HomePress & MediaΑνακοινώσειςΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΤΥΧΕΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

Άρθρο 1

Ποιο είναι το νόημα της τελευταίας περιόδου της περίπτωσης β΄, όπου ειδικότερα αναφέρεται ότι «[τ]υχερό παίγνιο είναι και το στοίχημα», αλλά και ποια «νέα» παιχνίδια καταλαμβάνει ο ορισμός του Στοιχήματος που παρατίθεται στην περίπτωση γ΄ του εν λόγω άρθρου, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης»;

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (άρθρο 1 του Π.Δ. 250/1997, άρθρο 2, παρ. 1 του Ν. 2433/1996) η διαχείριση των «Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» ασκείται από την ΟΠΑΠ Α.Ε., προϋπόθεση δε για τη συμμετοχή στα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» είναι η καταβολή ορισμένου χρηματικού αντιτίμου από τον συμμετέχοντα στον εξουσιοδοτημένο πράκτορα της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Εξάλλου, δυνάμει του άρθρου 27, παρ. 2α του Ν. 2843/2000 υπογράφτηκε η από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών, που διεξάγονταν ήδη τότε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. – μεταξύ άλλων και τα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης απόδοσης» – πλέον συγκεκριμένων ρητά κατονομαζόμενων νέων παιχνιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αυτονόητα δηλαδή και μέσω διαδικτύου.

Προς το σκοπό δε της διασφάλισης των απορρεόντων από την ανωτέρω σύμβαση δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία είχε ήδη δυνάμει του Π.Δ. 228/1999 μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας – τα μέρη συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν ότι «[τ]ο Δημόσιο δεν δύναται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης να εισάγει ή να παραχωρεί δικαίωμα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην του ΟΠΑΠ, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή παιχνιδιού, το οποίο υπάγεται στα παιχνίδια ή στις κατηγορίες παιχνιδιών που η διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ» (άρθρο 10 της σύμβασης), αφετέρου δε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας αναφορικά με την ανάληψη της διεξαγωγής και διαχείρισης κάθε νέου παιχνιδιού, του οποίου η διεξαγωγή θα επιτραπεί από το νόμο και ότι μόνον σε περίπτωση που επί της σχετικής πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε αρνηθεί να αναλάβει της διεξαγωγή του είτε δεν εκδηλώσει ρητά το ενδιαφέρον της να αναλάβει την διεξαγωγή του εντός τετραμήνου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να αναθέσει την διεξαγωγή του σε τρίτο, με τον πρόσθετο περιορισμό ότι κάθε μελλοντικό παιχνίδι που αφορά αθλητικά γεγονότα μπορεί να ανατεθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 11 της σύμβασης). Σημειωτέον ότι με βάση και τις πρόσφατες αποφάσεις του ΔΕΚ η διατήρηση του μονοπωλίου της ΟΠΑΠ Α.Ε. εμφανίζεται σύμφωνη με το κοινοτικό δίκαιο.

Εν όψει των ανωτέρω, λοιπόν, και δεδομένου ότι κατά ρητή πρόβλεψη της ίδιας της από 15-12-2000 σύμβασης (άρθρο 18), αυτή δύναται να τροποποιηθεί μόνον με νεότερη συμφωνία των μερών, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάστρωση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται συμβατικά έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.

Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που η ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία σημειωτέον εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις 29-01-2001 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 720/22-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης – έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., αλλά και έχει προβεί κατ’ επιταγή της περί ης ο λόγος σύμβασης σε επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος κ.λπ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη.

Συνεπώς, ενδεχόμενη παραβίαση της συμβατικής αυτής υποχρέωσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα και των 5.000 περίπου πρακτόρων, θα συνεπάγεται την ίδρυση ενοχικής αξίωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. για αποζημίωση, καθώς και αντίστοιχες ενοχικές αξιώσεις των 5.000 περίπου πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε., που συναποτελούν το μοναδικό νόμιμο δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της και οι οποίοι επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. τα απορρέοντα από το συμβατικό-νομικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία των πρακτορείων νόμιμα δικαιώματά τους με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο.

Σημειώνουμε, συναφώς, ότι οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέλη των σωματείων-μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχουν συμβληθεί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με ατομικές συμβάσεις, με τις οποίες τους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια πρακτόρευσης αορίστου χρόνου όλων των παιγνίων τα οποία οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και κάθε νέου παιχνιδιού ή υπηρεσίας που τυχόν που οργανώσει ή παράσχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με το προοίμιο των εν λόγω συμβάσεων, ειδικώς όσον αφορά στα τυχερά παίγνια, για τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τους, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο ή και για όσα άλλα της ανατεθούν υπό καθεστώς αποκλειστικότητας σύμφωνα με την ίδια ως άνω σύμβαση ή ενδεχόμενη ανανέωσή της, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του δικτύου των ενεργών πρακτόρων, οι οποίοι αποτελούν σήμερα το μοναδικό δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της. Σημειωτέον ότι η νομιμότητα και εγκυρότητα και μάλιστα αναδρομικά του περιεχομένου των συμβάσεων των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ Α.Ε. διαπιστώθηκε και με την πολύ πρόσφατη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 3905/2010.

Επί τη βάσει των παραπάνω, τονίζουμε ότι σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν τηρήσει τις συμβατικές-νομικές του δεσμεύσεις επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα των 5.000 περίπου πρακτόρων, οι πράκτορες έχοντας πλήρη επίγνωση του νομικού-συμβατικού καθεστώτος, που τους διέπει, επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο τα νόμιμα δικαιώματά τους.

Άρθρο 2

Ποιο είναι το νόημα της παραγράφου 2 του εν λόγω άρθρου; Γεννάται ερμηνευτική ασάφεια, ιδίως από συστηματική άποψη, σε σχέση με την τελευταία περίοδο της περίπτωσης β΄ και την περίπτωση γ΄ του άρθρου 1 (βλ. σχόλια επί της εν λόγω διάταξης), αλλά και σε σχέση με τις ισχύουσες περί «Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» διατάξεις. Επισημαίνουμε ότι από τη γραμματική διατύπωση της διάταξης της παραγράφου 2 του άρθρου 2 συνάγεται ότι διατηρείται σε ισχύ όλο το πλέγμα των νομικών διατάξεων, που συναπαρτίζουν το νομικό καθεστώς της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΟΔΙΕ Α.Ε. αναφορικά με την άσκηση των παιχνιδιών, η διαχείριση και διεξαγωγή των οποίων, τους έχει ανατεθεί μέχρι σήμερα, μεταξύ των οποίων και τα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης» στην ΟΠΑΠ Α.Ε., πράγμα το οποίο, όμως, δεν αποτυπώνεται στις υπόλοιπες επιμέρους διατάξεις του υπόψη προσχεδίου νόμου, που αποτελεί το αντικείμενο της διαβούλευσης.

Άρθρο 3

Η εν λόγω διάταξη θα έπρεπε να συμπληρωθεί με σχετική για την ΟΠΑΠ Α.Ε. και το δίκτυο των πρακτόρων αυτής μνεία, εν είδει εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης διοικητικής άδειας αναφορικά με το στοίχημα μέσω διαδικτύου, καθώς οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε. διαθέτουμε ήδη ενιαία άδεια πρακτόρευσης όλων των παιχνιδιών της – μεταξύ άλλων και των πάσης φύσεως «Στοιχημάτων Προκαθορισμένης ή μη απόδοσης», τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο (βλ. σχόλια επί του άρθρου 1), άρα και μέσω διαδικτύου.

Άρθρο 4

Αναφορικά με την παράγραφο 2 του εν λόγω άρθρου σημειώνουμε ότι, μεταξύ των μελών, της Συμβουλευτικής Επιτροπής, θα πρέπει να ορίζεται και εκπρόσωπος της ΟΠΑΠ Α.Ε. και της ΠΟΕΠΠΠ, καθώς αυτονόητα αποτελούν κύριους φορείς της ελληνικής αγοράς παιγνίων, που προωθούν το υπεύθυνο παιχνίδι και μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των διαδικτυακών συναλλαγών.

Αναφορικά με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου παρατηρούμε ότι είναι γενική και αόριστη και γι’ αυτό ασαφής η αναφορά σε «διεθνείς κανόνες και προδιαγραφές», με συνέπεια να υπάρχει ανασφάλεια δικαίου.

Άρθρο 5

Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 3 του εν λόγω άρθρου θα πρέπει να συμπληρωθεί με ρητή πρόβλεψη περί του ότι η ατομική κάρτα παίκτη θα αφορά και στα παίγνια που διεξάγονται μέσω τερματικών με οθόνη.

Αναφορικά με την περίπτωση ιβ΄ της παραγράφου 3 του ίδιου άρθρου σημειώνουμε ότι θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι υπάρχει ήδη το δίκτυο των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε. Το γεγονός αυτό θα πρέπει, βέβαια, εν γένει να ληφθεί υπόψη και να αποτυπωθεί στην εν λόγω εξουσιοδοτική διάταξη, προκειμένου το περιεχόμενο του Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων, με τον οποίο θα ρυθμιστούν τα ζητήματα, που απαριθμούνται στην παράγραφο 3, να συνάδουν με το νομικό και συμβατικό καθεστώς λειτουργίας των πρακτορείων τη ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 6

Αναφορικά με τις περιπτώσεις α΄ και δ΄ της παραγράφου 1 του εν λόγω άρθρου σημειώνουμε ότι θα πρέπει να διατυπωθεί κατά τρόπο ρητό ότι λογισμική παρακολούθηση θα εκτείνεται στην πλήρη καταγραφή όλων των δεδομένων, που αφορούν στην κάθε μεμονωμένη συμμετοχή οποιουδήποτε παίκτη για όλα τα παιχνίδια.

Άρθρο 8

Αναφορικά με την απαγόρευση που ιδρύεται με την παράγραφο 4 του εν λόγω άρθρου, φαίνεται αναγκαία η συμπλήρωση της γραμματικής διατύπωσης προς διευκρίνιση και επεξήγηση του περιορισμού που θεσπίζεται.

Περαιτέρω, επισημαίνουμε ότι είναι απολύτως ασαφές το νόημα της παραγράφου 6 του εν λόγω άρθρου. Πιο συγκεκριμένα, λόγω της γενικής διατύπωσης είναι ασαφές το ποιες περιπτώσεις επιδιώκεται από το νομοθέτη να καταληφθούν από το πεδίο εφαρμογής της εν λόγω διάταξης.

Άρθρο 10

Η παράγραφος 1 του εν λόγω άρθρου πρέπει να αναδιατυπωθεί, ώστε να προβλέπεται ως υποχρεωτική η έκδοση ατομικής κάρτας παίκτη για όλων των ειδών τα παίγνια.

Άρθρο 13

Ποιο είναι το νόημα της παραγράφου 4 του εν λόγω άρθρου; Επισημαίνουμε, ωστόσο, το αυτονόητο, ότι, δηλαδή, η απαγόρευση της εμπορικής επικοινωνίας δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αφορά στο δίκτυο των πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρα 17 και 22

Επισημαίνουμε για άλλη μία φορά (βλ. σχόλια επί του άρθρου 1) ότι, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου οποιαδήποτε άδεια αναφορικά με τη διαχείριση και διεξαγωγή οποιουδήποτε νέου παιχνιδιού καταρχήν μπορεί να δοθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και μόνον σε περίπτωση άρνησης της τελευταίας να το αναλάβει είναι δυνατή η ανάθεση της εκμετάλλευσης του σε τρίτο. Επίσης, το Στοίχημα δεν αποτελεί νέο παιχνίδι, αλλά αποτελεί ένα πλέγμα παιχνιδιών, αυτών των «Στοιχημάτων προκαθορισμένης ή μη απόδοσης», το οποίο ήδη διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε. και διαθέτει στο κοινό κατ’ αποκλειστικότητα μέσω των ειδικά προς το σκοπό αυτό εξουσιοδοτημένων πρακτορείων της, τα δε παιχνίδια αυτά η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα να διεξαγάγει με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, δηλαδή και διαδικτυακώς.

Με αυτά τα δεδομένα, στο σύνολό τους οι διατάξεις του άρθρου 17 και κατ’ επέκταση και του άρθρου 22 του υπόψη προσχεδίου νόμου έρχονται σε πλήρη αντίθεση με την από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και του Ελληνικού Δημοσίου και ως εκ τούτου αποτελεί κατάφωρη παραβίαση αυτής, αλλά και αντανακλαστικώς σε ανεπίτρεπτη κατάλυση των δικαιωμάτων των πρακτόρων, που απορρέουν από τις συμβάσεις, που έχουν υπογράψει οι πράκτορες με την ΟΠΑΠ Α.Ε.

Επαναλαμβάνουμε συναφώς τα ακόλουθα:

Δυνάμει του άρθρου 27, παρ. 2α του Ν. 2843/2000 υπογράφτηκε η από 15-12-2000 σύμβαση μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΟΠΑΠ Α.Ε., με την οποία παραχωρήθηκε από το Ελληνικό Δημόσιο στην ΟΠΑΠ Α.Ε. για χρονικό διάστημα είκοσι (20) ετών το αποκλειστικό δικαίωμα της διεξαγωγής, διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας των παιχνιδιών, που διεξάγονταν ήδη τότε από την ΟΠΑΠ Α.Ε. – μεταξύ άλλων και τα πάσης φύσεως «Στοιχήματα Προκαθορισμένης απόδοσης» – πλέον συγκεκριμένων ρητά κατονομαζόμενων νέων παιχνιδιών. Μάλιστα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παραπάνω σύμβασης το εν λόγω αποκλειστικό δικαίωμα η ΟΠΑΠ Α.Ε. δύναται να ασκεί με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο ή μέσο παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, αυτονόητα δηλαδή και μέσω διαδικτύου.

Προς το σκοπό δε της διασφάλισης των απορρεόντων από την ανωτέρω σύμβαση δικαιωμάτων της ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία είχε ήδη δυνάμει του Π.Δ. 228/1999 μετατραπεί σε ανώνυμη εταιρεία, η οποία λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας – τα μέρη συμφώνησαν, μεταξύ άλλων, αφενός μεν ότι «[τ]ο Δημόσιο δεν δύναται κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης να εισάγει ή να παραχωρεί δικαίωμα διαχείρισης, οργάνωσης και λειτουργίας σε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου πλην του ΟΠΑΠ, που σχετίζεται με τη διεξαγωγή παιχνιδιού, το οποίο υπάγεται στα παιχνίδια ή στις κατηγορίες παιχνιδιών που η διαχείριση, οργάνωση και λειτουργία τους έχει χορηγηθεί αποκλειστικά στον ΟΠΑΠ» (άρθρο 10 της σύμβασης), αφετέρου δε ότι η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει δικαίωμα πρώτης προτεραιότητας αναφορικά με την ανάληψη της διεξαγωγής και διαχείρισης κάθε νέου παιχνιδιού, του οποίου η διεξαγωγή θα επιτραπεί από το νόμο και ότι μόνον σε περίπτωση που επί της σχετικής πρότασης του Ελληνικού Δημοσίου, η ΟΠΑΠ Α.Ε. είτε αρνηθεί να αναλάβει της διεξαγωγή του είτε δεν εκδηλώσει ρητά το ενδιαφέρον της να αναλάβει την διεξαγωγή του εντός τετραμήνου, το Ελληνικό Δημόσιο έχει δικαίωμα να αναθέσει την διεξαγωγή του σε τρίτο, με τον πρόσθετο περιορισμό ότι κάθε μελλοντικό παιχνίδι που αφορά αθλητικά γεγονότα μπορεί να ανατεθεί μόνον στην ΟΠΑΠ Α.Ε. (άρθρο 11 της σύμβασης).

Εν όψει των ανωτέρω, λοιπόν, και δεδομένου ότι κατά ρητή πρόβλεψη της ίδιας της από 15-12-2000 σύμβασης (άρθρο 18), αυτή δύναται να τροποποιηθεί μόνον με νεότερη συμφωνία των μερών, πρέπει να ληφθεί υπόψη κατά την κατάστρωση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου που θα κατατεθεί προς ψήφιση στη Βουλή, ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεσμεύεται συμβατικά έναντι της ΟΠΑΠ Α.Ε., τουλάχιστον για το χρονικό διάστημα ισχύος της από 15-12-2000 σύμβασης, να μην παραχωρήσει σε τρίτο με οποιονδήποτε τρόπο, δηλαδή ούτε συμβατικώς ούτε μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας ή απλής διοικητικής αδειοδότησης, κανένα δικαίωμα που θίγει το χορηγηθέν αποκλειστικό δικαίωμα της ΟΠΑΠ Α.Ε., όπως αυτό περιγράφεται παραπάνω.

Πολλώ δε μάλλον δεν είναι νοητή η παραχώρηση ανάλογων δικαιωμάτων σε τρίτους, στο βαθμό που η ΟΠΑΠ Α.Ε. – η οποία σημειωτέον εισήχθη στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών στις 29-01-2001 δυνάμει της υπ’ αριθμ. 720/22-12-2000 κοινής υπουργικής απόφασης – έχει δώσει ως αντάλλαγμα για την εν λόγω παραχώρηση το ποσό των 110.000.000.000 δρχ., αλλά και έχει προβεί κατ’ επιταγή της περί ης ο λόγος σύμβασης σε επενδύσεις για τη βελτίωση του συστήματος κ.λπ., ακριβώς με την προοπτική της μονοπωλιακής εκμετάλλευσης των τυχερών παιχνιδιών στην Ελλάδα, τουλάχιστον μέχρι τον Οκτώβριο του 2020 υπολογίζοντας σε ανάλογα κέρδη. Συνεπώς, ενδεχόμενη παραβίαση της συμβατικής αυτής υποχρέωσης από μέρους του Ελληνικού Δημοσίου θα συνεπάγεται την ίδρυση ενοχικής αξίωσης της ΟΠΑΠ Α.Ε. για αποζημίωση, την ικανοποίηση της οποίας λογικώς θα επιδιώξουν τα μέλη της διοίκησης της ΟΠΑΠ Α.Ε., ώστε να μην έρθουν αντιμέτωπα με ποινικές κυρώσεις ως συνέπεια συνειδητής απεμπόλησης δικαιωμάτων, που αποτελούν περιουσία της εταιρείας, αλλά εμμέσως και των 5.000 πρακτόρων, που αποτελούν το μοναδικό δίκτυο πώλησης των παιχνιδιών της.

Σημειώνουμε, συναφώς, ότι οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., μέλη των σωματείων-μελών της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. έχουν συμβληθεί με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με ατομικές συμβάσεις, με τις οποίες τους έχει χορηγηθεί ενιαία άδεια πρακτόρευσης αορίστου χρόνου όλων των παιγνίων τα οποία οργανώνει, λειτουργεί και διαχειρίζεται η ΟΠΑΠ Α.Ε., καθώς και κάθε νέου παιχνιδιού ή υπηρεσίας που τυχόν που οργανώσει ή παράσχει η ΟΠΑΠ Α.Ε. στο μέλλον. Μάλιστα, σύμφωνα με το προοίμιο των εν λόγω συμβάσεων, ειδικώς όσον αφορά στα τυχερά παίγνια, για τα οποία η ΟΠΑΠ Α.Ε. έχει το αποκλειστικό δικαίωμα οργάνωσης, λειτουργίας, διαχείρισης και διεξαγωγής τους, σύμφωνα με την από 15-12-2000 σύμβασή της με το Ελληνικό Δημόσιο ή και για όσα άλλα της ανατεθούν υπό καθεστώς αποκλειστικότητας σύμφωνα με την ίδια ως άνω σύμβαση ή ενδεχόμενη ανανέωσή της, η ΟΠΑΠ Α.Ε. δεσμεύεται να τα διαθέτει κατ’ αποκλειστικότητα μέσω του δικτύου των ενεργών πρακτόρων, οι οποίοι αποτελούν σήμερα το μοναδικό δίκτυο διάθεσης των παιχνιδιών της. Σημειωτέον ότι η νομιμότητα και εγκυρότητα και μάλιστα αναδρομικά του περιεχομένου των συμβάσεων των πρακτόρων με την ΟΠΑΠ Α.Ε. διαπιστώθηκε και με την πολύ πρόσφατη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 3905/2010.

Επί τη βάσει των παραπάνω, τονίζουμε ότι σε περίπτωση που το Ελληνικό Δημόσιο δεν τηρήσει τις συμβατικές-νομικές του δεσμεύσεις επί ζημία της ΟΠΑΠ Α.Ε. και συνακόλουθα των 5.000 περίπου πρακτόρων, που αποτελούν το μοναδικό νόμιμο δίκτυο της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι πράκτορες έχοντας πλήρη γνώση των συμβατικών και νόμιμων δικαιωμάτων τους, επιφυλάσσονται να ασκήσουν αυτά αυτοτελώς σε σχέση με την ΟΠΑΠ Α.Ε. με οποιονδήποτε πρόσφορο νόμιμο τρόπο.

Τέλος, επισημαίνουμε ότι, δεδομένου ότι με το υπόψη προσχέδιο νόμου επιχειρείται η εγκατάσταση και λειτουργία παιγνιομηχανημάτων, στα οποία θα διεξάγονται ιδιαιτέρως εθιστικά παιχνίδια, η διάθεση και κατανομή τους δεν θα πρέπει να είναι διάσπαρτη και ανεξέλεγκτη, αλλά σε συγκεκριμένα σημεία, και δη στα ήδη υφιστάμενα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε., τα οποία μπορούν να ανταποκριθούν και μάλιστα αμέσως στις απαιτήσεις για την προστασία από τον εθισμό από τα τυχερά παιχνίδια και να εξασφαλίσουν την ασφαλή διεξαγωγή τους, όπως, άλλωστε κάνουν εδώ και πενήντα χρόνια.

Άρθρο 20

Αναφορικά με τις πιστοποιήσεις τύπου Α΄ και Β΄, όπως περιγράφονται στις περιπτώσεις α΄ και β΄ του εν λόγω άρθρου, πρέπει ρητά να γίνει μνεία περί του ότι τα πρακτορεία της ΟΠΑΠ Α.Ε. θα εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης τέτοιας πιστοποίησης, διότι τα καταστήματα αυτά είναι ήδη αδειοδοτημένα, η δε αδειοδότησή τους έλαβε χώρα επί τη βάσει της πλήρωσης των κριτηρίων και προυποθέσεων για τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και των θεμελιωδών αρχών της εκμετάλλευσης και διεξαγωγής των τυχερών και μη τυχερών παιχνιδιών, όπως η εμπέδωση της δημόσιας τάξης, η προστασία του κοινού από τον εθισμό στα τυχερά παιχνίδια, η πρόληψη της απάτης και η καταστολή του εγκλήματος και τις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, η προστασία των ανηλίκων και των καταναλωτών, η εξασφάλιση της διαφάνειας και του αδιάβλητου των τυχερών παιχνιδιών, ο έλεγχος των όρων διεξαγωγής της3 στοιχηματικής δραστηριότητας και της συμμετοχής του κοινού σε αυτήν κ.λπ. Εξάλλου, πρόκειται για χώρους, οι οποίοι έχουν αδειοδοτηθεί ως κατεξοχήν αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών.

Άρθρο 29 και 8

Αναφορικά με τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στα εν λόγω άρθρα αναφορικά με τη διασφάλιση του υπεύθυνου παιχνιδιού και την προστασία των ανηλίκων, παρατηρούμε ότι αυτές δεν παρίστανται επαρκείς για την επίτευξη του επιδιωκόμενου σκοπού. Για το λόγο αυτό, οι σχετικές ρυθμίσεις θα πρέπει να κινούνται στα ίδια πλαίσιο με αυτές που ισχύουν για τον τρόπο και τον έλεγχο της διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ Α.Ε. και τους όρους και τις προϋποθέσεις της συμμετοχής των παικτών σε αυτά, ώστε, πέραν από την εμπέδωση της δημόσιας τάξης, να μην δημιουργείται ανεπίτρεπτο συγκριτικό πλεονέκτημα για τους εκμεταλλευόμενους τα παίγνια που θα εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του υπόψη προσχεδίου νόμου (εφόσον αυτό υπερψηφιστεί ως νομοσχέδιο) σε σχέση με τους ήδη εκμεταλλευόμενους τυχερά παίγνια, όπως οι πράκτορες της ΟΠΑΠ Α.Ε., οι οποίοι ήδη διαχειρίζονται τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ Α.Ε. υπό καθεστώς που εγγυάται τόσο την τήρηση των κανόνων της δημόσιας τάξης όσο και τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ των διαφόρων φορέων, που δραστηριοποιούνται στην αγορά των τυχερών παιγνίων.

Άρθρο 30

Αναφορικά με την παράγραφο 3 του εν λόγω άρθρου σημειώνουμε ότι η απαγόρευση της μεσολάβησης τρίτου ως προς την καταβολή του τιμήματος για τη συμμετοχή σε τυχερό παίγνιο θα πρέπει να αφορά και τους εκμεταλλευόμενους internet-café.

Άρθρο 37

Αναφορικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της Ε.Ε.Ε.Π. από τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών κατά το μεταβατικό στάδιο μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών σύστασης και διορισμού των μελών της Ε.Ε.Ε.Π., επισημαίνουμε ότι ο έλεγχος της αγοράς κατά το μεταβατικό αυτό στάδιο δεν θα είναι επαρκής, καθώς το προσωρινώς αρμόδιο για την εποπτεία της αγοράς αυτό όργανο δεν θα διαθέτει την αναγκαία τεχνογνωσία και τα μέσα, που θα διαθέτει η προς σύσταση Ε.Ε.Ε.Π., με αποτέλεσμα να μην επιτυγχάνεται ο κύριος σκοπός του νόμου, που είναι η προστασία της δημόσιας τάξης και η καταπολέμηση του παράνομου επίγειου ή/και διαδικτυακού τζόγου. Αυτό έχει αποδείξει η εμπειρία πολλών ευρωπαϊκών κρατών, όπως η Γαλλία και η Αγγλία. Συνεπώς, προτείνεται η αναστολή των διαδικασιών αδειοδότησης και εν γένει λειτουργίας της αγοράς των «νέων» παιγνίων μέχρι την σύσταση και πλήρη στελέχωση της Ε.Ε.Ε.Π.

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο