HomePress & MediaΑνακοινώσειςΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΗΜΑ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΗΜΑ ΠΟΕΠΠΠ ΠΡΟΣ ΥΠ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΗΣΗ ΚΕΡΔΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Δυνάμει του υπ’ αρ. Ν.4093/2012 (Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 – Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016) όπως αυτός δημοσιεύτηκε στο υπ’ αρ. ΦΕΚ 222/Α/12-11-2012, αντικαταστάθηκε το άρθρο 60 του Ν. 2961/2001 (Α΄266), όπως αυτός είχε τροποποιηθεί με το Ν.3842/2010 (άρθρο 26) ως εξής:

‘’ Τα κέρδη που ορίζονται στην περίπτωση β’, γ’ και δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 58 του Ν. 2961/2001, υποβάλλονται σε φόρο, ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) ως εξής:

α) στα τυχερά παίγνια ή στοιχήματα που διεξάγονται με στήλες, ανά δελτίο παιχνιδιού, και

β) στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες, επί του ποσού που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως κέρδος, κατά τη λήξη της παικτικής συνεδρίας. Ως παίγνια που διεξάγονται με παικτικές συνεδρίες νοούνται τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια τύπου καζίνο, το αποτέλεσμα των οποίων δεν παράγεται με γεννήτρια τυχαίων αριθμών, γνωστά και ως live casino games, όπως, ενδεικτικά, οι αγώνες (τουρνουά) πόκερ.

Ως παικτική συνεδρία νοείται το χρονικό διάστημα από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα (ΚΠΣ) ενός παρόχου τυχερών παιγνίων στο διαδίκτυο (διαδικτυακός πάροχος), εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη, μέχρι που, κατά περίπτωση ως ανωτέρω, είτε εξάγει την ατομική κάρτα παίκτη από το παιγνιομηχάνημα είτε αποσυνδέεται από το ΚΠΣ του διαδικτυακού παρόχου. Σε κάθε περίπτωση, έκαστη παικτική συνεδρία λήγει με την πάροδο 24 ωρών από τη στιγμή που ο παίκτης εισάγει την ατομική κάρτα παίκτη σε παιγνιομηχάνημα ή από τη στιγμή που συνδέεται με το ΚΠΣ διαδικτυακού παρόχου, εισάγοντας τα στοιχεία της ατομικής κάρτας παίκτη.

Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 2013.’’

Η ψήφιση της ανωτέρω διάταξης νόμου έλαβε χώρα προ ημερών με την διαδικασία του κατεπείγοντος, συνεπεία τούτου να αντιμετωπίζεται πλημμελώς το προς ρύθμιση ζήτημα, καθώς δεν συνυπολογίζονται οι παράμετροι που άπτονται του ακανθώδους ζητήματος της φορολόγησης των παικτών.

Ειδικότερα, κατά την ανωτέρω ήδη ψηφισθείσα διάταξη – βασιζόμενη στην αλόγιστη επιβολή φόρων – επέρχονται τα ίδια καταστροφικά αποτελέσματα με τα αποτελέσματα που από ανάλογες επιβολές φόρων είχαμε στο παρελθόν. Συγκεκριμένα, αντίστοιχη σχετική νομοθετική ρύθμιση είχε λάβει χώρα και προ τριετίας και τότε οι συντονισμένες ενέργειές μας, ήταν καθοριστικές για την αρχική αναστολή της εφαρμογής της και την μετέπειτα τροποποίησή της ως προς την θέσπιση αφορολογήτου ορίου για τα πρώτα 100 ευρώ. Είναι προφανές ότι οι ως άνω ενέργειες την τότε χρονική περίοδο ήταν επιβεβλημένες καθώς το σύνολο των οικονομικών μελετών και των πορισμάτων αποδείκνυαν περίτρανα ότι η τότε προταθείσα φορολόγηση, καταστρέφει την ανακύκλωση πάνω στην οποία είναι βασισμένη όλη η φιλοσοφία των παιχνιδιών μας.

Στην σημερινή οικονομική αλλά και κοινωνική συγκυρία είναι επιτακτική ανάγκη να ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι η συγκεκριμένη ρύθμιση από το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών για μία ακόμα φορά θα αποβεί ατελέσφορη και μάλιστα ζημιογόνα για όλους, θίγοντας άμα τη εφαρμογή της, τους παίκτες, τους Πράκτορες, τον ΟΠΑΠ και πρωτίστως το Ελληνικό Δημόσιο.

Η φορολόγηση στα κέρδη των παικτών από το πρώτο ευρώ θα επιφέρει όπως και κάτωθι αναλυτικώς αποδεικνύεται, τεράστια απώλεια στις πωλήσεις των παιχνιδιών, με αποτέλεσμα το ποσό που θα προκύψει από τη νέα φορολόγηση να είναι μικρότερο από αυτό που εισπράττεται σήμερα. Ήτοι θα επέλθει αποτέλεσμα απολύτως αντίθετο από το επιδιωκόμενο. Τούτο προκύπτει τόσο από μελέτες που είχαν εκπονηθεί και αποσταλεί στους αρμόδιους φορείς και στο Υπουργείο Οικονομικών όσο και από μελέτες έγκριτων οικονομικών αναλυτών επί των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ.

Είναι προφανές ότι η επιβολή φόρου στα κέρδη των παικτών από το πρώτο ευρώ θα προκαλέσει αρνητικά αποτελέσματα, καταστροφικά για τις πωλήσεις των παιχνιδιών, σε τέτοιο βαθμό που θα στρέψει τους παίκτες στην παράνομη αφορολόγητη αγορά, γεγονός που εύλογα δημιουργεί αν μη τι άλλο αρνητικές εντυπώσεις λίγες μέρες πριν την πώληση του ΟΠΑΠ.

Είναι αδήριτη ανάγκη και με βάση τα ακολούθως αναλυτικώς παρατιθέμενα να ανασταλεί σε πρώτο στάδιο η εφαρμογή της εκτέλεσης της ως άνω νομοθετικής διάταξης που αφορά την φορολόγηση των παικτών και σε δεύτερο στάδιο να τύχει τροποποίησης, ώστε να αποφευχθούν οι δραματικές επιπτώσεις από την εφαρμογή της και η μη αναστρέψιμη κατάσταση που θα προκληθεί εξ αυτής. Επιπροσθέτως και προκειμένου να επιτευχθούν τα ανωτέρω, παρατίθενται κάτωθι οι θέσεις και προτάσεις μας, ώστε να καταστεί μεν δυνατή η είσπραξη εσόδων για το δημόσιο ταμείο χωρίς όμως αυτό να έχει ως άμεσο επακόλουθο την εξαθλίωση του κλάδου και την αποτροπή των παικτών.

 Κατά τα προεκτεθέντα και σύμφωνα με σχετική μελέτη που έχει ήδη εκπονηθεί από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πρακτόρων αλλά και τον ΣΥ.ΟΠΑΠ για την φορολόγηση 10% πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

1. ”Κέρδος είναι το ποσό που πληρώνεται ή πιστώνεται στον παίκτη ως αποτέλεσμα του τυχερού παιγνίου, αφαιρουμένου του ποσού που κατέβαλε για την συμμετοχή του στο παίγνιο αυτό” (ήτοι φορολογητέο κέρδος είναι το ποσό που προκύπτει από την αφαίρεση του κόστους δελτίου από το συνολικό κέρδος).

2. τα κέρδη από τα τυχερά παίγνια υποβάλλονται σε φόρο ο οποίος υπολογίζεται με συντελεστή 10% κατά την προεκτεθείσα διάταξη νόμου.

3. το αφορολόγητο όριο ανερχόμενο μέχρι πρότινος έως του ποσού των 100 ευρώ ήδη καταργείται με την παρούσα διάταξη.

Προς πληρέστερη, τεκμηριωμένη προσέγγιση και εδραίωση των θέσεών μας, τα στοιχεία που αντλήθηκαν προκύπτουν εκ των ακολούθων:

-Σχετικοί πίνακες στατιστικών στοιχείων τυχερών παιγνίων της ΟΠΑΠ ΑΕ.

-Σχετικές παρόμοιες πρακτικές φορολόγησης παρελθόντων ετών στην Ελλάδα και συγκεκριμένα: α) επιβολή φόρου 10% επί όλων των κερδών των κρατικών λαχείων, δυνάμει του άρθρου 35 του Ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122/Α΄/21.07.2009), του οποίου η ισχύς ανεστάλη μέσα σε συντομότατο χρονικό διάστημα με το άρθρο 4 του Ν. 3808/2009 (ΦΕΚ 227/Α΄/10.12.2009) και β) το παράδειγμα της φορολόγησης κερδών του Ιπποδρομιακού στοιχήματος του 1982.

-Την μακρόχρονη εμπειρία των μελών της ΠΟΕΠΠΠ σε θέματα προώθησης και πώλησης των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ.

-Την οιονεί προσωπαγή σχέση Πράκτορα-Παίκτη, ήτοι την καθημερινή και μακρόχρονη επαφή των Πρακτόρων με τους παίκτες σε βαθμό τέτοιο που μας καθιστά γνώστες της ψυχολογίας του Έλληνα παίκτη.

-Την απώλεια σε μεγάλο βαθμό εσόδων του δημοσίου ταμείου εκ της εξαγωγής εκατομμυρίων ευρώ σε παράνομες ανταγωνιστικές εταιρείες που εδρεύουν στο εξωτερικό.

-Την αναμενόμενη απώλεια εσόδων της ΟΠΑΠ ΑΕ από την παγκόσμια οικονομική κρίση αλλά και ειδικότερα από την εφαρμογή του ανωτέρω νόμου.

Η μέχρι τώρα παγκόσμια αγορά παιχνιδιών, αριθμολαχείων και κατ’ επέκταση και η Ελληνική, βασίζεται στη λογική της επανατοποθέτησης των κερδών (ανακύκλωση). Δηλαδή, τα παιχνίδια είναι κατασκευασμένα έτσι ώστε να δίνουν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους σε μικροποσά (κάτω των 100 ευρώ), ώστε ο παίκτης να προτιμά να επανατοποθετεί τα κέρδη του στο παιχνίδι. Αποτέλεσμα αυτού είναι ο συνολικός ανακυκλούμενος τζίρος να ξεπερνά τουλάχιστον τρεις φορές το αρχικό κεφάλαιο παίκτη. Αυτό με τη σειρά του κρατά τον παίκτη για περισσότερη ώρα στα πρακτορεία με συνέπεια τον αυξανόμενο τζίρο της ΟΠΑΠ ΑΕ, τα αυξανόμενα κέρδη για το κράτος.

Είναι προφανές ότι η ως άνω νομοθετική ρύθμιση είναι πιο ευνοϊκή ως προς την ανακύκλωση στην παικτική συνεδρία διάρκειας 24 ωρών, κατά την οποία όλο το παιχνίδι που κάνει ο παίκτης είναι εντελώς αφορολόγητο στην ανακύκλωσή του, αφού τα μικρά κέρδη (πιστώσεις-credits) επανεπενδύονται στο παιχνίδι και έτσι δεν προσμετρώνται στη φορολόγηση ως καθαρού κέρδους, παρά μόνο στην λήξη της συνεδρίας όπου γίνεται αφαίρεση του αρχικού ποσού κατάθεσης και η ενδεχόμενη διαφορά φορολογείται με 10%.

Αυτό όσον αφορά στο διαδικτυακό παιχνίδι και τα VLTs όπου η έναρξη και η λήξη της συνεδρίας καθορίζεται με την κάρτα παίκτη.

Στα πρακτορεία ο κύκλος του παιχνιδιού (συνεδρία) διαρκεί ανάλογα με το δελτίο του παίκτη και μπορεί να είναι από 5 λεπτά για μία στήλη έως και ώρες με πολλές στήλες και έτσι όλη η ανακύκλωση φορολογείται με 10% με καταφανέστατη άνιση μεταχείριση μεταξύ των δελτίων του ΟΠΑΠ και των καρτών.

Παράδειγμα τρανταχτής άνισης συμπεριφοράς είναι δύο παίκτες στο ίδιο πρακτορείο που παίζουν ΚΙΝΟ.

Ο Α παίκτης παίζει στα ΤΑΧ (Τερματικό Αυτόνομης Χρήσης) με κάρτα παίκτη και δεν φορολογείται η ανακύκλωσή του.

Ο δε Β παίκτης παίζει τα ίδια νούμερα, τις ίδιες στήλες αλλά με δελτίο ανά κλήρωση και φορολογείται σε κάθε κέρδος του.

Από τα παραπάνω συμπεραίνεται ότι είναι εμφανής η άνιση μεταχείριση και θα πρέπει να οριστεί με κάποιο τρόπο (αν υπάρχει) η παικτική συνεδρία για το παιχνίδι με τα δελτία.

 

Προκειμένου να υπάρξει δίκαιη φορολογική μεταχείριση των παιχνιδιών στο διαδίκτυο – των Vlts – του Καζίνο – των παιγνιδιών που διεξάγονται με παικτική συνεδρία και των παιχνιδιών δελτίου, κρίνεται απαραίτητη -στα πλαίσια του υγιούς ανταγωνισμού- η θέσπιση αφορολογήτου ορίου.

 

Πρέπει επιπλέον να επισημανθεί το γεγονός ότι σε παγκόσμιο επίπεδο, προτιμώμενη λύση είναι η φορολόγηση των παικτών με την θέσπιση ενός υψηλού αφορολογήτου ορίου (με βάση στοιχεία της European Lotteries σε δύο μόνο Ευρωπαϊκές χώρες εφαρμόζεται φορολογία στα κέρδη των παικτών, με πολύ υψηλό αφορολόγητο της τάξης των 400 €).

 Η Π.Ο.Ε.Π.Π.Π. από την θέση της είναι υποχρεωμένη να εξηγήσει τους λόγους για τους οποίους η φορολόγηση κατά 10% των κερδών χωρίς ποσό απαλλαγής θα λειτουργήσει καταστροφικά σε βάρος των παιχνιδιών και κατ’ επέκταση στα έσοδα του Δημόσιου Ταμείου. Ειδικότερα:

1.Θα προκύψει δυσχέρεια στις συναλλαγές μεταξύ παίκτη και πράκτορα. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι μέχρι τώρα, 15 με 20 χιλιάδες συναλλαγές γίνονται πανελλαδικά ανά πεντάλεπτο στα πρακτορεία και όσες από αυτές γίνονται με κέρματα, είναι όλες σε ακεραία νομίσματα του μισού, ενός ή δύο ευρώ. Μετά την επιβολή του φόρου, οι συναλλαγές θα δυσκολέψουν αρκετά εξαιτίας της χρησιμοποίησης μικτών νομισμάτων (0,05 € 0,10 €, 0,20 €) λόγω της καθυστέρησης, με αποτέλεσμα αυτές να μειωθούν τουλάχιστον κατά 25%. (ενδεικτικά της δυσκολίας των συναλλαγών αναφέρουμε ένα παράδειγμα π.χ. στην περίπτωση του στοιχήματος , εάν παίζεται ένα παιχνίδι με 0,30 € ποντάρισμα με συντελεστή επιτυχίας να είναι 1.20, το κέρδος που θα προκύψει θα είναι 1.20 Χ 0,30 = 0,36 (σύνολο κέρδους) – 0,30 (αρχικό κεφάλαιο που είναι αφορολόγητο) = 0,06 λεπτά (καθαρό κέρδος που πρέπει να φορολογηθεί σύμφωνα με τον νόμο) και συνεπώς το συνολικό ποσό που θα πρέπει επιστραφεί στον παίκτη 0,354 λεπτά !!! (δεν υπάρχουν νομίσματα για αυτά τα ποσά ).

Μετά από έρευνα της ΠΟΕΠΠΠ προκύπτει πως οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται στο ενεργό πεντάλεπτο μεταξύ δύο κληρώσεων ΚΙΝΟ, είναι κατά 70% με ταυτόχρονη εξαργύρωση κέρδους, που σήμερα είναι σε ακέραια ποσά. Από αυτό το 70%, ένα ποσοστό τουλάχιστον 35% έως 40% είναι συναλλαγές που γίνονται μόνο με εξαργυρωμένα δελτία, ΧΩΡΙΣ δηλαδή την ανάγκη ο χειριστής του τερματικού να χρησιμοποιήσει ΚΑΘΟΛΟΥ κέρματα. Η εκτίμηση που προκύπτει από την έρευνα της ΠΟΕΠΠΠ, είναι πως η μείωση του τζίρου που θα προκληθεί εξαιτίας της χρήσης μικρών νομισμάτων 0,05 € 0,10 €, 0,20 € δεν μπορεί να είναι μικρότερη από ένα ποσοστό της τάξης του 25 %.

2.Θα προκύψει μαθηματικά βέβαιη, μείωση του τζίρου των παιχνιδιών εξαιτίας του ποσού που θα παρακρατείται κάθε φορά για τη νέα φορολόγηση. Είναι γνωστό, όπως προκύπτει από τον σχεδιασμό των παιχνιδιών, πως τα παιχνίδια οφείλουν την επιτυχία τους, άλλα λίγο και άλλα πολύ (π.χ. το ΚΙΝΟ), στην λογική της επανατοποθέτησης των κερδών. Τα νούμερα μας δείχνουν, πως το αρχικό κεφάλαιο που ποντάρεται στα παιχνίδια, μετά την ανακύκλωσή του, αποφέρει συνολικό τζίρο που ξεπερνά το 330 % του αρχικού ποσού. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως το ποσό που θα παρακρατείται από το 10% των κερδών, θα ισοδυναμεί με το τριπλάσιο αυτού σε τζίρο. Η είσπραξη των 138.000.000 εκατομμυρίων ευρώ που προσδοκάται με την εφαρμογή της ανωτέρω φορολόγησης των κερδών των παικτών, δεν θα επιτευχθεί διότι άμα τη εφαρμογή της είναι βέβαιη η αποτροπή του παίκτη από τα παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ. Κατά συνέπεια οι συνολικές απώλειες σε τζίρο για την ΟΠΑΠ ΑΕ, θα προσεγγίσουν το ένα δισεκατομμύριο ευρώ ή περίπου το 20% του σημερινού της τζίρου, καθώς πλέον τα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ ΑΕ δεν θα είναι ”ελκυστικά” για τους παίκτες. Η κατάσταση που προκαλείται εκ της εφαρμογής της εν λόγω νομοθετικής διάταξης είναι ως και ανωτέρω ιδιαιτέρως επισημάνθηκε, μη αναστρέψιμη.

3. Η ως άνω φορολόγηση επιπροσθέτως συνεπάγεται τη μείωση του τζίρου και έχει αρνητική επίδραση στην ψυχολογία του παίκτη τόσο εξαιτίας της επιβολής του φόρου όσο και εξαιτίας της επιπλέον αναμονής. Είναι βέβαιο πως ο επιπλέον χρόνος σε συνδυασμό με την φορολόγηση του ελάχιστου ποσού κέρδους, θα επηρεάσει αρνητικά την ψυχολογία των πελατών, τόσο ώστε ένα μέρος αυτών να διακόψει οριστικά την σχέση του με τα παιχνίδια και τα πρακτορεία. Μετά από καθημερινή επαφή με τα παιχνίδια ο παίκτης έχει μάθει «απ’ έξω» τις αποδόσεις του ΚΙΝΟ και ξέρει ότι, όταν για παράδειγμα κερδίσει 3 στα 5 θα πάρει πίσω 2 ευρώ και θα ξαναπαίξει δύο δελτία. Πώς θα αντιδράσει όταν πλέον δεν θα αρκεί για το επαναποντάρισμα το κερδισμένο δελτίο; Οι περισσότερες πιθανότητες είναι ο παίκτης να μην επανατοποθετήσει τα κέρδη του.

Δυσμενείς θα είναι οι συνέπειες και όσον αφορά τα αποτελέσματα και για τα άλλα τυχερά παίγνια της ΟΠΑΠ ΑΕ και ειδικότερα για το «πάμε στοίχημα». Ένας παίκτης που ποντάρει 10 ευρώ για παράδειγμα, σε τρείς συγκεκριμένους αγώνες του στοιχήματος, ξέρει ότι προσδοκά 50 ευρώ κέρδος αν κερδίσει, όταν με τα ίδια 10 ευρώ, στους ίδιους ακριβώς αγώνες θα έπαιρνε κατά προσέγγιση 60 ευρώ σε παράνομη ιντερνετική εταιρεία. Τι θα γίνει όμως τώρα που η απόδοση της ΟΠΑΠ ΑΕ θα μειωθεί κατά 10% επιπλέον; Μειώνοντας την ανταγωνιστικότητα των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ, θα ωθήσουμε τα κεφάλαια των παικτών σε φορολογικούς παραδείσους του εξωτερικού.

Το παράδειγμα του 1982 με τη φορολόγηση των κερδών του Ιπποδρομιακού στοιχήματος, είχε ως αποτέλεσμα την κάθετη πτώση τζίρου του ΟΔΙΕ περίπου κατά 45%. Αν λάβουμε υπόψη δε, ότι το 1982 δεν υπήρχαν εναλλακτικοί τρόποι στοιχηματισμού, (όπως υπάρχουν τώρα), καθώς και την μοναδικότητα του Ιπποδρομιακού στοιχήματος, τότε μπορούμε εύκολα να συμπεράνουμε ότι τώρα η πτώση θα είναι σίγουρα μεγαλύτερη.

Ένα τέτοιο «χτύπημα», θα είναι το τελειωτικό για ένα κλάδο 5.500 πρακτορείων που μαζί με τις οικογένειες τους και τους υπαλλήλους, τρέφει πάνω από 25.000 ανθρώπους. Αν σε αυτούς προσθέσουμε και μερικές χιλιάδες παίκτες που συμμετέχουν καθημερινά στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ, τότε έχουμε ένα τεράστιο κοινωνικό σύνολο που μαζί με το κράτος θα βιώσει αρνητικά αυτό το νόμο.

Όπως συμπεραίνετε, με την μέχρι τώρα πολιτική της Κυβέρνησης (π.χ. η επιτυχής μέχρι σήμερα προσπάθεια διατήρησης του Κρατικού Μονοπωλίου), η προστασία των κρατικών λοταριών είναι μείζονος σημασίας.

  • Πρώτον για τα δημόσια έσοδα του κράτους που ενισχύει σημαντικά τον κρατικό προϋπολογισμό .
  • Δεύτερον για την προστασία από την ανεργία των χιλιάδων απασχολούμενων στις υπηρεσίες που διεξάγουν τα τυχερά παιχνίδια.
  • Τρίτον για τον θεσμό της ΟΠΑΠ ΑΕ.
  • Τέταρτον για τη νόμιμη ψυχαγωγία των πολιτών στους χώρους των πρακτορείων, που είναι ελεγχόμενοι από την παρανομία και στην προστασία κυρίως των ανηλίκων.

Δεν πρέπει να ξεχνά κανείς επίσης πως τα κέρδη και οι χορηγίες της ΟΠΑΠ ΑΕ, είναι μια τεράστια και σημαντική πηγή εσόδων για το κράτος που καταλήγουν σε κέρδος των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων (παροχές στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την υγεία, των κοινωφελών ιδρυμάτων για την προστασία νέας γενιάς αλλά και τις τρίτης ηλικίας). Αυτή η πηγή όμως πρέπει να διατηρηθεί αστείρευτη, τόσο για την γενιά μας αλλά και περισσότερο για την επόμενη γενιά. Πρέπει λοιπόν να διαφυλάξουμε κοινωνική ευθύνη απέναντι στο πλήθος των πολιτών μας και στους παίκτες που μας έχουν εμπιστευτεί τόσα χρόνια μέσα από αυτόν το χώρο.

Η ΠΟΕΠΠΠ, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στο κοινωνικό σύνολο, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική συγκυρία και την ανάγκη άντλησης εσόδων από τα τυχερά παιχνίδια, θέλοντας να βρεθεί λύση στο αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί, καταλήγει στα παρακάτω συμπεράσματα και προτείνει τα εξής:

Προκειμένου να επιτευχθεί αύξηση των εσόδων του κράτους εκτιμάται ότι:

  • Θα πρέπει η αύξηση της φορολόγησης να συνδυαστεί με την θέσπιση ορίου αφορολόγητου ποσού.
  • Άλλως μπορούν να εξαιρεθούν από τη φορολόγηση των κερδών, μικροί συντελεστές κέρδους όπως αυτοί αναλύονται παρακάτω:

Για το Κινο: 1 στα 1, 1 στα 2, 2 στα 2, 2 στα 3, 3 στα 3, 2 στα 4, 3 στα 4, 4 στα 4, 3 στα 5, 4 στα 5, 3 στα 6, 4 στα 6, 5 στα 6, 3 στα7, 4 στα 7, 5 στα 7, 6 στα 7, 4 στα 8, 5 στα 8, 6 στα 8, 4 στα 9, 5 στα 9, 6 στα 9, 0 στα 10, 5 στα 10, 6 στα 10, 0 στα 11, 5 στα 11, 6 στα 11, 7 στα 11, 0 στα 12, 6 στα 12, 7 στα 12.

Για το Πάμε Στοίχημα: 50 φορές ανά δελτίο.

  • Να καταπολεμηθεί ο παράνομος τζόγος, ο οποίος σύμφωνα με μελέτες και δημοσιεύματα έγκυρων εφημερίδων, ανέρχεται σε 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως.
  • Να επιβληθούν πρόστιμα σε τραπεζικούς οργανισμούς οι οποίοι δέχονται να πραγματοποιούνται παράνομες τραπεζικές συναλλαγές μέσω των πιστωτικών τους καρτών.
  • Να τιμωρηθούν παραδειγματικά όλοι όσοι διενεργούν, παράνομα στοιχήματα στην Ελλάδα, σε καφενεία, ιντερνέτ καφέ, παράνομες χαρτοπαικτικές λέσχες και όπου αλλού βρίσκουν στέγη.

Εάν γίνει μία συντονισμένη προσπάθεια με συνεργασία με τα Υπουργεία Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, με παράλληλη βελτίωση των αποδόσεων του στοιχήματος της ΟΠΑΠ ΑΕ, τότε να είστε βέβαιοι ότι τα κέρδη από την εκστρατεία αυτή, θα είναι πολλαπλάσια των εκατομμυρίων ευρώ που προσδοκά να εισπράξει το κράτος από τη φορολόγηση των κερδών.

Παρότι η συντριπτική πλειοψηφία των ενδιαφερομένων μερών: επενδυτές, εργαζόμενοι, συνεργάτες πράκτορες έχουν ήδη επισημάνει επί της αρχής την αντίθεση τους και την διαφωνία τους στην φορολόγηση χωρίς ορισμό αφορολογήτου ποσού στα κέρδη των παικτών ( επενδυτές μέσω της πτώσης της τιμής της πιο σταθερής μετοχής μέχρι σήμερα παρά την δυσμενή οικονομική συγκυρία, κινητοποιήσεις 5.500 περίπου συνεργάτες πράκτορες και ομόφωνα όλοι οι εργαζόμενοι στον οργανισμό), είμαστε υποχρεωμένοι για ύστατη φορά να σας εκθέσουμε με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη σαφήνεια τους λόγους που θα πρέπει η Πολιτεία και η Κυβέρνηση να αναθεωρήσει τον τρόπο εφαρμογής του νέου φορολογικού μέτρου θεσπίζοντας αφορολόγητο όριο.

Σας παραθέτουμε αναλυτικά όλες τις επιμέρους επιπτώσεις σε όλες τις συνιστώσες που συνθέτουν και επηρεάζουν το περιβάλλον λειτουργίας και διεξαγωγής των παιχνιδιών της ΟΠΑΠ ΑΕ.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ- ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ: Τα τυχερά παίγνια που η ΟΠΑΠ ΑΕ διαχειρίζεται σύμφωνα με την σύμβαση της με το Ελληνικό Δημόσιο χωρίζονται ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους σε παραδοσιακά και παιχνίδια νέας γενιάς. Τα παραδοσιακά παιχνίδια προβλέψεων ΠΡΟΠΟ, ΠΡΟΠΟΓΚΟΛ και τύχης ΛΟΤΤΟ, ΠΡΟΤΟ, ΤΖΟΚΕΡ έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τους για την προσέλκυση των παικτών την πρώτη και δεύτερη κατηγορία δηλαδή τα μεγάλα κέρδη οι υπόλοιπες κατηγορίες κερδών υπάρχουν σε μεγαλύτερο η μικρότερο βαθμό για να μη απογοητεύουν τους παίκτες και να συντηρήσουν την συμμετοχή τους σε αυτά αφού η δυσκολία για την επίτευξη του μεγάλου κέρδους είναι μεγάλη και σε κάθε περίπτωση τα ανωτέρω κέρδη ήδη φορολογούνται.

Τα παιχνίδια νέας γενιάς ΣΤΟΙΧΗΜΑ, ΕΧΤΡΑ 5, ΣΟΥΠΕΡ 3 και ΚΙΝΟ είναι εκείνα τα παιχνίδια που βασίζονται στη συχνότητα των κληρώσεων στην άμεση πληρωμή και επανατοποθέτηση των κερδών, παρουσιάζοντας κυρίως το ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το ΚΙΝΟ μία πλασματική χρηματική συμμετοχή των παικτών της τάξεως των 5 δις € ενώ το πραγματικό χρηματικό διατεθέν ποσό υπολογίζεται στο 1,5 δις € (υπεραξία συχνότητας κυκλοφορίας χρήματος). Τα ανωτέρω παιχνίδια νέας γενιάς αποτελούν το 92% των εσόδων της εταιρείας.

Η ΑΓΟΡΑ: Οι πελάτες παίκτες σύμφωνα με πολλαπλές ποιοτικές και ποσοτικές έρευνες αγοράς είναι μεσαίων και μικρών εισοδημάτων, ιδιαίτερα στο ΣΤΟΙΧΗΜΑ και το ΚΙΝΟ είναι μικρότερης ηλικίας και παρουσιάζουν την μεγαλύτερη ποσοστιαία συμμετοχή. Με δεδομένη την οικονομική συγκυρία και των επιπτώσεων της που βιώνουν όλοι οι Έλληνες σήμερα το διαθέσιμο εισόδημα για το ανωτέρω προφίλ των πελατών, για συμμετοχή στα παιχνίδια της ΟΠΑΠ ΑΕ, θα είναι μειωμένο κατά 10% λόγω του αναφερόμενου εισοδηματικού περιορισμού με συνέπεια την ισόποση μείωση των εσόδων των συνεργατών Πρακτόρων και της ΟΠΑΠ ΑΕ . ( ανάλυση ελαστικότητας ζήτησης στο φορολογικό μέτρο).

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Η επίσημη αγορά σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΥΕ είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστική με κύριο εκπρόσωπο τα ΚΑΖΙΝΟ. Το 2007, για πρώτη φορά μετά το 2000 τα ΚΑΖΙΝΟ είχαν μεγαλύτερη συμμετοχή στην αύξηση της αγοράς από τον ΟΠΑΠ εξαιτίας του ανεπίσημου ανταγωνισμού από τις παράνομες εταιρείες στο στοίχημα. Οι εταιρείες αυτές βασιζόμενες στην προϊούσα αύξηση των χρηστών του διαδικτύου αναδεικνύονται οι σημαντικότεροι αφορολόγητοι ανταγωνιστές της ΟΠΑΠ.

Παρά τις όποιες διαβεβαιώσεις ότι το φορολογικό μέτρο αφορά και τα ΚΑΖΙΝΟ, διατηρούμε την βεβαιότητα ότι τελικά στην πράξη αυτό δεν θα υλοποιηθεί. Σε όσους γνωρίζουν τις διαδικασίες διεξαγωγής των παιχνιδιών (στην ρουλέτα, στο black jack, στο poker και κουλοχέρηδες) είναι πασιφανές ότι δεν υπάρχει υλοποιήσιμη πρόταση για ανάλογη με τον ΟΠΑΠ φορολόγηση με την χρήση μάρκας.

ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΚΑΙ ΚΙΝΟ (88% περίπου του συνολικού τζίρου).

•ΣΤΟΙΧΗΜΑ: Το στοίχημα αντιμετωπίζοντας αφενός υψηλό ανταγωνισμό αλλά και πιέσεις σε παγκόσμιο και Ευρωπαϊκό επίπεδο για την απελευθέρωση του, ανταγωνιζόμενο ήδη με άνισους όρους έχει υψηλή ευαισθησία στις αυξομειώσεις των αποδόσεων-συντελεστών κέρδους του (κάθε ποσοστιαία μονάδα αύξησης η μείωσης του pay out μεταφράζεται σε 100 εκ €), H απόδοση είναι το κριτήριο για την επιλογή του παίκτη αν θα παραμείνει παίκτης του ΟΠΑΠ, επομένως η φορολόγηση κατά 10% από το πρώτο € σημαίνει ΑΝΑΝΤΙΡΡΗΤΑ ανταγωνιστικό πλεονέκτημα «δώρο» στους παράνομους.

•ΚΙΝΟ Βασικά χαρακτηριστικά: ημερήσιες κληρώσεις ανά πεντάλεπτο σύνολο ημερησίων κληρώσεων ( 110) άμεση καταβολή κερδών, δελτίο συμμετοχής πολλαπλών επιλογών για ένα παιχνίδι σε πολλές κληρώσεις, για κάθε επιτυχία το κέρδος είναι πολλαπλάσιο του χρηματικού ποσού συμμετοχής ή απλή επιστροφή χρημάτων (μονάδα). Ο όγκος των ημερήσιων συναλλαγών εξαργύρωσης είναι τεράστιος. Η εφαρμογή χωρίς όριο αφορολογήτου καταστρέφει την υπόσταση του πλέον επιτυχημένου παιχνιδιού που αποτελεί μαζί με το στοίχημα τον δείκτη κερδοφορίας της εταιρείας. Η εντός πεντάλεπτου (μεσοδιάστημα από κλήρωση σε κλήρωση) νομισματική συναλλαγή (πληρωμή μικροκερδών) σε μη ακριβή πολλαπλάσια βάση του κατατεθειμένου ποσού (διαχείριση κερμάτων) θα προκαλέσει από μόνη της μείωση τουλάχιστον κατά 30% της ανά πεντάλεπτο συμμετοχής).

Για όλα τα ανωτέρω θεωρούμε ότι θα πρέπει να τύχει της ιδιαίτερης προσοχής σας η ανάλυση των υπηρεσιακών παραγόντων της ΟΠΑΠ ΑΕ την οποία συμμεριζόμαστε πλήρως τόσο για τα συμπεράσματα της σχετικά με τις άμεσες επιπτώσεις όσο και για τις τεχνικές δυσλειτουργίες που θα επιφέρει η εφαρμογή του Νόμου στην επιχείρηση.

Πρέπει να τονιστεί ιδιαιτέρως το γεγονός ότι με την εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης αλλοιώνεται σημαντικά η φυσιογνωμία των αριθμολαχείων προκαθορισμένου κέρδους και συχνών κληρώσεων (κυρίως του ΚΙΝΟ και δευτερευόντως του SUPER3 και EXTRA5), η οποία βασίζεται σε σταδιακή εξόφληση κερδών και επανατοποθέτησή τους στο παιχνίδι. Σημειώνεται ότι ειδικά στο παιχνίδι ΚΙΝΟ- το οποίο αντιστοιχεί στο 50% και πλέον του συνολικού τζίρου της εταιρείας- το ποσοστό των δελτίων που συμμετέχουνε σε πολλαπλές κληρώσεις ανέρχεται στο 47% του συνόλου των δελτίων, που αντιστοιχεί στο 67% του τζίρου. Παράλληλα το 32% περίπου του συνολικού πλήθους των δελτίων ΚΙΝΟ που έχουν κέρδη και πληρώνονται εξοφλείται σταδιακά με επιμέρους πληρωμές. Στα υπόλοιπα αριθμολαχεία η εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης καταργεί στην ουσία τη δυνατότητα του παίκτη να συμμετέχει με το ίδιο δελτίο σε συνεχόμενες αλλά και μελλοντικές κληρώσεις. Αυτό συμβαίνει επειδή η είσπραξη των κερδών ενός δελτίου είναι πιθανό πλέον να γίνει σε ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την κατάθεσή του.

Ανάλογα προβλήματα (αλλαγή τρόπου λειτουργίας και βέβαια του αντίστοιχου λογισμικού) προκύπτουν και για την λειτουργία των νέων τερματικών αυτόνομης χρήσης με την σημερινή τους μορφή, η οποία επίσης εφαρμόστηκε πρόσφατα και βασίζεται στα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών με γρήγορη εξέλιξη.

-Ο χρόνος παραμονής στο παιχνίδι θα ελαττωθεί κατά πολύ αφού αυτός επιμηκύνεται από την συνεχή είσπραξη των μικρών κυρίως κερδών.

-Με δεδομένο ότι αλλάζει εκ βάθρων το σύστημα φορολόγησης, ο χρόνος της τεχνικής υλοποίησης εκτιμάται ότι θα χρονοτριβήσει ανάλογα με τις επιμέρους απαιτήσεις που θα τεθούν από την ΟΠΑΠ ΑΕ και οι οποίες θα εξαρτώνται από το περιεχόμενο της σχετικής Υπουργικής απόφασης όπου θα καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του Νόμου. Στο χρόνο αυτό θα πρέπει να προστεθεί και ικανός χρόνος για δοκιμές και από πλευράς ΟΠΑΠ προκειμένου να γίνει η αποδοχή του νέου λογισμικού και να διασφαλιστεί η ομαλή μετάβαση και η αξιόπιστη λειτουργία του. Επισημαίνεται ότι σε αλλαγές λογισμικού που επηρεάζουν το σύνολο των παιγνιδιών ελέγχεται το λογισμικό στο σύνολό του. Είναι προφανές ότι απαιτείται οπωσδήποτε ανασχεδιασμός, παραγωγή και δημιουργία επαρκούς αποθέματος νέων δελτίων τα οποία δεν θα δίνουν τη δυνατότητα μελλοντικών κληρώσεων και το πλήθος των προσφερόμενων επιλογών για συνεχόμενες θα είναι κατά πολύ μικρότερο. Η χρήση νέων δελτίων απαιτεί μια επιπρόσθετη αλλαγή λογισμικού και βέβαια την ανάλογη εκπαίδευση των πρακτόρων. Όλες οι παραπάνω ενέργειες απαιτούν πρόσθετο κόστος αλλά και χρόνο υλοποίησης ο οποίος επιμηκύνει ακόμα περισσότερο τον απαιτούμενο χρόνο για την εφαρμογή του νέου τρόπου φορολόγησης. Καθίσταται προβληματική η μελλοντική εισαγωγή νέων παιγνιδιών αφού αυτά σύμφωνα και με τη διεθνή τάση θα πρέπει να έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά και φυσιογνωμία που βασίζεται σε συχνές κληρώσεις και συνεχή επανατοποθέτηση κερδών που εισπράττονται σταδιακά κατά την εξέλιξη του παιγνιδιού.

Είναι εμφανές ότι τόσο επιχειρησιακά όσο και τεχνικά, η εφαρμογή του τρόπου φορολόγησης που προκύπτει με την παραπάνω προσέγγιση πρακτικά καθίσταται εξαιρετικά δυσχερής και εκτιμάται ότι δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί εντός των διατιθεμένων χρονικών ορίων (με βάση τον νέο νόμο η ισχύς του καθορίζεται στον ένα μήνα από τη δημοσίευση του στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης).

 

Συμπερασματικά καταδεικνύεται εκ των άνω αναφερόμενων ως επιβεβλημένη σε πρώτο στάδιο η άμεση αναστολή εφαρμογής του ως άνω νόμου και σε δεύτερο και άκρως απαραίτητο στάδιο η τροποποίησή του ως προς την φορολογία των κερδών των παικτών, έτσι ώστε να μην επέλθουν οι καταστροφικές εξ αυτής της εφαρμογής τόσο στα πρακτορεία μας όσο και κατ’ επέκταση στα έσοδα του κράτους.

 

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο