HomePress & MediaΑνακοινώσειςΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΚΡΑΤΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΚΡΑΤΣ

Π.Ο.Ε.Π.Π.Π.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ  ΠΡΑΚΤΟΡΩΝ ΠΑΙΧΝΙΔΙΩΝ  ΠΡΟΓΝΩΣΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

 

Web site: www.poeppp.org e-mail: info@poeppp.org

               Αθήνα, 20 Mαίου 2014

AΠ-20140520-000656

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΛΗ-ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΕΠΠΠ

 

 

Συνάδελφοι,

 

Μετά από  επίμονες διαπραγματεύσεις με την Ελληνικά Λαχεία και τον αγώνα που δώσαμε, σας ενημερώνουμε για το αποτέλεσμα που διαμορφώθηκε και μας επέτρεψε να ζητήσουμε την έναρξη της πώλησης του νέου παιχνιδιού Σκρατς.

 Η ΠΟΕΠΠΠ βρέθηκε από την αρχή μπροστά σε μία Σύμβαση η οποία περιείχε πολύ σοβαρές επιπτώσεις για τους πράκτορες και δυσμενείς όρους, τέτοιους που ήταν αδύνατο να αποδεχθούμε. H Σύμβαση θεωρήθηκε αχρείαστη από τη μεριά μας λόγω της βασικής Σύμβασης πρακτορείας.

Μετά από διαπραγματεύσεις 2 εβδομάδων και συναντήσεις με τους υπεύθυνους της εταιρίας, καταλήξαμε σε ένα κείμενο που εκτός από την απουσία της “σύμφωνης γνώμης της ΠΟΕΠΠΠ”, θεωρήθηκε αποδεκτό.

Μετά από 10 μέρες “εμπάργκο” στην διάθεση του Σκρατς αλλά και με την πίεση της καθημερινής  αύξησης των σημείων πώλησης , καταλήξαμε σε ένα σύμφωνο αμοιβαίας συνεργασίας που υπογράφεται από την Ελληνικά Λαχεία και την ΠΟΕΠΠΠ και δίνει τα εξής δικαιώματα στην τυχόν διαπραγμάτευση για την προμήθεια που μπορεί να ζητήσει η εταιρία μετά την πάροδο ενός έτους.

Κάθε αλλαγή θα πρέπει να γίνει με καλόπιστη διαπραγμάτευση όπως ορίζεται στο νόμο αλλά και ουσιαστικής, που σημαίνει ότι θα πρέπει να γίνεται με ισότιμη συμμετοχή στο διάλογο με επιχειρήματα που αποδεικνύουν ζημία ή βελτίωση των συνθηκών του παιχνιδιού (π.χ. αλλαγή payout) και η κάθε πλευρά δικαιούται να επαναφέρει επιχειρήματα μέχρι να πειστεί η άλλη για όσο χρόνο χρειαστεί.

 

  1. Δεν μπορεί να αλλάζει η προμήθεια λόγω της απλής επιθυμίας αύξησης των κερδών της εταιρίας εις βάρος των κερδών των πρακτόρων, μονομερώς.

 

  1. Για πρώτη φορά η ΠΟΕΠΠΠ αποκτά έννομο συμφέρον απέναντι στην εταιρία και διατηρεί δικαίωμα ένδικων μέσων εάν δεν τηρηθούν οι όροι της διαπραγμάτευσης.
  2. Κάθε πράκτορας ατομικά αλλά και η ΠΟΕΠΠΠ ως θεσμικό όργανο δικαιούνται αξίωσης αποζημίωσης στην περίπτωση που δεν τηρηθούν οι όροι της διαπραγμάτευσης. 

 Αναγνωρίζουμε ότι η παραπάνω συμφωνία δεν είναι ίσης αξίας με την “σύμφωνη γνώμη” αλλά πρόκειται για έναν έντιμο συμβιβασμό που απελευθέρωσε και τις δύο πλευρές από τη δύσκολη θέση που είχαν περιέλθει, αλλά και τους χιλιάδες συναδέλφους σε όλη την Ελλάδα που παρακολουθούσαν τις πωλήσεις ενός νέου παιχνιδιού ως απλοί παρατηρητές.

Σας παραθέτουμε τις κυριότερες αλλαγές που συντελέστηκαν από το αρχικό κείμενο της Σύμβασης  που μας προτάθηκε ώστε να διαπιστώσετε την διαφορά μεταξύ του κειμένου που έχετε στα χέρια σας και σας έχει αποσταλεί από τον ΟΠΑΠ και εκείνου που διαπραγματευτήκαμε.

Η συμφωνία Αμοιβαίας συνεργασίας που υπογράφτηκε μεταξύ Ελληνικά  Λαχεία και ΠΟΕΠΠΠ, βρίσκεται στη διάθεση της ομοσπονδίας.

 

 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΠΕΤΥΧΕ Η ΠΟΕΠΠΠ

ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΥΜΒΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΠΩΛΗΣΗΣ

ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕ Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ

 

 

 

1 Σε σχέση με το ύψος της προμήθειας

 

Το αρχικό σχέδιο της Ελληνικά Λαχεία προέβλεπε ότι η προμήθεια είναι μέρος της εμπορικής πολιτικής της και θα μπορούσε να την τροποποιεί μονομερώς οποτεδήποτε.

 

Η ΠΟΕΠΠΠ πέτυχε:

 • Η προμήθεια για τους πρώτους μήνες να είναι εγγυημένα 10%

 • Η προμήθεια για τους υπόλοιπους μήνες έως 30.04.2015 να είναι εγγυημένα 8%

 • Κάθε αλλαγή προμήθειας θα πρέπει να ακολουθεί καλόπιστη και ουσιαστική διαβούλευση της Ελληνικά Λαχεία με την ΠΟΕΠΠΠ, δηλαδή διαβούλευση με διαδικασία ισότιμη και υποχρέωση των μερών να ανταλλάσσουν ουσιαστικά επιχειρήματα σχετικά με το ύψος της προμήθειας. Με τον τρόπο αυτό για πρώτη φορά η ΠΟΕΠΠΠ καθίσταται και συμβατικά (με την υπογραφή σχετικού συμφώνου με την Ελληνικά Λαχεία) θεσμικός συνομιλητής ώστε να έχει και λόγο και αξίωση στα θέματα προμήθειας.

  

2. Σχετικά με τη φορολογία

 

Το αρχικό σχέδιο της Ελληνικά Λαχεία προέβλεπε ότι κάθε (νέος) φόρος, τέλος ή βάρος βαρύνει τον πράκτορα

 

Η ΠΟΕΠΠΠ πέτυχε την εξάλειψη του όρου ώστε αν επιβληθεί φόρος αυτός κατά τις γενικές διατάξεις να βαρύνει τον προμηθευτή.

   

 

3. Σχετικά με τη διασύνδεση της σύμβασης των λαχείων με τη βασική σύμβαση πρακτορείας με την ΟΠΑΠ

 

Το αρχικό σχέδιο της Ελληνικά Λαχεία προέβλεπε:

 

 • ότι η Εταιρία δικαιούται να αρνηθεί την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της από τη σύμβαση πώληση λαχείων όσο ο πράκτορας δεν εκπληρώνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις έναντι της ΟΠΑΠ

 • ότι σε περίπτωση που προκύψει σε βάρος του πράκτορα απαίτηση της ΟΠΑΠ ΑΕ εναντίον του από τη Σύμβαση Πρακτορείας ή άλλη σύμβαση, η Εταιρία δικαιούται να φέρει τυχόν υπόλοιπο του πράκτορα σε χρέωση του λογαριασμού του με σκοπό την (μερική ή ολική) εξόφληση της απαίτησης της ΟΠΑΠ ΑΕ από τη σύμβαση Πρακτορείας ή άλλη σύμβαση και

 • ότι η εταιρία δικαιούται να καταγγείλει τη σύμβαση των λαχείων σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύμβασης Πρακτορείας ή σε περίπτωση λύσης της τελευταίας για οποιοδήποτε λόγο.

   

  Η ΠΟΕΠΠΠ πέτυχε την απάλειψη της διασύνδεσης των δύο συμβάσεων που θα είχε ολέθριους κινδύνους για τη βασική σύμβαση πρακτορείας

 •  4. Σχετικά με τις ποινικές ρήτρες των πρακτόρων για παραβίαση της σύμβασης

 

Το αρχικό σχέδιο της Ελληνικά Λαχεία προέβλεπε ότι σε περίπτωση που ο πράκτορας παραβεί οποιαδήποτε από τις συμβατικές του υποχρεώσεις καταπίπτει σε βάρος του μονομερώς ποινική ρήτρα, η οποία μάλιστα δεν εξαντλούσε την ευθύνη του πράκτορα να αποκαταστήσει κάθε περαιτέρω ζημία της Εταιρίας και δεν θα στερούσε από την Εταιρία το δικαίωμα να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης

 

Η ΠΟΕΠΠΠ πέτυχε να απαλειφθούν εντελώς οι ποινικές ρήτρες

 

 

5. Σχετικά με τις Οδηγίες της Εταιρείας

                                

Το αρχικό σχέδιο της Ελληνικά Λαχεία προέβλεπε σε κάθε περίπτωση τεκμήριο γνώσης των Οδηγιών της Ελληνικά Λαχεία προς τους πράκτορες οι οποίοι θα έπρεπε να επιδεικνύουν αυξημένη επιμέλεια και να λαμβάνουν κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να ενημερώνονται εγκαίρως

 

Η ΠΟΕΠΠΠ πέτυχε να ευθύνονται οι πράκτορες μόνο για την παραλαβή και την ανάγνωση των Οδηγιών.

 

 

6. Σχετικά με την εγγυητική επιστολή

 

Το αρχικό σχέδιο της Ελληνικά Λαχεία προέβλεπε ότι για την πιστή τήρηση και εφαρμογή των όρων της σύμβασης, ο πράκτορας όφειλε να καταθέσει στην Εταιρία Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με πρόβλεψη ότι ο πράκτορας δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να ζητήσει την αναστολή κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής, τη θέση της σε μεσεγγύηση ή την έκδοση δικαστικής απόφασης ή και προσωρινής δικαστικής διαταγής περί απαγορεύσεως πληρωμής του ποσού της εγγυητικής επιστολής ή οποιοδήποτε άλλο ισοδύναμο δικαστικό μέτρο και παραιτείται από οποιοδήποτε τέτοιο τυχόν δικαίωμά του.

 

Η ΠΟΕΠΠΠ πέτυχε την απάλειψη καθ’ ολοκληρίαν των εγγυητικών επιστολών.

 

                                    Για το Δ.Σ της ΠΟΕΠΠΠ

 

Ο Γενικός Γραμματέας                                               Ο Πρόεδρος

                                                                        

Αναστάσιος Λυριστής                                        Κυριάκος Τοπτσίδης

 

 

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο