HomePress & MediaΑνακοινώσειςΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΓΚΛΙΟΥ 30-4-2012

ΔΙΑΒΙΒΑΣΗ ΝΕΑΣ ΕΓΚΥΓΚΛΙΟΥ 30-4-2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες :Κ. Παπαδοπούλου

Τηλέφωνο :210-3332697

FAX : 210-3332821

Αθήνα, 30 Απριλίου 2012

Αριθμ.Πρωτ.: 19554 / 451

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών
Ταχ. Κώδικας : 101 80 Αθήνα
e-mail: k.papadopoulou@mnec.gr

ΘΕΜΑ: Διαβίβαση εγκυκλίου

Σας διαβιβάζουμε την υπ΄αριθμ. 19278/450/27-04-2012 (ΑΔΑ Β4ΩΖΗ_Σ34) Ερμηνευτική Εγκύκλιο η οποία αντικαθιστά την Εγκύκλιο με αριθμό πρωτ. 17553/390/18-04-2012 (ΑΔΑ Β4ΩΔΗ-Β20).

Ο Γενικός Διευθυντής

Κ. Μασούρας

Εσωτερική Διανομή :

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γεν. Γραμματέα

– Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής

– Δ/νση Τομέων Παραγωγής

ΑΔΑ: Β4ΩΖΗ-Σ34

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΜΕΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΤΜΗΜΑ Β’ ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

Πληροφορίες : Κ. Παπαδοπούλου

Ε. Δεμερτζή

Τηλέφωνο : 210-3332995 – 210-3332697

FAX : 210-3332821

Αθήνα, 27 Απριλίου 2012

Αριθμ.Πρωτ.: 19278/450

Ταχ. Δ/νση : Πλ. Συντάγματος

ΠΡΟΣ : Ως Πίνακας Αποδεκτών

Ταχ. Κώδικας : 101 80 Αθήνα

e-mail: p.mitropoulou@mnec.gr

Θέμα: «Ερμηνευτική εγκύκλιος της νομοθεσίας για τη ρύθμιση της αγοράς παιγνίων και ειδικότερα του ν. 3229/2004, όπως ισχύει και του ν. 4002/2011 Μέρος Δ (Κεφάλαιο Η), όπως ισχύει» .

Α. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της παρούσας εγκυκλίου είναι η παροχή διευκρινίσεων σχετικά με τον νόμο 4002/2011 Μέρος Δ (Κεφάλαιο Η) (ΦΕΚ 180/22.08.2011), που αφορά στη ρύθμιση της αγοράς τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων, για το διάστημα από 22 Αυγούστου 2011 μέχρι και 20 Ιουνίου 2012, το οποίο περιλαμβάνει και το διάστημα που αναφέρεται στη διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του εν λόγω νόμου. Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου αυτού, «τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την ελληνική πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες που προβλέπονται από το νόμο αυτό».

Δυνάμει του άρθρου 16 του ν.3229/2004 συστάθηκε η Επιτροπή Εποπτείας Τυχερών Παιγνίων, η οποία με το ν.4002/2011, όπως τροποποιήθηκε με το ν.4038/2012, μετονομάστηκε σε Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και υπήχθη στις διατάξεις του ν. 3051/2002 (ΦΕΚ Α’220) ως Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή. Η ΕΕΕΠ διαθέτει διοικητική, οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια και έχει σημαντικές και ευρείες εκτελεστικές αρμοδιότητες κανονιστικού χαρακτήρα, οι οποίες είναι σαφώς προσδιορισμένες, ως προς την έκταση και το περιεχόμενό τους. Ειδικότερα, η ΕΕΕΠ είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, για την έκδοση των αδειών, τις πιστοποιήσεις, την εποπτεία και τον έλεγχο διεξαγωγής και εκμετάλλευσης παιγνίων του ν.4002/2011, όπως ισχύει.

Β. ΣΧΕΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ – ΟΡΙΣΜΟΙ

Β1. Στόχοι ν. 4002/2011

Ο ν. 4002/2011, αναμόρφωσε και συμπλήρωσε το νομικό πλαίσιο ρύθμισης της αγοράς τόσο των τυχερών παιγνίων όσο και των τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων. Ειδικότερα και αναφορικά με τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια, απελευθέρωσε την εν γένει αγορά όλων των μορφών τεχνικών – ψυχαγωγικών παιγνίων, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με τη ρητή κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 του ν.3037/2002 (ΦΕΚ Α’ 174/01.07.2002), κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 16 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011.

Πρωταρχικός στόχος του ν.4002/2011 υπήρξε η συμμόρφωση του Ελληνικού Δημοσίου με τις αποφάσεις του Δικαστηρίου ΕΕ στις υποθέσεις C-65/05 και C-109/08 και συνεπώς και με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία επήλθε από τις 22-08-2011, ημερομηνία ισχύος της ως άνω νομοθεσίας.

Περαιτέρω η εν λόγω νομοθεσία αποσκοπεί στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος, μέσω της δημιουργίας κατάλληλων εποπτικών, ρυθμιστικών και ελεγκτικών μηχανισμών, ώστε α) να διασφαλισθεί η διαφάνεια και η φερεγγυότητα της διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων, β) να διατηρηθεί σε ανεκτά επίπεδα η συμμετοχή των πολιτών στα τυχερά παίγνια και να αποτραπεί η εκ μέρους τους υπέρμετρη σπατάλη χρημάτων, γ) να διασφαλισθεί ότι τα επιτρεπόμενα ψυχαγωγικά – τεχνικά παίγνια, τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα και τα τυχερά παίγνια μέσω του διαδικτύου, οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με το νόμο και τους κανόνες του υπεύθυνου παιχνιδιού και δεν εκτρέπονται προς παράνομη αισχροκέρδεια, δ) να προστατευτούν οι καταναλωτές των σχετικών υπηρεσιών, ιδιαίτερα δε οι ανήλικοι και άλλες ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού από τον εθισμό που μπορεί να υποστούν, ε) να αποτραπεί η μετατροπή των ψυχαγωγικών –τυχερών παιγνίων σε παράνομα τυχερά παίγνια, στ) να κατευθυνθεί η στοιχηματική δραστηριότητα σε νόμιμους και εποπτευόμενους παρόχους, ώστε να περιορισθεί και προοδευτικά να εξαλειφθεί, ο παράνομος στοιχηματισμός και τα ποινικά αδικήματα που υποθάλπει (απάτη, φοροδιαφυγή, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις κ.α.) και ζ) να προσαρμοστεί η εθνική νομοθεσία στην αντίστοιχη ευρωπαϊκή.

Β2. Ισχύουσα Νομοθεσία

Η νομοθεσία που διέπει την αγορά των παιγνίων είναι η εξής :

– N. 3229/2004 (ΦΕΚ Α 38/10-02-2004) «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις»,

– N. 4002/2011 (ΦΕΚ Α 180/22-08-2011) «Τροποποίηση της συνταξιοδοτικής νομοθεσίας του Δημοσίου – Ρυθμίσεις για την ανάπτυξη και τη δημοσιονομική εξυγίανση – Θέματα αρμοδιότητας Υπουργείων Οικονομικών, Πολιτισμού και Τουρισμού και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης» Μέρος Δ (Κεφάλαιο Η «Ρύθμιση της Αγοράς Παιγνίων» όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις που επέφερε ο N.4038/2012 (ΦΕΚ Α 14/02-02-2012) «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015».

3. Ορισμοί: Σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν.4002/2011 ορίζονται ως:

1) «Τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια» : Παίγνια των οποίων το αποτέλεσμα εξαρτάται αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο, από την τεχνική ή πνευματική ικανότητα του παίκτη και διενεργούνται σε δημόσιο χώρο αποκλειστικά για ψυχαγωγικούς σκοπούς, χωρίς να επιτρέπεται για το αποτέλεσμα αυτών να συνομολογηθεί στοίχημα μεταξύ οποιωνδήποτε προσώπων ή να αποδοθεί οποιασδήποτε μορφής οικονομικό όφελος στον παίκτη. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και όλα όσα έχουν χαρακτηριστεί ως «τεχνικά παίγνια», σύμφωνα με τις διατάξεις του β.δ. 29/1971 (ΦΕΚ Α’ 21), μέχρι την έναρξη ισχύος του ν.4002/2011. Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, απαγορεύεται να διαθέτουν σύστημα υπολογισμού, καταγραφής και απόδοσης οικονομικού οφέλους στον παίκτη.

Τα τεχνικά-ψυχαγωγικά παίγνια, ανάλογα με τα μέσα διενέργειάς τους διακρίνονται σε:

ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Μηχανικά παίγνια» Κατηγορία αα) του άρθρου 25 α του νόμου 4002/2011: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται μόνο μηχανικά μέσα, καθώς και η συμβολή της μυϊκής δύναμης του παίκτη.

Ανάλυση – επεξήγηση – προσδιορισμοί.

Τα μηχανικά παίγνια που υφίστανται σήμερα και λειτουργούν σε διάφορους χώρους όπως, Λούνα Πάρκ και μεγάλα πολυκαταστήματα, είναι συνήθως το ποδοσφαιράκι, η μπασκέτα, το monopole standard, κ.α

Τα μηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελεύθερα σε όλη την Ελληνική Επικράτεια.

ΔΕΥΤΕΡΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Ηλεκτρομηχανικά παίγνια» κατηγορία ββ) του άρθρου 25 α του νόμου 4002/2011: όταν για τη διεξαγωγή τους απαιτούνται ηλεκτρικοί ή ηλεκτρονικοί υποστηρικτικοί μηχανισμοί.

Ανάλυση – επεξήγηση – προσδιορισμοί

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν περισσότερα παίγνια από ότι στην κατηγορία των μηχανικών παιγνίων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται: η μηχανή με τα κουκλάκια και άλλα είδη δώρων, διάφορες δωρομηχανές όπως, η μπουνιά, το street basketball, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο automat boxer machine, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο ford racing dlx και virtual striker, το ηλεκτρομηχανικό παίγνιο αυτόματος πωλητής ωροσκοπίου κ.α. Τα ως άνω παίγνια είναι εγκατεστημένα σε χώρους όπως για παράδειγμα περίπτερα, supermarket, λούνα πάρκ, καταστήματα διεξαγωγής ηλεκτρονικών παιχνιδιών κλπ.

Τα ηλεκτρομηχανικά παίγνια εγκαθίστανται και λειτουργούν ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, από της καταργήσεως των σχετικών διατάξεων του νόμου 3037/2002, με τον νόμο 4002/2011(ΦΕΚ 180/Α/22.8.2011).

ΤΡΙΤΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

«Ηλεκτρονικά παίγνια» κατηγορία γγ) του άρθρου 25 α του νόμου 4002/2011: όταν για τη διεξαγωγή τους, εκτός των υποστηρικτικών ηλεκτρονικών και άλλων μηχανισμών, απαιτούνται ηλεκτρονικές υποστηρικτικές διατάξεις (hardware), καθώς και η ύπαρξη και εκτέλεση λογισμικού προγράμματος (software) παιγνίων, το οποίο ενσωματώνεται ή εγκαθίσταται σε αυτά και περιέχει το σύνολο των πληροφοριών, οδηγιών και λοιπών στοιχείων, που αφορούν στη χρήση και στη διεξαγωγή του παιγνίου.

Ανάλυση – επεξήγηση – προσδιορισμοί

Στην κατηγορία αυτή υπάρχουν τα γνωστά παίγνια, τα οποία διαθέτουν λογισμικό πρόγραμμα (software) και μονάδα ηλεκτρονικού μηχανισμού (hardware). Ειδικότερα περιλαμβάνονται τα εξής: pacman, supermario, hot crazy, magic games, crazy typhoon, crow for cash κ.α.

Τα παίγνια της κατηγορίας αυτής διεξάγονται ελευθέρως σε όλη την Ελληνική Επικράτεια, δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 38, με την κατάργηση των άρθρων 1, 2 και 3 εδάφια πρώτο και δεύτερο του ν. 3037/2002(ΦΕΚ Α’ 174), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 16 του άρθρου 54 του ν. 4002/2011.

Σύμφωνα με τα άρθρα 38, 41 & 44 του νόμου 4002/2011 η εγκατάσταση παιγνιομηχανημάτων της ως άνω κατηγορίας γγ), που έχουν πιστοποίηση από άλλη αρμόδια εθνική αρχή ή αναγνωρισμένο διεθνή ή ευρωπαϊκό οργανισμό ή οργανισμό πιστοποίησης στα πλαίσια της αμοιβαιότητας είναι ελεύθερη και η προσωρινή έλλειψη προδιαγραφών για τα παιγνιομηχανήματα αυτά δεν εμποδίζει τη λειτουργία τους. Ο ενδιαφερόμενος οφείλει να προσαρμόσει το παιγνιομηχάνημα, στο φορολογικό μηχανισμό καταγραφής και έκδοσης αποδείξεων.

Τέλη και Παράβολα

Η διαδικασία καταβολής τελών και παραβόλων, ορίζεται με σαφήνεια στο άρθρο 50 του νόμου 4002/2011. Με την έκδοση της Υπουργικής απόφασης της παρ. 10 του ως άνω άρθρου, θα διασαφηνιστεί ο χρόνος καταβολής τους, τα επί μέρους ποσά, οι όροι καταβολής και τα όργανα είσπραξης. Σήμερα και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης, δεν καταβάλλονται τέλη και παράβολα.

Η ειδικότερη διαδικασία χορήγησης των σχετικών αδειών θα καθοριστεί με το Προεδρικό Διάταγμα «Κανονισμού Διεξαγωγής και Ελέγχου Παιγνίων», όπως προβλέπεται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 29 του ν.4002/2011.

Εν τω μεταξύ εφαρμόζεται η μεταβατική διάταξη του άρθρου 54 παρ. 4 του νόμου 4002/2011.

Τελικές και μεταβατικές διατάξεις

Σύμφωνα με το άρθρο 54 παρ. 4 του νόμου 4002/2011 « Μέσα σε έξι μήνες από τον διορισμό των μελών της ΕΕΕΠ, τα τεχνικά – ψυχαγωγικά παίγνια που ήδη διεξάγονται με παιγνιομηχανήματα, χωρίς να έχουν άδεια από την Ελληνική Πολιτεία, κατά παράβαση της εθνικής νομοθεσίας, λαμβάνουν όλες τις απαιτούμενες πιστοποιήσεις και άδειες από τον νόμο αυτό».

Συνεπώς, από την ανάλυση της ως άνω διατύπωσης προκύπτει ότι:

-από τον Δεκέμβριο του 2011 (ημερομηνία διορισμού των μελών της ΕΕΕΠ) έχει δοθεί προθεσμία ενός εξαμήνου για την τακτοποίηση των θεμάτων άδειας και πιστοποίησης.

-στο μεσοδιάστημα, δηλαδή από τον Αύγουστο του 2011 (ημερομηνία ψήφισης του νόμου 4002) μέχρι τον Δεκέμβριο του 2011, ουδεμία παράβαση υφίσταται, ούτε επιβάλλονται οι προβλεπόμενες στα άρθρα 51 και 52 του ν. 4002/2011 διοικητικές και ποινικές κυρώσεις, δεδομένου ότι, κατά το διάστημα αυτό δεν είχαν εκδοθεί τα προαπαιτούμενα προεδρικά διατάγματα του άρθρου 29 του εν λόγω νόμου, ενώ τα άρθρα 1,2 και τα δύο πρώτα εδάφια του άρθρου 3 του ν.3037/2002 (με τον οποίο είχε εισαχθεί η απαγόρευση της εγκατάστασης και λειτουργίας των παιγνίων αυτών), είχαν ήδη καταργηθεί από τον Αύγουστο του 2011.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Φ. ΣΑΧΙΝΙΔΗΣ

Εσωτερική Διανομή :

– Γραφείο Υπουργού

– Γραφείο Γεν. Γραμματέα

– Γραφείο Γεν. Διευθυντή Οικονομικής Πολιτικής

– Δ/νση Τομέων Παραγωγής

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

1.Υπουργείο Οικονομικών

Γεν. Γραμματεία Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων

– Γεν. Δ/ντής Φορολογίας

– Γεν. Δ/ντής Φορολογικών Ελέγχων

– Γεν. Δ/ντής Τελωνείων & Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης

– Ειδική Γραμματεία Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος

2. Υπουργείο Εξωτερικών

-Ειδική Νομική Υπηρεσία (Τμήμα Δικαίου Ε.Ε.)

3. Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη

– Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος Ελληνικής Ακτοφυλακής

– Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας (Προς ενημέρωση όλων των Α.Τ. της χώρας)

– Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος

4. Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

5. Υπουργείο Ανάπτυξης

6. Υπουργείο Εσωτερικών

Τομέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Ειδικών Θεμάτων

– Κλάδος Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Προς ενημέρωση όλων των Δήμων της χώρας)

7. Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.).

Θέλουμε το email σου, θέλεις το Newsletter μας;
Για να μην τα μαθαίνεις από αλλού, κάνε την εγγραφή σου στο newsletter μας και εμείς θα σου στέλνουμε όλα τα τελευταία νέα
I agree to have my personal information transfered to MailChimp ( more information )
Print Friendly, PDF & Email

Χρησιμοποιούμε cookies για να βελτιώσουμε την εμπειρία περιήγησης στο poeppp.org. Επίλεξε «ΟΚ» για να συνεχίσεις ή «Περισσότερα», για να μάθεις τα cookies που χρησιμοποιούμε Περισσότερα

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο