάνονται:

2.1. Αντίγραφο πρακτικού Γενικής Συνέλευσης, που αναφέρεται στην εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που έκανε τις αρχαιρεσίες, υπογεγραμμένο από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης του Σωματείου-Ένωσης.

2.2. Αντίγραφο Πρακτικών της Εφορευτικής Επιτροπής που αναφέρεται στην εκλογή του νέου Δ.Σ. και των νέων αντιπροσώπων και στο οποίο θα πρέπει να αναγράφεται ημερομηνία αρχαιρεσιών και διάρκεια θητείας, συνοδευμένο από:

2.2.1.   αντίγραφο κατάστασης μελών όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο (10) παράγραφος (3) του παρόντος Καταστατικού, υπογεγραμμένη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. του Σωματείου-Ένωσης κι επικυρωμένη με την σφραγίδα του Σωματείου-Ένωσης.

2.2.2.   κατάσταση παρόντων με τις υπογραφές τους, υπογεγραμμένη από το Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης και επικυρωμένη με τη σφραγίδα του Σωματείου-Ένωσης.

2.2.3.   χωριστές καταστάσεις ψηφισάντων, με τις υπογραφές τους, για την εκλογή

α) των αντιπροσώπων, β) των μελών του Δ.Σ. και γ) της Ε.Ε. του Σωματείου-Ένωσης, υπογεγραμμένες από την Εφορευτική Επιτροπή της Γενικής Συνέλευσης και επικυρωμένες με τη σφραγίδα του Σωματείου-Ένωσης.

2.3. αντίγραφο πρακτικών συνεδρίασης του Δ.Σ για τη συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

2.4. κατάσταση μελών του νέου Δ.Σ. με τις διευθύνσεις τους και τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας

2.5. κατάσταση των νέων αντιπροσώπων με τις διευθύνσεις τους, τα τηλέφωνα επικοινωνίας και τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας αν υπάρχει

2.6. υπεύθυνες δηλώσεις των αντιπροσώπων ότι δεν είναι μέλη διοίκησης άλλου επαγγελματικού συνδικαλιστικού σωματείου-ένωσης, πλην του Σωματείου-Ένωσης από το οποίο εκλέγονται για την Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

2.7. τα έγγραφα που αναφέρονται στη παρούσα παράγραφο κατατίθενται στη Διοίκηση της Ομοσπονδίας το αργότερα δεκαπέντε (15) ημερολογιακές μέρες πριν τη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης για την ανάδειξη οργάνων Διοίκησης της Ομοσπονδίας.

3.    Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας πριν από κάθε Γενική Συνέλευση συστήνει επιτροπή που ελέγχει το κύρους των εγγράφων της παρ. (2.7) του παρόντος άρθρου, των εγγράφων της παρ. (3) του άρθρου (10) καθώς και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Σωματείου-Ένωσης των παρ. (5) και (8) του άρθρου (12). Μετά τον έλεγχο αποστέλλει σε κάθε αντιπρόσωπο δελτίο συμμετοχής στη Γενική Συνέλευση πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της.

4.    Σε περίπτωση που κάποιο Σωματείο-Ένωση έχει καταθέσει ελλιπή νομιμοποιητικά έγγραφα για κάποιον αντιπρόσωπο του ή γενικά το Σωματείο-Ένωση δεν πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. (3) του παρόντος άρθρου, τότε με αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου δεν αποστέλλονται δελτία συμμετοχής στον συγκεκριμένο αντιπρόσωπο ή στο σύνολο των αντιπροσώπων του Σωματείου-Ένωσης αντίστοιχα.

5.    Με απόφαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, η οποία επικυρώνεται από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση, μπορούν να ανακηρυχθούν επίτιμα μέλη φυσικά πρόσωπα που διετέλεσαν επαγγελματίες πράκτορες και είχαν σημαντική προσφορά στα κλαδικά και συνδικαλιστικά ζητήματα. Τα επίτιμα μέλη έχουν δικαίωμα να παρίστανται στις Γ.Σ. και να λαμβάνουν τον λόγο, χωρίς δικαίωμα ψήφου.


Άρθρο 23ο

ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

1.    Ανάκληση αντιπροσώπων που έχουν εκλεγεί για την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας μπορεί να γίνει μόνο από την Γ.Σ. του Σωματείου-Ένωσης μέλους, με μυστική ψηφοφορία και με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται ρητά στο καταστατικό του. Αντιπρόσωποι που έχουν εκλεγεί στο Δ.Σ. ή στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας, ή αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας σε άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις, δεν ανακαλούνται από τα Σωματεία-Ενώσεις μέχρι να λήξει η θητεία τους στα αξιώματα που έχουν εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας. Σε περίπτωση εκλογής νέων αντιπροσώπων από τα Σωματεία-Ενώσεις για την Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας δικαίωμα ψήφου έχουν οι νέοι αντιπρόσωποι, εφόσον το Σωματείο-Ένωση έχει τηρήσει την ίδια διαδικασία για την εκλογή τους και την ανακοίνωση τους στην Ομοσπονδία όπως περιγράφεται στο άρθρο (22) παρ. (2). του παρόντος Καταστατικού.

2.    Αντιπρόσωποι που συνταξιοδοτούνται ή για άλλους λόγους χάνουν την επαγγελματική ιδιότητα του πράκτορα παιχνιδιών πρόγνωσης, εκπίπτουν αυτοδίκαια από το αξίωμα του αντιπροσώπου και αντικαθίστανται από τον αναπληρωματικό τους εάν υπάρχει, ή η θέση τους μένει κενή μέχρι τις επόμενες εκλογές του Σωματείου-Ένωσης στην οποία ανήκουν. Επιπλέον χάνουν κάθε αξίωμα που κατέχουν στην Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.. Τα αυτά ισχύουν και για όσους καταδικάζονται σε ποινές στέρησης των πολιτικών δικαιωμάτων τους, μετά τη δημοσίευση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Ισχύουν επίσης και για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής.


Άρθρο 24ο

ΜΕΤΡΟ ΕΚΛΟΓΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ

Ο αριθμός των αντιπροσώπων κάθε Σωματείου-Ένωσης μέλους της Ομοσπονδίας είναι ανάλογος με τον αριθμό των μελών του Σωματείου-Ένωσης που ψήφισαν για την εκλογή των αντιπροσώπων. Συγκεκριμένα ο αριθμός των ψηφισάντων διαιρείται δια του εκλογικού μέτρου (20) και οι ακέραιες μονάδες του πηλίκου που προκύπτουν αποτελούν  τον αριθμό των αντιπροσώπων. Το Σωματείο-Ένωση εκλέγει έναν επιπλέον αντιπρόσωπο αν το υπόλοιπο του κλάσματος ξεπερνά το (0,5).

 

Άρθρο 25ο

ΣΥΓΚΛΗΣΗ Γ.Σ.

1.    Η Γενική Συνέλευση συγκαλείται με απόφαση του Δ.Σ. σε τακτική σύνοδο μια φορά τον χρόνο, εντός των μηνών Μαρτίου-Απριλίου στην Αθήνα ή σε άλλη πόλη έδρα Σωματείου-Ένωσης μέλους της Ομοσπονδίας.

2.    Το Δ.Σ. μπορεί να συγκαλέσει την Γ.Σ. σε έκτακτη σύνοδο όταν κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από το συμφέρον της Ομοσπονδίας.

2.1. Η Γ.Σ. συγκαλείται επίσης σε έκτακτη σύνοδο όταν το ζητήσουν το 1/3 των ενεργών Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας ή η Ελεγκτική Επιτροπή για ζητήματα της αρμοδιότητάς της, με αίτησή προς το Δ.Σ. Στην περίπτωση αυτή το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε (30) ημέρες από την υποβολή της αίτησης, με τα θέματα που αναφέρονται στην αίτηση. Αν η αίτηση αυτή των μελών δεν εισακουσθεί, το Μονομελές πρωτοδικείο, δικάζοντας κατά τη διαδικασία της Εκουσίας Δικαιοδοσίας και ύστερα από αίτηση των μελών αυτών, μπορεί να τα εξουσιοδοτήσει να συγκαλέσουν τη Γενική Συνέλευση.

3.    Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις πρέπει να καθορίζουν με σαφήνεια τον τόπο, την ημέρα, την ώρα και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς κι αν η καλούμενη Γ.Σ. είναι τακτική ή έκτακτη.

3.1. Με την ίδια πρόσκληση καλούνται οι αντιπρόσωποι και για τη δεύτερη ή τρίτη Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της επόμενης και μεθεπόμενης αντίστοιχα εβδομάδας, σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία στην πρώτη ή τη δεύτερη Γ.Σ. Στις Γενικές Συνελεύσεις που συνέρχονται ύστερα από ματαίωση προηγούμενης, λόγω έλλειψης απαρτίας, δεν είναι δυνατή η προσθήκη νέων θεμάτων στην ημερήσια διάταξη.

3.2. Οι προσκλήσεις για την Γ.Σ. υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. ή τους αναπληρωτές τους σε περίπτωση αδυναμίας ή αδικαιολόγητης άρνησης των πρώτων και δημοσιεύονται στα κλαδικά έντυπα, αν υπάρχουν.

3.3. Οι προσκλήσεις προς τα Σωματεία-Ενώσεις αποστέλλονται (30) τουλάχιστον μέρες πριν τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης, τα δε δελτία συμμετοχής των αντιπροσώπων τους πέντε (5) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση και αφού έχει γίνει ο έλεγχος της παρ. (4) του άρθρου (22)

4.    Η ημερήσια διάταξη των Τακτικών και Έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων καθορίζεται από το Δ.Σ.

4.1. Στην ημερήσια διάταξη της τακτικής Γενικής Συνέλευσης αναγράφονται υποχρεωτικά τα θέματα του ετήσιου διοικητικού και οικονομικού απολογισμού του Δ.Σ.

4.2. Η Γ.Σ. έχει δικαίωμα να αλλάξει την σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Θέματα που δεν αναγράφονται στην ημερήσια διάταξη δεν μπορούν να συζητηθούν παρά μόνο αν το αποφασίσουν τα ¾ του συνόλου των παρισταμένων αντιπροσώπων.

5.    Στις Γενικές Συνελεύσεις παρίστανται εκτός από τους αντιπροσώπους των Σωματείων-Ενώσεων μελών κι όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής της Ομοσπονδίας. Έχουν δε δικαίωμα να παρίστανται και οι Πρόεδροι μη αντιπρόσωποι των Σωματείων-Ενώσεων μελών, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

 

Άρθρο 26ο

ΑΠΑΡΤΙΑ-ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ-ΠΡΑΚΤΙΚΑ Γ.Σ.

1. Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία και μπορεί να λάβει απόφαση εάν παρίσταται τουλάχιστον το ένα δεύτερο (½) των αντιπροσώπων των οικονομικά τακτοποιημένων Σωματείων-Ενώσεων, μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π..

2.    Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση επαναληπτική Γενική Συνέλευση την ίδια μέρη και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του ενός τετάρτου (¼) τουλάχιστον των αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει απαρτία και κατά τη δεύτερη σύγκληση, συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση η Γενική Συνέλευση την ίδια μέρα και ώρα της αμέσως επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός αντιπροσώπων.

3.    Αφού διαπιστωθεί ότι υπάρχει απαρτία, η Γ.Σ. η οποία προεδρεύεται προσωρινά από τον Πρόεδρο του Δ.Σ., εκλέγει με ανάταση του χεριού ή με μυστική ψηφοφορία και με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων, τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γραμματέα και δύο ψηφολέκτες για τη διεύθυνση των εργασιών της και την υπογραφή των πρακτικών της. Αντίγραφα των πρακτικών της Γ.Σ. εκδίδει ο Πρόεδρος κι ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

4.     Το Προεδρείο της Συνέλευσης λειτουργεί συλλογικά και οι αποφάσεις του παίρνονται κατά πλειοψηφία. Μέσω του προεδρεύοντος διευθύνει κάθε στιγμή τις εργασίες της Γ.Σ., φροντίζει για την ακριβή τήρηση της ημερήσιας διάταξης, δίνει λόγο σε όποιον ζητήσει να μιλήσει με την σειρά προτεραιότητας και ανακαλεί στην τάξη όσους εκτρέπονται ή χρησιμοποιούν ανεπίτρεπτες εκφράσεις.

5.    Τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης κρατούνται με ευθύνη του Προεδρείου, καταγράφονται οι παρόντες στην Γ.Σ., αναφέρεται ο συνολικός αριθμός των αντιπροσώπων, κατάγράφονται επίσης τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, οι αποφάσεις και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που γίνονται. Τα πρακτικά που κρατούνται στο βιβλίο Πρακτικών της Γ.Σ. υπογράφονται από όλα τα μέλη του Προεδρείου. Σε περίπτωση που κρατούνται και μαγνητοφωνημένα πρακτικά, μετά την απομαγνητοφώνηση τους υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Το πρακτικό των αρχαιρεσιών υπογράφεται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.


Άρθρο 27ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

1.    Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το ανώτατο και κυρίαρχο όργανο της Ομοσπονδίας και αποφασίζει για κάθε ζήτημα που αφορά την Ομοσπονδία.

2.    Στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Γ.Σ. ανήκουν:

2.1. Η εκλογή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

2.2. Η εκλογή των μελών της Ελεγκτικής Επιτροπής.

2.3. Η έγκριση της απόφασης του Δ.Σ. για αποβολή μέλους.

2.4. Η έγκριση του οικονομικού απολογισμού.

2.5. Η έγκριση του διοικητικού απολογισμού.

2.6. Η τροποποίηση του καταστατικού.

2.7. Η απόφαση για την ίδρυση τριτοβάθμιας ένωσης ή την προσχώρηση κι αποχώρηση από κάποια τριτοβάθμια ένωση.

2.8. Η απόφαση για τις εφάπαξ εισφορές εγγραφής και τις ετήσιες συνδρομές των Σωματείων-Ενώσεων, μελών της Ομοσπονδίας.

2.9. Η χάραξη της Στρατηγικής κι ο καθορισμός των γενικών αρχών με βάση τις οποίες είναι υποχρεωμένα να ενεργούν τα υπόλοιπα όργανα της Διοίκησης της Ομοσπονδίας, τα Διοικητικά Συμβούλια των ενεργών μελών και τα μέλη κάθε Σωματείου-Ένωσης μέλους της.

2.10. Κάθε άλλο διοικητικό, οικονομικό, διαχειριστικό, πειθαρχικό και κάθε είδους έλεγχο

γενικά στα όργανα της Διοίκησης και Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 28ο

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Γ.Σ.

1. Οι αποφάσεις της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία (50% +1) των ψήφων των παρόντων αντιπροσώπων, εκτός από τις αρχαιρεσίες για τις οποίες αρκεί σχετική πλειοψηφία.

2. Για να ληφθούν αποφάσεις τροποποίησης του Καταστατικού κι αποβολής μέλους απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον εκλεγμένων αντιπροσώπων και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (¾) από τους παρόντες.

3. Αποφάσεις που αναφέρονται σε αρχαιρεσίες, εκλογή συλλογικών οργάνων ή αντιπροσώπων σε άλλες Οργανώσεις, τροποποίηση του Καταστατικού, ίδρυση Γ΄ βάθμιας Ένωσης, προσχώρηση ή αποχώρηση από αυτή, θέματα εμπιστοσύνης ή προσωπικά θέματα, έγκριση λογοδοσίας, κήρυξη απεργίας ή ανταπεργίας λαμβάνονται πάντα με μυστική ψηφοφορία.

4. Κάθε άλλη ψηφοφορία γίνεται με ονομαστική κλήση ή με οποιοδήποτε πρόσφορο και έγκυρο τρόπο, σε καμιά περίπτωση όμως διά βοής.

5. Η Γενική Συνέλευση αποτελεί το κυρίαρχο Σώμα της Ομοσπονδίας και οι αποφάσεις της είναι υποχρεωτικές για όλα τα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της καθώς και για τα μέλη αυτών.

 

Άρθρο 29ο

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

1. Το Προεδρείο της Γ.Σ. που διευθύνει τις εργασίες της οφείλει να επιβλέπει την εφαρμογή των διατάξεων του Καταστατικού, να εκφωνεί τον κατάλογο των αντιπροσώπων, να διατάζει και να επιβάλει μετά το τέλος της συζήτησης και πριν από κάθε ψηφοφορία την έξοδο από την αίθουσα όποιου δεν έχει δικαίωμα ψήφου, εκτός από τα μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής επιτροπής, το έμμισθο προσωπικό της Ομοσπονδίας, τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τον νομικό σύμβουλο, τους πρακτικογράφους και τους εκπροσώπους προσκεκλημένων φορέων κι οργανισμών.

2. Αποφάσεις της Γ.Σ. που έχουν παρθεί με μυστική ψηφοφορία είναι άκυρες αν παραβρέθηκαν κατά την ψηφοφορία πρόσωπα άλλα εκτός των αναφερόμενων στην παράγραφο (1) του παρόντος.


Άρθρο 30ο

ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1. Όποτε πρόκειται η Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας να εκλέξει το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. ή αντιπροσώπους για άλλες οργανώσεις, καθώς και όταν πρόκειται να αποφανθεί για ζητήματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας ή για λήψη γενικά απόφασης που απαιτείται μυστική ψηφοφορία. Η ψηφοφορία γίνεται υπό την ευθύνη 3μελούς Εφορευτικής Επιτροπής.

2.  Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής που θα εποπτεύσει των ψηφοφοριών για την έγκριση του Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού καθώς και του προϋπολογισμού ή για οποιοδήποτε άλλο θέμα, εκτός των αρχαιρεσιών, μπορεί να γίνει με ανοιχτή ψηφοφορία μόνο όταν συμφωνούν τα 3/5 των παρόντων στην Γ.Σ. αντιπροσώπων.

3.    Η εκλογή των τριών (3) μελών της Εφορευτικής Επιτροπής γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθούν υποψηφιότητες σε συνδυασμούς, οι υποψήφιοι μπαίνουν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται τα ονόματα των υποψηφίων με αλφαβητική σειρά. Τότε εκλέγονται κατά σειρά σταυροδότησης, τρία (3) μέλη. Οι σταυροί προτίμησης σε όλες τις περιπτώσεις είναι μέχρι τρεις (3).

4.    Υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή απαγορεύεται να εκθέσουν υποψηφιότητα για οποιοδήποτε άλλο αξίωμα που προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό.

5.    Αμέσως μετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής αναλαμβάνει αυτή τα καθήκοντά της, παραλαμβάνοντας από το Προεδρείο της Γ.Σ. όλα τα αναγκαία στοιχεία για τη διεκπεραίωση του έργου της.

6.    Η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει κάθε φορά, τα απαραίτητα σύμφωνα με το Νόμο και το Καταστατικό, πρακτικά και άλλα έγγραφα, τα οποία αφού υπογράψουν όλα τα μέλη της, τα παραδίδει στο Προεδρείο της Γενικής Συνέλευσης. Η ψηφοφορία γίνεται πάντοτε, με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου εγγράφου, από το οποίο προκύπτει η ταυτότητα του μέλους, και με το ειδικό εκλογικό βιβλιάριο (δελτίο συμμετοχής).

7.    Όταν πρόκειται για αρχαιρεσίες νέων οργάνων ή αντιπροσώπων της Ομοσπονδίας στην ανώτερη οργάνωση, η Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει χωριστές κατά περίπτωση καταστάσεις ψηφισάντων με το ονοματεπώνυμο, το πατρώνυμο και τον αριθμό ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου των ψηφισάντων, τις οποίες και υπογράφει ο κάθε αντιπρόσωπος που ψηφίζει, στη θέση του ονόματός του. Οι καταστάσεις αυτές μαζί με το πρακτικό διαλογής των ψηφοδελτίων, το πρακτικό διαλογής των σταυρών, το πρακτικό συζήτησης και απόφασης και τα άλλα απαραίτητα στοιχεία, αφού υπογραφούν από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, παραδίδονται σε 2 αντίτυπα (1 πρωτότυπο κι 1 αντίγραφο) στο τέλος των εργασιών στον Πρόεδρο της Γενικής Συνέλευσης.

8.    Η Εφορευτική Επιτροπή αποφασίζει για κάθε γραπτή ένσταση που υποβάλλεται σ΄ αυτή κι έχει σχέση με την διαδικασία εκλογής, την ανάδειξη των επιτυχόντων και γενικά με τη διενέργεια του έργου της και την έκδοση των αποτελεσμάτων των μυστικών ψηφοφοριών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

Αρχαιρεσίες


Άρθρο 31ο

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

1.    Το Διοικητικό Συμβούλιο, η Ελεγκτική Επιτροπή και οι αντιπρόσωποι της Ομοσπονδίας σε άλλες οργανώσεις εκλέγονται από τη Γ.Σ. των αντιπροσώπων των Σωματείων-Ενώσεων μελών, με μυστική ψηφοφορία και με το σύστημα της απλής αναλογικής. Η θητεία τους είναι 3ετής. Οι έδρες του Δ.Σ., της Ε. Ε. και ο αριθμός των αντιπροσώπων κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των μεμονωμένων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη.

2.    Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων, διαιρείται με τον αριθμό των εδρών του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. ή με τον αριθμό των αντιπροσώπων που εκλέγονται, αυξανόμενο κατά μια μονάδα. Το πηλίκο της διαίρεσης αυτής, αποτελεί το εκλογικό μέτρο.

3.    Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Ε.Ε. κι εκλέγει τόσους αντιπροσώπους, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβαν.

4.    Μεμονωμένος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μια έδρα στο όργανο για το οποίο έχει θέσει υποψηφιότητα ή εκλέγεται αντιπρόσωπος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.

5.    Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψηφίους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο αντιπροσώπους, όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.

6.    Αν από την πρώτη κατανομή εδρών για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε απομένουν ασυμπλήρωτες έδρες, αυτές καταλαμβάνονται ανά μία από τους συνδυασμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κατά σειρά υπόλοιπο του εκλογικού μέτρου και έχουν αριθμό υποψηφίων για το Δ.Σ. ή την Ε.Ε. μεγαλύτερο από το μισό του αριθμού των εδρών των οργάνων αυτών, εφόσον

α)  έχουν λάβει μια τουλάχιστον έδρα από την πρώτη κατανομή στο όργανο που διεκδικούν εκλογή ή

β)  έχουν λάβει ψηφοδέλτια περισσότερα από τα μισά του εκλογικού μέτρου.

Αν και πάλι μείνουν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται ανά μια στους συνδυασμούς εκείνους με τα μεγαλύτερα υπόλοιπα που δεν χρησιμοποιήθηκαν στις προηγούμενες κατανομές. Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων γίνεται κλήρωση.

7.    Αν από την πρώτη κατανομή εδρών για την εκλογή αντιπροσώπων για άλλες οργανώσεις απομένουν αδιάθετες έδρες, αυτές καταλαμβάνονται ανά μία από τους συνδυασμούς που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο κατά σειρά υπόλοιπο του εκλογικού μέτρου, εφόσον έχουν λάβει μια τουλάχιστον έδρα από την πρώτη κατανομή. Σε περίπτωση ίσων υπολοίπων γίνεται κλήρωση.

8.    Συνδυασμός που συγκεντρώνει την απόλυτο πλειοψηφία, λαμβάνει όλες τις αδιάθετες από την πρώτη κατανομή έδρες ανεξάρτητα από το μέγεθος των υπολοίπων του.

9.    Αν οι αρχαιρεσίες γίνονται με τη συμμετοχή συνδυασμών, οι εκλογείς έχουν δικαίωμα να επιλέξουν με σταυρό προτίμησης μέχρι τόσους υποψηφίους όσες είναι συνολικά και οι διεκδικούμενες έδρες.

10. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδυασμοί και οι υποψήφιοι περιλαμβάνονται σε ενιαίο ψηφοδέλτιο, ισχύει το πλειοψηφικό σύστημα κι εκλέγονται σύμβουλοι οι πρώτοι κατά σειρά πλειοψηφήσαντες, βάσει σταυρού προτίμησης, οι δε λοιποί κατά σειρά επιλαχόντες, θεωρούνται αναπληρωματικοί. Οι εκλογείς σ΄ αυτή την περίπτωση έχουν δικαίωμα να επιλέξουν, με σταυρό προτίμησης, αριθμό υποψηφίων μέχρι το 1/3+1 των συνολικά διεκδικούμενων εδρών. Εάν οι σταυροί σε ένα ψηφοδέλτιο ξεπερνούν το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο στους υποψηφίους για το Δ.Σ., την Ε.Ε. ή τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας σε άλλες οργανώσεις, τότε ακυρώνονται οι σταυροί προτίμησης του ψηφοδελτίου για όλους τους υποψηφίους του συγκεκριμένου οργάνου.

11. Η ανάδειξη των εκλεγέντων από το κάθε ψηφοδέλτιο γίνεται με την σειρά των σταυρών προτίμησης που πήρε ο κάθε υποψήφιος που περιλαμβάνεται στο ψηφοδέλτιο. Όσοι υποψήφιοι συνδυασμού δεν εκλέγονται, και μέχρι του αριθμού των τακτικών μελών τα οποία εξέλεξε ο κάθε συνδυασμός, ανακηρύσσονται αναπληρωματικοί, κατά σειρά των σταυρών προτίμησης που έλαβαν. Αναπληρωματικοί δεν ανακηρύσσονται οι υποψήφιοι ψηφοδελτίων συνδυασμών από τα οποία δεν εκλέχθηκε κανείς.

12. Η κατανομή των εδρών και των αντιπροσώπων ανάμεσα στους συνδυασμούς και ανεξάρτητους υποψηφίους και των εκλεγέντων από τον κάθε συνδυασμό, γίνεται την ίδια μέρα των αρχαιρεσιών από την εφορευτική επιτροπή αμέσως μετά το κλείσιμο της κάλπης.

13. Μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. ή αντιπρόσωποι που έχασαν την επαγγελματική τους ιδιότητα ή άλλαξαν επαγγελματική ιδιότητα, δεν μπορούν να είναι μέλη του Δ.Σ., της Ε.Ε. ή αντιπρόσωποι. Σύμφωνα με τον Νόμο και το καταστατικό, αναπληρώνονται από τους κατά σειρά αναπληρωματικούς του ψηφοδελτίου από το οποίο προέρχονται. Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο από το οποίο προέρχονται δεν έχει άλλους αναπληρωματικούς ή αυτοί παραιτηθούν ή αρνηθούν να αναλάβουν καθήκοντα, οι θέσεις στο Δ.Σ., την Ε.Ε. ή των αντιπροσώπων χηρεύουν και μένουν κενές και δεν επηρεάζεται η λειτουργία του Δ.Σ. ή της Ε.Ε. και τα καθήκοντα των αντιπροσώπων. Ειδικά για τη λειτουργία του Δ.Σ. απαιτείται η πλειοψηφία των μελών του να είναι τακτικά εκλεγμένα μέλη. Εάν η πλειοψηφία των μελών του Δ.Σ. είναι αναπληρωματικοί, τότε συγκαλείται εκτάκτως η Γ.Σ. και εντός μηνός επαναλαμβάνονται οι αρχαιρεσίες για το όργανο αυτό.

14. Δικαίωμα να εκλέξουν και να εκλεγούν στα όργανα της Ομοσπονδίας καθώς και να εκλέξουν και να εκλεγούν αντιπρόσωποι της σε άλλες οργανώσεις, έχουν όλοι οι αντιπρόσωποι των Σωματείων-Ενώσεων μελών της που είναι οικονομικά τακτοποιημένα μέχρι και την Γενική Συνέλευση κατά την οποία διενεργούνται οι αρχαιρεσίες και οι οποίοι δεν είναι μέλη διοίκησης άλλου επαγγελματικού Σωματείου-Ένωσης πλην του Σωματείου-Ένωσης από το οποίο εκλέγονται αντιπρόσωποι στη Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας.


Άρθρο 32ο

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

1.    Οι αιτήσεις υποψηφιότητας για τα διάφορα αξιώματα υποβάλλονται προς το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μέχρι δυο (2) ημέρες πριν τη Γενική Συνέλευση. Οι υποψήφιοι συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες σε συνδυασμούς της προτίμησής τους ή μεμονωμένα με αυτοτελή ψηφοδέλτια ή σε ενιαίο ψηφοδέλτιο αν δεν εκδηλωθεί επιθυμία για δεύτερο ψηφοδέλτιο. Οι συνδυασμοί υποβάλλονται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας με έγγραφη αίτηση-δήλωση του εκπροσώπου του συνδυασμού, συμπεριλαμβανομένων των χωριστών αιτήσεων υποψηφιότητας των υποψηφίων που παίρνουν μέρος σε αυτό.

2.    Η αίτηση-δήλωση των υποψηφίων, ανάλογα υπογεγραμμένη, περιέχει το ονοματεπώνυμο και πατρώνυμο, στοιχεία ταυτότητας, τον αριθμό συνδικαλιστικού δελτίου συμμετοχής, τη διεύθυνση της επιχείρησής του, τα όργανα που επιθυμεί να εκλεγεί καθώς και το ψηφοδέλτιο μέσω του οποίου θέλει να εκλεγεί σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότερα από ένα (1) ψηφοδέλτια. Υπόδειγμα αιτήσεων υποψηφιότητας εγκρίνεται από το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας και αποστέλλεται στα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της.

3.    Κάθε μεμονωμένος υποψήφιος που επιθυμεί να εκλεγεί με αυτοτελές ψηφοδέλτιο, με μόνο υποψήφιο αυτόν, υποβάλλει αίτηση κατά τον ίδιο τρόπο και δηλώνει την επιθυμία του να κατέβει με αυτοτελές ψηφοδέλτιο.


Άρθρο 33ο

ΑΝΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ – ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

1.    Το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, κατόπιν σχετικής εισήγησης του νομικού συμβούλου, ανακηρύσσουν τους υποψηφίους και γνωστοποιούν αυτούς στη Γ.Σ..

2.    Υποψήφιοι που δεν ανακηρύχθηκαν κατά την παράγραφο (1) του παρόντος, μπορούν να προσφύγουν με ένστασή τους στην Γενική Συνέλευση της Ομοσπονδίας η οποία και αποφασίζει οριστικά, με σχετική πλειοψηφία.

3.    Η εκτύπωση των ψηφοδελτίων γίνεται με ευθύνη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.


Άρθρο 34ο

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.    Η Ομοσπονδία διοικείται από 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέγεται με 3ετή θητεία σύμφωνα με το παρόν καταστατικό και αποτελείται από τον Πρόεδρο, τον Α΄ και Β΄ Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα, τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Ταμία, τον υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων και (8) μέλη.

2.    Ο Πρόεδρος, ο Α΄ Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, αποτελούν το Προεδρείο του Δ.Σ..

3.    Τα 15 εκλεγμένα μέλη του Δ.Σ. συνέρχονται με πρόσκληση του πρώτου κατά σειρά σταυροδότησης, από τον συνδυασμό που πλειοψήφησε ή από το ενιαίο ψηφοδέλτιο, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους και συγκροτούνται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Σε περίπτωση που ο πλειοψηφών του πλειοψηφούντος συνδυασμού ολιγωρήσει για την έγκαιρη σύγκληση του Δ.Σ. τότε αυτό συγκαλείται από τον πλειοψηφούντα του δεύτερου κατά σειρά σταυρών προτίμησης συνδυασμού κ.ο.κ.

4.    Εφόσον δεν πραγματοποιηθεί η ανάδειξη έστω κι ενός από τα πιο πάνω αξιώματα της παραγράφου (1) του παρόντος, μετά και από δεύτερη ψηφοφορία κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, το Δ.Σ. επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα και ώρα την αμέσως επόμενη εβδομάδα προκειμένου να διενεργηθεί απ΄ αρχής η εκλογή στα ανωτέρω αξιώματα. Αν και πάλι δεν επιτευχθεί η συγκρότηση σε σώμα, τότε το αρμόδιο Πρωτοδικείο ορίζει προσωρινή διοίκηση για τη διενέργεια νέων αρχαιρεσιών.

5.    Από τα πιο πάνω επτά (7) αξιώματα δεν μπορούν να συμπέσουν έστω και δυο στο ίδιο πρόσωπο. Επίσης τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορεί να είναι και μέλη της Ε.Ε.

6.    Τα αξιώματα του Πρόεδρου, του Α΄ Αντιπρόεδρου και του Γενικό Γραμματέα δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση να συμπέσουν σε συγγενείς πρώτου ή δευτέρου βαθμού.

7.    Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα οκτώ (8) από τα μέλη του.

8.    Τα μέλη του Δ.Σ. διατηρούν απεριόριστο το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.


Άρθρο 35ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ Δ.Σ.

1.    Το Δ.Σ. διοικεί και διαχειρίζεται τις υποθέσεις της Ομοσπονδίας, διαμορφώνει και κατευθύνει τη δράση αυτής, σύμφωνα με τους καταστατικούς σκοπούς και τις επιδιώξεις της. Εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά τα συμφέροντα των Επαγγελματιών Πρακτόρων Παιχνιδιών Πρόγνωσης ΟΠΑΠ, αντιμετωπίζοντας αυτά με ανάλογη δραστηριότητα, επιμέλεια και πρωτοβουλία. Δίνει τις γενικές κατευθύνσεις και χαράζει την πορεία που πρέπει να ακολουθήσουν οι επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης και τα Σωματεία-Ενώσεις τους, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων που παρουσιάζονται, με τη χάραξη και μεθόδευση αποτελεσματικών μέσων δράσης και κάθε νόμιμης μορφής κινητοποίηση.

2.     Ειδικότερα το Δ.Σ. :

α) Επιμελείται και διαχειρίζεται τις υποθέσεις και την περιουσία της Ομοσπονδίας, φροντίζει για την καλή συντήρηση κι αξιοποίηση αυτής καθώς και των λοιπών κεφαλαίων της.

β) Αποφασίζει για την αγορά, ανταλλαγή, πώληση ή υποθήκευση ακινήτων της Ομοσπονδίας ή την με αντιπαροχή, ανοικοδόμηση οικοπέδων αυτής, με όρους που συμφέρουν και που εξασφαλίζουν τα συμφέροντα της Ομοσπονδίας, αφού προηγούμενα υπάρξει εξουσιοδότηση από τη Γ.Σ..

γ) Αποφασίζει για τη λήψη δανείων από Τράπεζες ή Οργανισμούς και καθορίζει το ύψος αυτών, τον τόκο και τους υπόλοιπους όρους λήψης και εξόφλησης των δανείων.

δ) Προσλαμβάνει το απαραίτητο υπαλληλικό προσωπικό και απολύει τούτο, καθώς και τους Νομικούς, Τεχνικούς και άλλους ειδικούς συμβούλους και συνεργάτες και καθορίζει τις αποδοχές, αμοιβές, αντιμισθίες, τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες αυτών.

ε) Καταρτίζει τους ετήσιους ισολογισμούς και απολογισμούς διοίκησης και, με προηγούμενο έλεγχο από την Ελεγκτική Επιτροπή, υποβάλλει αυτούς στη Γ.Σ. για την έγκριση τους. Τους ισολογισμούς συνοδεύει έγγραφη λογοδοσία για τη γενική δράση του Δ.Σ.. Σε περίπτωση μη έγκρισης του Διοικητικού Απολογισμού το Δ.Σ. είναι υποχρεωμένο να συγκαλέσει εντός μηνός Γ.Σ. για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση μη έγκρισης του Οικονομικού Απολογισμού από τη Γενική Συνέλευση, τα μέλη του Δ.Σ. δεν απαλλάσσονται των προσωπικών τους ευθυνών.

στ) Συγκαλεί τις Γ.Σ. και καθορίζει τα θέματα Ημερήσιας Διάταξης αυτών.

ζ) Αποφασίζει για την εγγραφή μελών στην Ομοσπονδία.

η) Αποφασίζει για την αποβολή μέλους και θέτει την απόφασή του αυτή στην έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

θ) Καθορίζει το ποσό του δικαιώματος εγγραφής των μελών, την υποχρεωτική συνδρομή, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση των μελών, στο βαθμό που αυτά δεν αποτελούν θέματα αποκλειστικής αρμοδιότητας της Γ.Σ. της Ομοσπονδίας.

ι) Συγκροτεί, από μέλη του ή άλλους ειδικούς, επιτροπές για τη μελέτη και επεξεργασία θεμάτων, που ανάγονται στους σκοπούς και τις επιδιώξεις της Ομοσπονδίας ή για την διαχείριση συναφών θεμάτων, σύμφωνα με τις γενικές κατευθύνσεις, τις οδηγίες και τις εντολές που δίνονται απ’ αυτά.

ια) Αποφασίζει για θέματα που αφορούν την οργάνωση κι ανάπτυξη του συνδικαλισμού στους επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης, την πληροφόρηση του Τύπου και τις διασυνδέσεις και συνεργασίες με τις άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

ιβ) Αποφασίζει για τη συμμετοχή εκπροσώπων της Ομοσπονδίας σε Συμβούλια, Επιτροπές, Ιδρύματα και Οργανισμούς, αποστολές στο εσωτερικό και το εξωτερικό.

ιγ) Αποφασίζει για συμβάσεις με δημόσιες ή ιδιωτικές εταιρίες για την προαιρετική προώθηση και διάθεση προϊόντων και υπηρεσιών από τα Πρακτορεία παιχνιδιών πρόγνωσης των μελών των Σωματείων-Ενώσεων, μελών της Ομοσπονδίας.

Ιδ) Αποφασίζει τον κανονισμό λειτουργίας του και τον κανονισμό λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

ιε) Μελετάει και συμβάλλεται με εταιρίες ή ιδιώτες, μετά από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, για θέματα που αφορούν την οργάνωση των Πρακτορείων παιχνιδιών πρόγνωσης των μελών των Σωματείων-Ενώσεων, μελών της Ομοσπονδίας.

ιστ) Αποφασίζει για τη σύναψη συμβάσεων με εταιρίες, τράπεζες ή ιδιώτες σχετικά με την ίδρυση, λειτουργία και διαχείριση ταμείων και προγραμμάτων αλληλοβοήθειας και προγραμμάτων ασφάλειας ή μη των επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης, μελών των Σωματείων-Ενώσεων, μελών της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 36ο

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ Δ.Σ.

1. Το νεοεκλεγμένο Δ.Σ. παραλαμβάνει το αρχείο και τη διαχείριση από το απερχόμενο Δ.Σ. μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο από την σύγκληση του σε σώμα, υπογράφοντας σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής και αφού προηγουμένως ενημερωθεί πλήρως από το απερχόμενο Δ.Σ. για τις εκκρεμείς και τις σε εξέλιξη υποθέσεις της Ομοσπονδίας.

2. Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας συνέρχεται και συνεδριάζει τακτικά μία φορά το μήνα αλλά και έκτακτα

α)  όταν το κρίνει απαραίτητο το Προεδρείο του Δ.Σ.

β)  όταν το ζητήσουν γραπτά τέσσερα (4) μέλη του

γ)  όταν ζητηθεί από την Ε.Ε. για οικονομικό-διαχειριστικό έλεγχο και

δ) όταν ζητηθεί από κάποιο Σωματείο-Ένωση, μέλος της Ομοσπονδίας για κάποιο κατεπείγον θέμα που αφορά το Σωματείο αυτό.

3. Το Δ.Σ. έχει απαρτία όταν είναι παρόντα οκτώ (8) από τα μέλη του, μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος, που διευθύνει τις συνεδριάσεις και αν αυτός κωλύεται ένας από τους Αντιπροέδρους και ο Γενικός Γραμματέας ή αν αυτός κωλύεται ο αναπληρωτής του.

4. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Αν δεν υπάρχει απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων δεν λαμβάνονται αποφάσεις και το σχετικό θέμα ξανάρχεται για συζήτηση στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση.

5. Η ψηφοφορία για προσωπικά θέματα είναι πάντοτε μυστική.

6. Τα πρακτικά των συνεδριάσεων τα τηρεί ο Γενικός Γραμματέας με τη βοήθεια ενός πρακτικογράφου που ορίζει ο ίδιος. Τα πρακτικά επικυρώνονται με υπογραφή όλων των μελών που παραβρέθηκαν. Κανένα από τα μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας δεν μπορεί να αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά των συνεδριάσεων, στις οποίες πήρε μέρος. Απαγορεύεται τα μέλη του Δ.Σ. να συντάσσουν σκόπιμα πρακτικά που βεβαιώνουν γεγονότα παραποιημένα ή διαφορετικά από αυτά που πραγματικά ειπώθηκαν ή έγιναν στη συνεδρίαση, αλλιώς φέρουν ευθύνη απέναντι στη Γ.Σ.  της Ομοσπονδίας.

7. Στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορούν να παραβρίσκονται εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι των Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας χωρίς ψήφο, μόνο αν προσκληθούν από το Προεδρείο της Ομοσπονδίας ή αν στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης περιλαμβάνονται θέματα που αφορούν αποκλειστικά το Σωματείο-Ένωση στο οποίο ανήκουν.

8. Ένα μέλος του Δ.Σ. στερείται το δικαίωμα ψήφου για προσωπικό θέμα που αφορά αυτό, το ίδιο.


Άρθρο 37ο

ΕΥΘΥΝΕΣ ΜΕΛΩΝ Δ.Σ.

1. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα για όλες τις πράξεις και ενέργειες του Δ.Σ. εκτός αν στη λήψη της σχετικής απόφασης απουσίαζαν ή διαφώνησαν και αυτό βεβαιώνεται από τα πρακτικά. Τα μέλη του Δ.Σ. ευθύνονται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ομοσπονδίας που πηγάζουν από το Καταστατικό και τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης. Το Δ.Σ. παρακολουθεί τις ειδικές επιτροπές ή ομάδες εργασίας, που καταρτίζονται ύστερα από απόφαση του ή απόφαση της Γ.Σ. για τη μελέτη και εκτέλεση ορισμένης εργασίας.

2. Για τις υπηρεσίες κάθε μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. ή άλλων αντιπροσώπων αλλά και των Ειδικών Συμβούλων και των μελών των επιτροπών που συστήνει το Δ.Σ. και οι οποίες παρέχονται έξω από την έδρα της Ομοσπονδίας, καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Δ.Σ.  αποζημίωση για την αντιμετώπιση των εξόδων και των ημεραργιών τους. Ειδικά για τον Πρόεδρο, τον Γενικό Γραμματέα και τον Ταμία μπορεί να χορηγείται πάγια αποζημίωση κατά μήνα για τις μετακινήσεις τους και την απασχόλησή τους σε υποθέσεις της Ομοσπονδίας. Η αποζημίωση αυτή καθορίζεται για τον καθένα από αυτούς με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό κάθε χρόνου.

 

Άρθρο 38ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

1. Αντιπροσωπεύει την Ομοσπονδία σε όλες τις σχέσεις της, σε κάθε Διοικητική ή Δικαστική Αρχή, τον Άρειο Πάγο, το Συμβούλιο της Επικρατείας και το Ελεγκτικό Συνέδριο.

2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη των θεμάτων του Δ.Σ., διευθύνει τις συνεδριάσεις και εργασίες του Δ.Σ., επιβλέπει την εκτέλεση των αποφάσεων του Δ.Σ. και της Γ.Σ. και γενικά κάνει κάθε τι, που σχετίζεται με την κανονική διεξαγωγή των εργασιών και τη λειτουργία όλων των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας.

3. Υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα τα αντίγραφα πρακτικών των συνεδριάσεων, όλα τα εξερχόμενα έγγραφα καθώς και τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.

4. Εγείρει, κοινοποιεί και δέχεται αγωγές και ασκεί όλα τα ένδικα μέσα, παραβρίσκεται στα Δικαστήρια και γενικά εκπροσωπεί την Ομοσπονδία σε κάθε δίκη ο ίδιος ή ο νόμιμος αναπληρωτής του ή όποιος έχει εξουσιοδοτηθεί, για αυτό, από το Δ.Σ..

5. Συνάπτει κι υπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα συμβάσεις και συμφωνίες με νομικά  πρόσωπα και ιδιώτες, σύμφωνα με τις αποφασίσεις του Δ.Σ.

6. Αν ο Πρόεδρος παραιτηθεί ή εκπέσει του αξιώματος του, χάσει ή αλλάξει την επαγγελματική του ιδιότητα ή αποβιώσει, το Δ.Σ. συνέρχεται κι εκλέγει με μυστική ψηφοφορία νέο Πρόεδρο από τα μέλη του. Το ίδιο ισχύει και για τον Γενικό Γραμματέα. Τα μέλη του Δ.Σ. που παραιτούνται αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά τους μέλη.

7. Ο Πρόεδρος μαζί με τον Α΄ Αντιπρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα αποτελούν το Προεδρείο του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.


Άρθρο 39ο

Αρμοδιότητες  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΩΝ

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος βοηθάει τον Πρόεδρο στην εκτέλεση των καθηκόντων του, αναλαμβάνοντας τη διεκπεραίωση των υποθέσεων που του αναθέτει ο Πρόεδρος και ορίζει ο κανονισμός λειτουργίας του Δ.Σ.. Επίσης ο Α΄ Αντιπρόεδρος εποπτεύει γενικά για τα οικονομικά της Ομοσπονδίας και προτείνει τα μέτρα που θεωρεί κατάλληλα για την αύξηση των πόρων της. Όταν κωλύεται ή απουσιάζει ο Πρόεδρος τον αναπληρώνει ο Α΄ Αντιπρόεδρος και αυτόν ο Β΄ Αντιπρόεδρος, εάν δε κωλύεται και αυτός, ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζει ο Πρόεδρος.

Ο Α΄ Αντιπρόεδρος είναι μέλος του Προεδρείου του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας.


Άρθρο  40ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ

Ο Γενικός Γραμματέας έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας.

2. Εκτελεί την αλληλογραφία, υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα εξερχόμενα έγγραφα και τηρεί το πρωτόκολλο εισερχομένων κι εξερχομένων εγγράφων καθώς και οποιοδήποτε άλλο πρωτόκολλο ορίζεται από τον κανονισμό λειτουργίας της Ομοσπονδίας.

3. Συντάσσει κι υπογράφει μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ. τα πρακτικά των συνεδριάσεων, για την ακρίβεια των οποίων είναι υπεύθυνος και φροντίζει για την προσυπογραφή των πρακτικών από όλα τα μέλη του Δ.Σ. που παραβρέθηκαν στις συνεδριάσεις.

4. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις συμβάσεις με τρίτους.

5. Υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο και τον Ταμία τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμών.

6. Συντάσσει τον Διοικητικό Απολογισμό του Δ.Σ..

7. Τηρεί το μητρώο των Σωματείων-Ενώσεων, μελών της Ομοσπονδίας.

8. Ασκεί καθημερινή εποπτεία στα γραφεία της Ομοσπονδίας και στο υπαλληλικό προσωπικό, παρακολουθεί και επιβλέπει την αυστηρή τήρηση του κανονισμού λειτουργίας της Ομοσπονδίας και οργανώνει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών της.

Οι έμμισθοι υπάλληλοι της Ομοσπονδίας ακολουθούν τις εντολές του Γενικού Γραμματέα κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του.

Εάν ο Γενικός Γραμματέας κωλύεται ή απουσιάζει τον αντικαθιστά ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, εάν δε κι αυτός κωλύεται, ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που ορίζει ο Γενικός Γραμματέας.

Ο Γενικός Γραμματέας είναι μέλος του Προεδρείου και έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται από τους κανονισμούς λειτουργίας του Δ.Σ. και της Ομοσπονδίας.


Άρθρο 41ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΑΜΙΑ

Ο Ταμίας  έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Τηρεί τα βιβλία που προβλέπει ο νόμος μεταξύ των οποίων το ημερολόγιο ταμείου, βιβλίο απογραφής, καθολικό και τα λογιστικά βιβλία της διαχείρισης γενικά, που έχουν αριθμηθεί κατά σελίδα και θεωρηθεί, πριν χρησιμοποιηθούν από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα.

2.  Διενεργεί όλες τις εισπράξεις των πόρων και των εσόδων της Ομοσπονδίας με αριθμημένες διπλότυπες αποδείξεις που έχουν υπογραφεί από τον ίδιο, από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα. Διενεργεί επίσης και κάθε πληρωμή, με εντάλματα που εκδίδονται μετά από έγκριση του Δ.Σ. και φέρουν υπογραφή από τα ίδια πρόσωπα που αναφέρονται παραπάνω. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ. (πλην της προμήθειας αναλώσιμων προϊόντων και των τακτικών εξόδων αλλά και των εκτάκτων αναγκών οι οποίες όμως έκτακτες ανάγκες τίθενται απαραίτητα προς έγκριση από το Δ.Σ. κατά την πρώτη συνεδρίαση του μετά την πληρωμή τους).

3. Φροντίζει για την είσπραξη των συνδρομών των μελών της Ομοσπονδίας και για τους άλλους πόρους της. Είναι δε υπεύθυνος για την έγκαιρη είσπραξη κάθε οφειλής προς την Ομοσπονδία και για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων της.

4. Είναι προσωπικά υπεύθυνος για τα χρηματικά ποσά που του έχουν εμπιστευθεί. Χρηματικό ποσό μεγαλύτερο από 1.000 €, το οποίο κρατά για τις τρέχουσες ανάγκες της Ομοσπονδίας, είναι υποχρεωμένος να το καταθέτει σε λογαριασμό Ελληνικής Τράπεζας, οι δε αναλήψεις των χρημάτων από την τράπεζα γίνονται με ειδική εξουσιοδότηση που υπογράφουν ο Πρόεδρος κι ο Γενικός Γραμματέας της ομοσπονδίας. Όταν ζητηθεί από το Δ.Σ. φέρνει και παρουσιάζει σ΄ αυτό, το σχετικό βιβλιάριο καταθέσεων.

5. Συντάσσει και υποβάλλει στη μηνιαία συνεδρίαση του Δ.Σ. πίνακα εσόδων και εξόδων (ισοζύγιο του μήνα που πέρασε) με σύντομο υπόμνημα των δαπανών και των πληρωμών.

6. Υποβάλλει κατάλογο των μελών που καθυστερούν τις συνδρομές και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα πιστωτικά και χρεωστικά δικαιολογητικά του ταμείου.

7. Συντάσσει, κάθε 6μηνο, λεπτομερή απολογισμό της διαχείρισης του, που τον υποβάλλει στη Διοίκηση. Στο τέλος του έτους και δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την ημερομηνία συνόδου της Γ.Σ. των αντιπροσώπων των Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας, συντάσσει και υποβάλλει στο Δ.Σ. τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

Όταν ο Ταμίας κωλύεται ή απουσιάζει τον αναπληρώνει ένα από τα μέλη του Δ.Σ. που το ορίζει το Δ.Σ. μετά από υπόδειξη του Ταμία.


Άρθρο 42ο

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

Ο Υπεύθυνος Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων είναι αρμόδιος για τη λειτουργία και οργάνωση του Γραφείου Τύπου της Ομοσπονδίας καθώς και για την οργάνωση των εκδηλώσεων και των δημοσίων σχέσεων της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Σ. μπορεί να αναθέτει επιπλέον καθήκοντα και αρμοδιότητες στον Υπεύθυνο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.


Άρθρο 43ο

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ Δ.Σ.

Κάθε μέλος του Δ.Σ. που απουσιάζει αδικαιολόγητα επί τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις ή πέντε (5) μη συνεχείς ανά έτος, κηρύσσεται έκπτωτο από το αξίωμα του, με απόφαση του Δ.Σ.. Η απόφαση παίρνεται αφού πρώτα κληθεί, με έγγραφο, το μέλος που απουσιάζει, για να εκθέσει γραπτά τους λόγους της απουσίας του. Η αντικατάσταση του γίνεται από τα κατά σειρά σταυροδότησης αναπληρωματικά μέλη.


Άρθρο 44ο

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

1.    Η Ελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη κι εκλέγεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 31-33 του παρόντος Καταστατικού. Η θητεία της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι 3τής, εκλέγεται μαζί με το Δ.Σ. και τους αντιπροσώπους της Ομοσπονδίας σε άλλες οργανώσεις και συμπίπτει με τις θητείες τους.

2.    Έργο της Ελεγκτικής Επιτροπής είναι ο συστηματικός έλεγχος και παρακολούθηση της διαχείρισης των οικονομικών της Ομοσπονδίας.

3.    Η Ελεγκτική Επιτροπή μόλις εκλεγεί και με ευθύνη αυτού που συγκέντρωσε τους περισσότερους ψήφους από το πλειοψηφόν ψηφοδέλτιο, συγκροτείται σε Σώμα και με μυστική ψηφοφορία εκλέγει τον Πρόεδρό της, ο οποίος καλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις και όλο το έργο της.

4.    Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί τα καθήκοντά της συλλογικά. Κατά την εκτέλεση του έργου της, έχει απόλυτη πρωτοβουλία έρευνας κι ελέγχου. Το Διοικητικό Συμβούλιο θέτει στη διάθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής όλα τα διοικητικά, λογιστικά και διαχειριστικά βιβλία και στοιχεία που τηρούνται κι οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή έγγραφο, που η Ελεγκτική Επιτροπή θεωρεί χρήσιμο για την άσκηση του ελέγχου της. Κάθε μέλος του Δ.Σ., οι αντιπρόσωποι και το προσωπικό, όταν καλούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή για παροχή εξηγήσεων ή πληροφοριών, έχουν υποχρέωση να τις τα δίνουν πρόθυμα και με ακρίβεια.

5.     Ο έλεγχος των παραπάνω βιβλίων και στοιχείων γίνεται από την Ελεγκτική Επιτροπή στα γραφεία της Ομοσπονδίας, απαγορεύεται δε η εξαγωγή αυτών σε οποιοδήποτε άλλο, εκτός των γραφείων, χώρο.

6.    Η Ελεγκτική Επιτροπή, με βάση τα παραπάνω στοιχεία και τον ισολογισμό κι απολογισμό διαχείρισης που έγκαιρα θέτει στη διάθεσή της το Διοικητικό Συμβούλιο, συντάσσει την έκθεσή της που πρέπει να είναι αιτιολογημένη, σαφής, με παρατηρήσεις, πορίσματα και προτάσεις σχετικά με τα αποτελέσματα κάθε ετήσιας διαχειριστικής περιόδου. Την έκθεση αυτή η  Ελεγκτική Επιτροπή υποβάλλει στη Γενική Συνέλευση.

7.    Δεν μπορεί να μετέχει στην Ελεγκτική Επιτροπή εκείνος που ήταν Διοικητικός Σύμβουλος κατά τη διαχειριστική περίοδο για την οποία γίνεται ο έλεγχος.

8.    Η Ελεγκτική Επιτροπή καλείται από το Δ.Σ., είκοσι (20) τουλάχιστον μέρες πριν την ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση, για τον έλεγχο του οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού του προηγούμενου χρόνου, που έχει συντάξει το Δ.Σ.. Η Ε.Ε. οφείλει να συντάξει έκθεση για τον έλεγχο και τα πορίσματά της και να την υποβάλλει στο Δ.Σ. τουλάχιστον έξι (6) ημέρες πριν την ημέρα που ορίστηκε για την Γενική Συνέλευση.

9.    Η Ελεγκτική Επιτροπή συνέρχεται έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος της ή δύο από τα μέλη της ή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η αίτηση υποβάλλεται στον Πρόεδρο της Ε.Ε. και πρέπει να αναφέρει τα προς συζήτηση θέματα. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. τη συγκαλεί σε συνεδρίαση μέσα σε πέντε (5) μέρες από την υποβολή της αίτησης, με θέματα συζήτησης αυτά που αναφέρονται στην αίτηση. Αν ο Πρόεδρος δεν την συγκαλέσει στην πιο πάνω προθεσμία, τότε συγκαλείται από αυτούς που έχουν υποβάλει την αίτηση. Ο Πρόεδρος της Ε.Ε. υποχρεούται να κοινοποιεί την πρόσκληση στην Ομοσπονδία για την έκτακτη συνεδρίαση της Ε.Ε. μαζί με τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, δύο (2) μέρες πριν την σύγκληση της. Σε κάθε έκτακτη σύγκληση της Ε.Ε. το Διοικητικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να παρέχει κάθε στοιχείο που θα του ζητηθεί, όπως και κατά την τακτική σύγκληση της Ε.Ε.

10.  Η Ε.Ε. βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντα τουλάχιστον τρία (3) μέλη της κι οι αποφάσεις της παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών.

11. Μέλος της Ε.Ε που απουσιάζει αδικαιολόγητα από 2 συνεχείς συνεδριάσεις, κηρύσσεται έκπτωτο και καλείται ο αναπληρωματικός σύμφωνα, με το καταστατικό και τον Νόμο.


Άρθρο 45ο

ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Το Δ.Σ. με απόφαση του προσλαμβάνει Νομικό Σύμβουλο δικηγόρο Αθήνας. Ο Νομικός Σύμβουλος παραβρίσκεται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και της Γ.Σ. γνωμοδοτεί επί όλων των νομικών θεμάτων, προφορικά κατά τις συνεδριάσεις των οργάνων διοίκησης κι εγγράφως όταν του ζητηθεί από τον Πρόεδρο ή τον Γενικό Γραμματέα. Μετέχει στις επιτροπές που δημιουργεί το Δ.Σ., υπογράφει τα σχέδια συμβάσεων που αποφασίζει να συνάψει το Δ.Σ., συνδράμει τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα στην εκτέλεση των καθηκόντων τους και παρέχει νομικές συμβουλές στα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας και στα μέλη αυτών, επαγγελματίες πράκτορες παιχνιδιών πρόγνωσης. Με απόφαση του Προέδρου και του Γενικού Γραμματέα της Ομοσπονδίας μπορεί να παραβρεθεί σε Γ.Σ. των Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας.


Άρθρο 46ο

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

1.    Για τη μελετημένη κι ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των γενικών κι ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της Ομοσπονδίας, την πληρέστερη, πάνω σ’ αυτά ενημέρωση των Αρχών και τη μεθόδευση για τη λύση αυτών, το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. με αποφάσεις τους συγκροτούν ανάλογες Επιτροπές μελετών και εισηγήσεων, γενικού ή τοπικού χαρακτήρα, αποτελούμενες από Διοικητικούς Συμβούλους ή Προέδρους των σωματείων, αντιπροσώπους, άλλα συνδικαλιστικά στελέχη και ειδικούς επιστήμονες.

2.    Με απόφαση του Δ.Σ. συγκροτούνται επίσης επιτροπές από διοικητικούς κι υπηρεσιακούς παράγοντες κι άλλους ειδικούς, για τη μελέτη και καλύτερη διαχείριση κι αξιοποίηση εσωτερικών θεμάτων της Ομοσπονδίας που σχετίζονται ιδιαίτερα με τη διαχείριση και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αυτής, προμηθειών, υλικών, τύπου, κλαδικών οργανώσεων, σεμιναρίων επιμόρφωσης στελεχών κι οποιουδήποτε άλλου θέματος η Διοίκηση κρίνει απαραίτητη τη σύσταση τέτοιων επιτροπών.

3.    Το Δ.Σ. ή η Γ.Σ. με κανονισμούς και οδηγίες, καθορίζει τη σύνθεση, τις αρμοδιότητες, τις αντιμισθίες και γενικά τη λειτουργία των παραπάνω επιτροπών.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

αλλες Διατάξεις


Άρθρο 47ο

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΕΠΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ-ΕΝΩΣΕΩΝ

Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχει υποχρέωση να ενεργεί σε κάθε γραπτή αίτηση που υποβάλλεται σ΄ αυτό, από οποιοδήποτε Σωματείο-Ένωση ανήκει στη δύναμη της Ομοσπονδίας και να πληροφορεί το Σωματείο αυτό με έγγραφο του, για τις ενέργειες του και για τα αποτελέσματα.


Άρθρο 48ο

ΔΙΑΙΤΗΤΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

1.    Σε όσες περιπτώσεις παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ δύο ή περισσοτέρων Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας, η επίλυση τους ανατίθεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας. Η απόφαση που παίρνεται με πλειοψηφία των ¾ από τα παρόντα μέλη, είναι υποχρεωτική για τα Σωματεία-Ενώσεις μέλη, που έχουν τη διαφορά.

2.    Σε όσες περιπτώσεις παρουσιάζονται διαφορές μεταξύ επαγγελματιών πρακτόρων παιχνιδιών πρόγνωσης και Σωματείων-Ενώσεων μελών της Ομοσπονδίας, η επίλυση τους ανατίθεται στο Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, που αποφασίζει με σχετική πλειοψηφία.

Στην περίπτωση αυτή δεν ισχύει ο περιορισμός του άρθρου (13) παρ. (1) του παρόντος.


Άρθρο 49ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας που ρυθμίζει τα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιών της Ομοσπονδίας, την ιεραρχία, την κατανομή αρμοδιοτήτων, καθηκόντων, υποχρεώσεων και ευθυνών κάθε υπαλλήλου καθώς και τις αποδοχές τους. Ο κανονισμός ισχύει μόλις εγκριθεί από την Ολομέλεια του Δ.Σ..


Άρθρο 50ο

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, μόλις συγκροτηθεί σε σώμα, καταρτίζει κανονισμό λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου, που ρυθμίζει τα σχετικά με τη λειτουργία του (επιμέρους αρμοδιότητες μελών, πληρωμή οδοιπορικών και ημεραργιών κλπ).


Άρθρο 51ο

ΒΙΒΛΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

Η Ομοσπονδία είναι υποχρεωμένη από τον νόμο να τηρεί τα παρακάτω βιβλία, που αριθμούνται και θεωρούνται πριν από κάθε χρησιμοποίηση τους από τον Γραμματέα του Πρωτοδικείου Αθήνας:

Ι. α) Βιβλίο Μητρώου των μελών, στο οποίο να φαίνεται κατά αύξοντα αριθμό η επωνυμία, η έδρα, οι αριθμοί και οι χρονολογίες των δικαστικών αποφάσεων έγκρισης και τροποποίησης των καταστατικών, οι χρονολογίες εγγραφής και διαγραφής, ο αριθμός των γραμμένων μελών κάθε Σωματείου-Ένωσης κι ο αριθμός των μελών που πήραν μέρος στις τελευταίες εκλογές του.

β) Βιβλίο πρακτικών Συνεδριάσεων της Γ.Σ. των αντιπροσώπων των μελών.

γ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων του Δ.Σ..

δ) Βιβλίο πρακτικών συνεδριάσεων της Ελεγκτικής Επιτροπής.

ε) Βιβλίο Ταμείου, στο οποίο καταχωρούνται τακτικά και κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και οι πληρωμές. Τα γραμμάτια εισπράξεων πριν από τη χρησιμοποίηση τους αριθμούνται και θεωρούνται από την Ελεγκτική Επιτροπή.

στ) Βιβλίο Περιουσίας, στο οποίο φαίνεται με λεπτομέρειες όλη η κινητή κι ακίνητη περιουσία της Ομοσπονδίας.

Τα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται για τα παραπάνω στοιχεία σύμφωνα με τους όρους αυτού του Καταστατικού.

ΙΙ. Το Δ.Σ. της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. είναι υποχρεωμένο να ενημερώνει τον φάκελο της Ομοσπονδίας, που τηρείται στο Πρωτοδικείο Αθήνας, με τα παρακάτω έγγραφα:

α) Με το Καταστατικό, που έχει εγκριθεί με απόφαση του Πρωτοδικείου.

β) Με το κείμενο κάθε τροποποίησης του Καταστατικού μαζί με το μη τροποποιημένο κείμενο του.

γ) Με πίνακα των μελών της Διοίκησης της Ομοσπονδίας κάθε φορά, μαζί με αντίγραφο της απόφασης με την οποία εκλέχθηκε κάθε μέλος της Διοίκησης και με την ιδιότητα που φέρει τώρα.

ΙΙΙ. Όλα τα έγγραφα της Ομοσπονδίας που απευθύνονται σε τρίτους πρέπει να περιέχουν:

α) την επωνυμία της Ομοσπονδίας,

β) την έδρα και την ακριβή διεύθυνση της,

γ) τον αριθμό εγγραφής στο βιβλίο επαγγελματικών Σωματείων του Πρωτοδικείου Αθηνών.


Άρθρο 52ο

ΗΘΙΚΕΣ ΑΜΟΙΒΕΣ

1.  Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μπορεί με απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών, να απονέμει ηθικές αμοιβές και διακρίσεις, σε Σωματεία-Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας καθώς και σε καθένα μέλος των Σωματείων-Ενώσεων μελών της, που έδειξαν εξαιρετικό ήθος, ζήλο, εργατικότητα ή οπωσδήποτε με τις ενέργειες τους και τις δραστηριότητες τους γενικά συντέλεσαν στην πρόοδο, προβολή και επιτυχία των σκοπών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π..

2.  Στα γραφεία της Ομοσπονδίας στην Αθήνα θα στεγάζονται μόνιμα χωρίς ανταλλάγματα και τα γραφεία της ενωσης Πρακτόρων Προ-Πο Αττικής Πειραιώς (Ε.Π.Π.Α.Π.) επειδή προσέφερε πολλές υπηρεσίες για την ίδρυση της Ομοσπονδίας.


Άρθρο 53ο

ΔΙΑΛΥΣΗ

Η Ομοσπονδία δεν διαλύεται για κανένα λόγο εκτός αν τα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της, μειωθούν σε λιγότερα από δύο (2). Όλη η περιουσία της, κινητή και ακίνητη, σε περίπτωση διάλυσης περιέρχεται στο Ταμείο των προγραμμάτων Πρόνοιας για τους επαγγελματίες πράκτορες των παιχνιδιών πρόγνωσης.

 

Άρθρο 54ο

ΣΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΗΜΑΤΑ

Η Ομοσπονδία έχει σφραγίδα και σημαία . Η σφραγίδα είναι κυκλική και φέρει τις λέξεις «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ» έδρα «ΑΘΗΝΑ», «έτος ίδρυσης 1984» και στη μέση την παράσταση δύο (2) διασταυρωμένων κλαδιών δάφνης που περικλείουν τον χάρτη της Ελλάδας.

Η σημαία της Ομοσπονδίας είναι γαλανόλευκη, που έχει στο πάνω δεξιό 4μόριο την παράσταση της σφραγίδας.

 

Άρθρο 55ο

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΩΝ

Όλα τα Σωματεία-Ενώσεις μέλη της Ομοσπονδίας είναι υποχρεωμένα να τροποποιήσουν και να προσαρμόσουν το καταστατικό τους σύμφωνα με αυτό το καταστατικό, άλλως διαγράφονται μετά από ένα εξάμηνο από την Ομοσπονδία με απόφαση του Δ.Σ. της.

 

Άρθρο 56ο

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗ Γ.Σ. ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ-

ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΡΘΡΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

1.    Κάθε τι που δεν προβλέπεται από αυτό το καταστατικό, ρυθμίζεται κάθε φορά από τη Γ. Σ. των αντιπροσώπων ή το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, με βάση τους νόμους του κράτους και σύμφωνα με τη νομοθεσία για τα επαγγελματικά σωματεία, που ισχύει κάθε φορά.

2.    Σε κάθε περίπτωση, το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας, με σχετική πλειοψηφία, αποφαίνεται σχετικά με την ερμηνεία των άρθρων του καταστατικού, μετά από εισήγηση του νομικού Συμβούλου της Ομοσπονδίας.

 

Άρθρο 57ο

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Το Καταστατικό αυτό, που αποτελείται από πενήντα εφτά (57) άρθρα, συντάχθηκε, εγκρίθηκε κατ΄ άρθρο και στο σύνολο του από τους αντιπροσώπους των ιδρυτικών Σωματείων-Ενώσεων μελών, που συνήλθαν στην Αθήνα την 8η Απριλίου του 1984 και τροποποιήθηκε κατά την Γενική Συνέλευση της 11/12/2006 και υπογράφεται όπως ακολουθεί.

 

Η  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 ΑΘΗΝΑ ΒΥΘΟΥΛΚΑ                                    ΚΙΜΩΝ ΚΛΩΝΑΡΗΣ

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο