HomePress & MediaΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

                        ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΜΑΡΝΗ 56, 104 37 ΑΘΗΝΑ, ΤΗΛ. 210 5223580 – FAX: 210 5229289

Web site: www.poeppp.org e-mail: prpoeppp@otenet.gr

 

Αρ.πρωτ. Δ-1480

Προς: ΟΠΑΠ Α.Ε.                                                      Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2011

Υπόψη: κ.κ. Ι. Σπανουδάκη

Κοιν:           Γ. Γανωτή

                   Κ. Αγγελοπούλου

                  Διοικητικού Συμβουλίου

 

Θέμα: Η από μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. απαίτηση καταβολής από τους υποψήφιους πράκτορες χρηματικού ποσού για τη διασφάλιση των εισπράξεών της, στο πλαίσιο μεταβίβασης επιχειρήσεων πρακτορείων

Σχετ.: απόφαση του ΔΣ της ΟΠΑΠ Α.Ε. της 9ης Συνεδρίασης της 31.03.2011 (θέμα 4ο) «Πολιτική διαχείρισης μεταβολών αδειών πρακτόρων (μεταβιβάσεις, σύσταση εταιρειών και μεταφορές)»

Αξιότιμοι κύριοι,

Το τελευταίο χρονικό διάστημα έχει περιέλθει σε γνώση μας από πράκτορες, που επιθυμούν να μεταβιβάσουν την επιχείρησή τους αλλά και ενδιαφερόμενους υποψήφιους νέους πράκτορες, οι οποίοι επιθυμούν να εισέλθουν στο επάγγελμα μέσω της διαδικασίας της μεταβίβασης σε αυτούς επιχειρήσεων πρακτορείων, η τήρηση μίας καθόλα καταχρηστικής πρακτικής από μέρους της ΟΠΑΠ Α.Ε. Αναφερόμαστε στην μονομερή επιβολή και εφαρμογή από μέρους της εταιρείας σας ενός πρόσθετου όρου – μη προβλεπόμενου από την από 28-09-2009 σύμβαση (στο εξής «Σύμβαση») – ως πρόσθετη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας μεταβίβασης επιχειρήσεων πρακτορείων.

Πρόκειται για την απαίτηση καταβολής από μέρους του εκάστοτε υποψήφιου νέου πράκτορα χρηματικού ποσού για τη διασφάλιση των εισπράξεων της εταιρείας σας, μια πρόσθετη προϋπόθεση την οποία εφαρμόζετε μονομερώς σε εκτέλεση της από 31-03-2011 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σας με θέμα «Πολιτική διαχείρισης μεταβολών αδειών πρακτόρων (μεταβιβάσεις, σύσταση εταιρειών και μεταφορές)». Ειδικότερα, στην ανωτέρω απόφαση αναφέρονται σχετικά τα εξής: «Ο νέος Πράκτορας για να λειτουργήσει το πρακτορείο του θα πρέπει να καταβάλλει: (α) […] και (β) ποσό για τη διασφάλιση των εισπράξεων της Εταιρείας το οποίο θα αποτελεί το πιστωτικό του όριο. Το ποσό αυτό είναι ίσο με το μέσο εβδομαδιαίο τζίρο του τελευταίου εξαμήνου (και σε περίπτωση έλλειψης διαθεσίμων στοιχείων με το μέσο εβδομαδιαίο τζίρο του τελευταίου εξαμήνου της περιοχής) και όχι μικρότερο των 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αναπροσαρμόζεται σε τακτά διαστήματα, ανάλογα με την εξέλιξη των εισπράξεων του».

Εμμέσως με την εν λόγω απόφαση επιχειρείται μονομερής αναπροσαρμογή του ποσού της εγγύησης ύψους 600 ευρώ, που καταβάλλουν οι πράκτορες για την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους από τη Σύμβαση, προφανώς για να παρακαμφθεί το άρθρο 21, παρ. 2 της Σύμβασης δηλ. ο όρος ότι η εγγύηση που καταβάλλουν οι πράκτορες, στο πλαίσιο της Σύμβασης, δύναται να αναπροσαρμοστεί μόνο με τη σύμφωνη γνώμη της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

Η ανωτέρω πρακτική σας δεν μπορεί να βρει νόμιμο έρεισμα στην από 31-03-2011 απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας σας, διότι αυτή έρχεται σε αντίθεση τόσο με το νόμο όσο και με τη Σύμβαση, που ο ΟΠΑΠ έχει υπογράψει με το σύνολο των ενεργών πρακτόρων, και στη σύναψη της οποίας ο ΟΠΑΠ οφείλει να προβαίνει, όταν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις μεταβίβασης επιχειρήσεων πρακτορείων υφιστάμενων πρακτόρων. Αναλυτικότερα, αναφορικά με το αντισυμβατικό και παράνομο της ανωτέρω απόφασης του διοικητικού σας συμβουλίου, αλλά και της σχετικής πρακτικής σας στις διαδικασίες των μεταβιβάσεων των επιχειρήσεων πρακτορείων, παρατηρητέα τα εξής:

  1. Δεν υπάρχει ρητός όρος στη Σύμβαση που να προβλέπει την καταβολή από το νέο πράκτορα χρηματικού ποσού για τη διασφάλιση των εισπράξεων του ΟΠΑΠ ως προϋπόθεση για τη μεταβίβαση της επιχείρησης πρακτορείου.
  2. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΟΠΑΠ έχει δικαίωμα να επιβάλλει μονομερώς πρόσθετους όρους προβλέπονται ρητά από τη Σύμβαση, και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι στις περιπτώσεις αυτές περιλαμβάνεται και η μονομερής επιβολή από μέρους του ΟΠΑΠ πρόσθετων οικονομικών υποχρεώσεων.
  3. Περαιτέρω από τη συστηματική ερμηνεία των όρων της Σύμβασης, ερμηνευόμενων σύμφωνα με την καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη, προκύπτει καταρχάς ότι ο ΟΠΑΠ δεν δικαιούται να επιβάλλει μονομερώς τόσο στους υφιστάμενους όσο και στους υποψήφιους πράκτορες καμία πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση προς διασφάλιση των εισπράξεών του, στο βαθμό που αυτό γίνεται χωρίς εύλογη αιτία προκύπτουσα τυχόν από μια προηγούμενη ασυνεπή συμπεριφορά ή αποδεδειγμένη αφερεγγυότητα συγκεκριμένου προσώπου.
  4. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η επιβολή μονομερώς από μέρους του ΟΠΑΠ αυτής της πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης υπό τις δεδομένες συνθήκες που εφαρμόζεται το μέτρο αυτό, δηλ. αδιακρίτως, χωρίς εύλογη αιτία σε εξατομικευμένη βάση, και δη αδιαφανώς, καθώς ο ενδιαφερόμενος πράκτορας δεν ενημερώνεται εγγράφως, αλλά και σε διάψευση της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης τόσο του υφιστάμενου όσο και του νέου πράκτορα ότι δεν θα επιβληθεί τέτοιος όρος, στο βαθμό που αυτός ο πρόσθετος όρος γνωστοποιείται στον υποψήφιο πράκτορα μετά την έγκριση της μεταβίβασης της εκάστοτε επιχείρησης πρακτορείου, είναι καταχρηστική. Η καταχρηστικότητα αυτή ενισχύεται και από το γεγονός ότι ο ΟΠΑΠ διαθέτει βάσει της Σύμβασης πληθώρα άλλων δικαιωμάτων, η άσκηση των οποίων του επιτρέπει να εντοπίσει και να αντιμετωπίσει αμέσως και αποτελεσματικά το φαινόμενο αφερέγγυων πακτόρων (π.χ. μηχανισμός άμεσης και συχνής εκκαθάρισης συναλλαγών, ολιγοήμερη προθεσμία εξόφλησης απαιτήσεων, δυνατότητα επιβολής ποινικών ρητρών, καταγγελίας της Σύμβασης και άμεσης διακοπής της συνεργασίας με τον αφερέγγυο Πράκτορα μέσω του online συστήματος κλπ.). Στο πλαίσιο αυτό επιβαρυντικές για τον ΟΠΑΠ συνθήκες συνιστούν επιπλέον αφενός μεν η παντελής έλλειψη αιτιολογίας της επίμαχης απόφασης του Δ.Σ. της εταιρείας σας, αφετέρου δε το σημαντικό ύψος της πρόσθετης οικονομικής επιβάρυνσης, ιδίως σε σύγκριση με τη «βασική» εγγυοδοσία που επιβαρύνει όλους τους πράκτορες ύψους 600 ευρώ, αλλά και το ότι αναπροσαρμόζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα «ανάλογα με την εξέλιξη των εισπράξεων», με αποτέλεσμα να τιμωρείται ουσιαστικά ο συνεπής νέος πράκτορας που αυξάνει τον τζίρο του πρακτορείου. Πολλώ δε μάλλον προδήλως καταχρηστική εμφανίζεται η εν λόγω συμπεριφορά της εταιρείας σας, στο βαθμό που ελλείπει παντελώς η διαφάνεια ως προς την επιβολή και διαχείριση του καταβαλλόμενου χρηματικού ποσού (συμπεριλαμβανομένων των εξ αυτού τόκων).
  5. Επιπλέον, η μονομερής εφαρμογή του όρου αυτού σε υποψήφιους πράκτορες από το εξ ορισμού διαπραγματευτικά ισχυρότερο μέρος, που είναι ο ΟΠΑΠ, ως προληπτικό μέτρο σε βάρος προσώπων που έχουν ήδη κριθεί κατάλληλοι να ενταχθούν στο δίκτυό του και, άρα, φερέγγυοι, δεδομένου ότι η απαίτηση καταβολής του χρηματικού ποσού για τη διασφάλιση των εισπράξεων του ΟΠΑΠ επιβάλλεται μετά την έγκριση της μεταβίβασης της εκάστοτε επιχείρησης, αντίκειται προδήλως στην καλή πίστη και τα χρηστά συναλλακτικά ήθη.
  6. Τέλος, η συμπεριφορά αυτή του ΟΠΑΠ, ο οποίος αυτονόητα κατέχει δεσπόζουσα θέση, και δη μονοπωλιακή, στην «χονδρική» αγορά της παροχής της υποδομής/υπηρεσιών προς τους «πελάτες» του πράκτορες (το «δίκτυο ΟΠΑΠ»), οι οποίοι συνιστούν κατά μία έννοια την «λιανική» αγορά διάθεσης των υπηρεσιών τυχερών παιγνιδιών στον τελικό καταναλωτή, συνιστά κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης του, μέσω επιβολής μη εύλογων όρων συναλλαγής ή/και άνισων όρων για ισοδύναμες παροχές, σε συνδυασμό και με το άρθρο 19 παρ. 3 της Σύμβασης περί υποχρέωσης ισότιμης μεταχείρισης των πρακτόρων από τον ΟΠΑΠ.


Εν όψει των ανωτέρω, σας δηλώνουμε ότι η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. δεν πρόκειται να ανεχθεί την αυθαίρετη, παράνομη, αντισυμβατική και καταχρηστική αυτή πρακτική του ΟΠΑΠ και σας καλούμε να παύσετε να την εφαρμόζετε. Άλλως σας ενημερώνουμε ότι οι θιγόμενοι πράκτορες, με τη συμπαράσταση της Π.Ο.Ε.Π.Π.Π., θα κινήσουν αμέσως τις διαδικασίες για τη δικαστική διεκδίκηση των νομίμων δικαιωμάτων τους και δη για την αποκατάσταση όλων των θετικών και αποθετικών ζημιών που υφίστανται.

 

                                                    Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

                         Ο Γενικός Γραμματέας                                               Ο Πρόεδρος

 

 

                          Ηρακλής Λάππας                                                     Κυριάκος Τοπτσίδης

 

 

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο